Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 19 θέματα η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής αυτήν την Τετάρτη

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης θα έχουμε στις 30/09/2020 σύμφωνα με τη παρακάτω πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 • Φανουράκη Εμμανουήλ
 • Ζερενίδη Ιωάννη
 • Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 • Ελευθεριάδη Απόστολο
 • Μπεκήρ Ογλού Σουά
 • Παπαδόπουλο Κυριάκο
 • Παπαχρόνη Ιωάννη
 • Σταυρακάρα Παναγιώτη
 • τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 30 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:

α) δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020 (Β’ 1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Έγκριση των από 14-8-2020 & 16-8-2020 πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού και ανοίγματος οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτομικών προϊόντων» (συντάκτρια, Πολυξένη Καρακατσάνη, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)
 4. Έγκριση των από 23-9-2020 & 4-8-2020 πρακτικών ανοίγματος οικονομικών προσφορών και αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης)
 5. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης)
 6. Τροποποίηση της με αριθμό 278/2019 προγενέστερης απόφαση της ΟΕ, σχετικά με «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας 4 σχολικών δακτυλίων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: « Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση Διαγραμμίσεων του οδικού δικτύου του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση Βατότητας Οδοστρωμάτων Δ.Ε. Σταυρούπολης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 9. Έγκριση του αριθμ.2 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας Λ. Στρατού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 12η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Διόρθωση – Συμπλήρωση της με αριθμό 246/2020 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με «Έγκριση του από 31-8-2020 πρακτικού φανερής πλειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.161 τεμαχίου (Β΄ τμήμα) αγροκτήματος Πετροχωρίου – Λαμπρινού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 12. Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης, στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων Ξάνθης στο Εσωτερικό (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 14. Διαγραφή προστίμων από χρηματικούς καταλόγους ΚΟΚ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 15. Έγκριση της με αριθμό 32/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 16. Έγκριση των αριθμ.6,7,8/2020 αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας», σχετικά με: «Ψήφιση Ισολογισμού 2019», «Ψήφιση Έκθεσης Πεπραγμένων 2019» και «Απολογισμός Επιχειρησιακού 2019», (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 17. Έγκριση παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για τη λήψη πιστοποιητικών, αντιγράφων κτηματολογικών φύλλων, συμβολαίων και άλλων εγγράφων από το υποθηκοφυλακείο, το κτηματολογικό γραφείο και από συμβολαιογράφους (συντάκτρια Θεανώ Καρατσιουμπάνη)
 18. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών, οργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού 101 χρόνων από την απελευθέρωση της Ξάνθης (εισηγητής, Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)
 19. Οικονομική επιχορήγηση Συλλόγου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Εμμανουήλ Τσέπελης

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

loading...

Σχετικά Άρθρα