Το πρωί της Δευτέρας η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης με 2 θέματα - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Ατζέντα Τελευταία Νέα

Το πρωί της Δευτέρας η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης με 2 θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ:

Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1) Ασκαρίδη Ηλία 5) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Γουναρίδη Στυλιανό 6) Τσακιρίδη Αφεντούλη
3) Ιγιαννίδη Στέφανο 7) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ 8) Φανουράκης Εμμανουήλ

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοινοποίηση:

– Γεώργιος Τσέπελης (Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ξάνθης)
– Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 19 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και την από αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν σχετικές αποφάσεις στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.
Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:
α) δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020 (Β’ 1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).
Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση άδειας προσφοράς διαδικτύου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3του ν. 3037/2002 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

Έκφραση γνώμης για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Απόστολος Ελευθεριάδης)

Ο Πρόεδρος

Ζερενίδης Ιωάννης

Σχετικά Άρθρα