Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων αυτήν την Τετάρτη

Δυο συνεδριάσεις θα έχουμε αυτήν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου σύμφωνα με τις παρακάτω προσκλήσεις του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδλήρων.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας προσκαλώ σε τακτική ειδική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 21 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ. 30612/16-05-2020 (Β΄1869) και την παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ.Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β΄1988) και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αβδήρων χρήσεως 2019 (εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Οικονομικών Διοικητικών Yπηρεσιών)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Τσιναρίδης Νικόλαος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 21 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ. 30612/16-05-2020 (Β΄1869) και την παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ.Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β΄1988) και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Υπαγωγή της εντός ορίων οικισμού περιοχής Διομήδειας στην οποία εκπονείται Πράξη εφαρμογής στις ρυθμίσεις περί εισφοράς σε γή κατά το εδάφ. β΄παρ. 6 άρθρ. 5 του ΠΔ 20/30.8.1985 (ΦΕΚ 414Δ/1985) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
2 Υπολογισμός της εισφοράς σε γη στην Πράξη Εφαρμογής Διομήδειας με τις ευνοϊκότερες διατάξεις του ΠΔ 20/30.8.1985 (ΦΕΚ 414Δ/1985), σύμφωνα με την παρ. 4 άρθ. 6 του Ν. 4315/2014 (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
3 Εξαίρεση της αρχικής ιδιοκτησίας με ΚΑ 0106002 από την περιοχή μελέτης της ΠΕ Διομήδειας (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
4 Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
5 Ενημέρωση από τον Δήμαρχο σχετικά με την κατασκευή αυθαίρετης κατασκευή δεξαμενής, περίφραξης και κτιρίου γεώτρησης στο Βελοχώρι και λήψη απόφασης για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να απαλλαγεί ο Δήμος από τα πρόστιμα (εισηγητής: Τσολακίδης Βασίλειος, επικεφαλής παράταξης συνΕΡΓΑΣΙΑ)
6 Οικονομική – υλική στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από τον “Ιανό” (εισηγητής: Τσολακίδης Βασίλειος, επικεφαλής παράταξης συνΕΡΓΑΣΙΑ)
7 Ενημέρωση από τον Δήμαρχο εάν έχει κληθεί στη διακομματική Επιτροπή για την ανάπτυξη της Θράκης, και εάν έχει καταθέσει προτάσεις για την ανάπτυξη του Δήμου μας. Διαφορετικά να συσταθεί άμεσα Επιτροπή από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να καταθέσουν στην Επιτροπή τις αναπτυξιακές προτάσεις για την περιοχή μας (εισηγητής: Τσολακίδης Βασίλειος, επικεφαλής παράταξης συνΕΡΓΑΣΙΑ)
8 Έγκριση 8ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
9 Έγκριση 10ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2020 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
10 Εκμίσθωση αγροτικής δημοτικής έκτασης στο αγρόκτημα Τέκτων, εμβαδού 162.937,17 τμ. για μακροχρόνια μίσθωση (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομική Σύμβουλος του Δήμου)
11 Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων (αγροτικών) του Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομική Σύμβουλος του Δήμου)
12 Εξέταση παραχώρησης θέσης λόγω συνταξιοδότησης στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)
13 Εξέταση αιτήματος κατάργησης άδειας παραγωγού λόγω συνταξιοδότησης (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)
14 Εξέταση αιτήματος της Γκράνα Ιωάννας για τη λύσης της σύμβασης υπ΄αριθ. 13246/10.10.2019 και επιστροφή μέρους του μισθώματός (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)
15 Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Τσόγκας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος)
16 Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Διομήδειας «ΑΠΟΛΛΩΝ» Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε αγώνα Ποδοσφαίρου (εισηγητής: Δήμαρχος)
17 Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Γενισέας «ΕΛΠΙΣ» Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε αγώνα Ποδοσφαίρου (εισηγητής: Δήμαρχος)
18 Συνδιοργάνωση αιμοδοσιών στο Δήμο Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
19 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις του Αγίου Δημητρίου στον οικισμό Αυξεντίου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στους οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος)
20 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αβδήρων για τη συγκρότηση της Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων (εισηγητής: Δήμαρχος)
21 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Πρόεδρος ΔΕΥΑΑ)
22 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αβδήρων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Τσιναρίδης Νικόλαος

loading...

Σχετικά Άρθρα