Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με 6 θέματα η συνεδρίαση της Δευτέρας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ. 30612/16-05-2020 (Β΄1869) και την παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ.Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β΄1988) και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Παράταση  προθεσμίας περαίωσης του έργου  με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 1.211.550,00 € που χρηματοδοτείται  από το ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949168 (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
2 Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον οικισμό Διομήδειας (εισηγήτρια: Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω, Αντιδήμαρχος)
3 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Δήμου Αβδήρων  (εισηγητής: Δήμαρχος)
4 Έγκριση κάλυψης των εξόδων κηδείας πρόσφυγα που απεβίωσε στον Δήμο Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
5 Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων των εκκαθαριστών για τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης, τον Ισολογισμό έναρξης και πέρας αυτού, την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των εκκαθαριστών καθώς και ορισμός μέλους του Δ.Σ. για παράδοση και παραλαβή των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΑΠΕΧΩ. (εισηγητές: Μανουσάκης Εμμανουήλ, Ορκωτός Λογιστής και Χατζηδημητρίου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντω Αντιδήμαρχος)
6 Συζήτηση επί αιτήματος του δημοτικού συμβούλου Κριτσίνη Αθανασίου με θέμα: «Εταιρείες των πρώην δήμων Βιστωνίδας, Αβδήρων και Σελέρου»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Τσιναρίδης Νικόλαος

loading...

Σχετικά Άρθρα