Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 12 θέματα και με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης (Την Τετάρτη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
 1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
 2. Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 3. Τους αξιότιμους Προέδρους των Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.

Κοιν.:

 • Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 4 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

 • Δωρεά υλικών, για την αντιμετώπιση COVID-19, σε διάφορους φορείς (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 • Λύση μίσθωσης, απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Υποθηκοφυλάκειο Ξάνθης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 • Έγκριση της με αριθμό 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με τίτλο: «Υποβολή Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ)
 • Έγκριση της με αριθμό 7/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με τίτλο: «Υποβολή Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών & Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ)
 • Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)  
 • Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 • Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 • Αποδοχή επιστροφής φορτηγού οχήματος, με μπιγκα, το οποίο είχε παραχωρηθεί στον ΣΔΑΝΞ (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 • Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για τη ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171/τ.Α΄/13-11-17) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους και Προέδρου, για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 • Συμπλήρωση της με αριθμό 67/2020 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά «Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εντός ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου» (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

loading...

Σχετικά Άρθρα