Επιχειρήσεις Τελευταία Νέα

Δήλωσε τώρα το παλιό σου μισθωτήριο χωρίς πρόστιμα

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν συνάψει πριν από το 2014 συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μετά από συνεχείς ανανεώσεις, ή έχουν πάψει πλέον να είναι σε ισχύ, οφείλουν να εισέλθουν στο σύστημα TAXISnet για να υποβάλουν δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, προκειμένου να ενημερώσουν την εφορία για τα στοιχεία των συμβάσεων αυτών ή για τη λήξη τους.

Ειδικά για όσους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων ίσχυσε η υποχρέωση είσπραξης ενοικίων μειωμένων κατά 40% κατά τους μήνες Μάρτιο έως Αύγουστο του τρέχοντος έτους αλλά η εφορία δεν έχει ενημερωθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΤΑΧΙSnet για τις συμβάσεις μίσθωσης που έχουν συνάψει με τους ενοικιαστές τους προ του 2014, η υποβολή των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης είναι προϋπόθεση αναγκαία και για την κατοχύρωση της προβλεπόμενης έκπτωσης φόρου λόγω απώλειας μισθωμάτων.

Αναδρομικά

H υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ισχύει πλέον αναδρομικά, ακόμη και για όσους ιδιοκτήτες έχουν συνάψει συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων πριν από το 2014, όταν η υποχρέωση αυτή δεν είχε ακόμη καθιερωθεί αλλά ίσχυε η χειρόγραφη συμπλήρωση των εγγράφων των συμβάσεων και η υποχρέωση υποβολής τους με αυτοπρόσωπη παρουσία στην αρμόδια ΔΟΥ για επικύρωση. Εφόσον από τη στιγμή της σύναψής τους μέχρι σήμερα οι παλαιές αυτές συμβάσεις εξακολουθούν να ισχύουν όπως είχαν αρχικά συμφωνηθεί, ή εφόσον έχουν λήξει μέχρι και τη 12η Ιουνίου 2020 και η λήξη τους δεν έχει δηλωθεί, οι εν λόγω ιδιοκτήτες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΤΑΧΙSnet, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, αρχικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που θα περιλαμβάνουν όλα τα βασικά στοιχεία των παλαιών αυτών συμβάσεων, δηλαδή τα ονόματα και τους ΑΦΜ των αντισυμβαλλομένων (εκμισθωτή και μισθωτή), το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και την ημερομηνία λήξεως, αν υπάρχει. Αν οι συμβάσεις μισθώσεων είναι αορίστου χρόνου, οι ιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται να δηλώσουν καμία ημερομηνία λήξεως κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Για τις δηλώσεις αυτές οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες δεν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα.

Για όσες συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων έχουν λήξει μέχρι και τη 12η Ιουνίου 2020 και συνήφθησαν από την 1η-1-2014 και μετά και δεν έχει ακόμη δηλωθεί η λήξη τους ηλεκτρονικά στο TAXISnet, προβλέπεται επίσης υποχρέωση των ιδιοκτητών να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο TAXISnet, μέχρι τις 30-9-2020, δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, στις οποίες θα αναφέρουν ότι οι συμβάσεις τους έληξαν. Και αυτές οι δηλώσεις επιτρέπεται να υποβληθούν χωρίς πρόστιμα. Εάν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές, τότε οι συμβάσεις μίσθωσης θα θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν.

Η απόφαση

Τις παραπάνω υποχρεώσεις καθόρισε απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, που εκδόθηκε τον περασμένο Ιούνιο και προβλέπει ριζικές αλλαγές στον τρόπο δήλωσης των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων στην εφορία. Σύμφωνα ειδικότερα με τα όσα προβλέπονται στην απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ:

Οσοι ιδιοκτήτες έχουν συνάψει συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων πριν από το 2014 και εφαρμόζοντας τα όσα προέβλεπε τότε η φορολογική νομοθεσία, υπέβαλαν τα -χειρόγραφα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τους ενοικιαστές τους- έγγραφα των συμβάσεων αυτών στις αρμόδιες ΔΟΥ για επικύρωση, εφόσον από τότε μέχρι σήμερα οι συμβάσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν όπως είχαν αρχικά συμφωνηθεί, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΤΑΧΙSnet, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που θα περιλαμβάνουν όλα τα βασικά στοιχεία των παλαιών αυτών συμβάσεων, δηλαδή τα ονόματα και τους ΑΦΜ των αντισυμβαλλομένων (εκμισθωτή και μισθωτή), το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και την ημερομηνία λήξεως, αν υπάρχει. Αν οι συμβάσεις μισθώσεων είναι αορίστου χρόνου δεν υποχρεούνται να δηλώσουν καμία ημερομηνία λήξεως κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Για τις δηλώσεις αυτές δεν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα.

Δεδομένου ότι όταν υπεγράφησαν πολλές από τις παλαιές αυτές συμβάσεις δεν ίσχυε η υποχρέωση των ιδιοκτητών να έχουν εκδώσει και πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για τα εκμισθούμενα ακίνητά τους, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για τις παλαιές αυτές συμβάσεις, δεν απαιτείται από τους ιδιοκτήτες να εκδώσουν εκ των υστέρων τέτοια πιστοποιητικά. Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες των περιπτώσεων αυτών δεν είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν και αριθμό πρωτοκόλλου πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

3 Στο TAXISnet είναι δυνατό πλέον να δηλώνονται συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων αορίστου χρόνου. Η ηλεκτρονική εφαρμογή δεν υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη που υποβάλει τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης να αναγράψει ημερομηνία λήξεως της σύμβασης αν αυτή δεν υπάρχει, αλλά του δίνει τη δυνατότητα να καταχωρίσει την σύμβαση ως «αορίστου χρόνου»!

Για όσες συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων έχουν λήξει μέχρι και τη 12η Ιουνίου 2020, προβλέπεται υποχρέωση των ιδιοκτητών να υποβάλουν, μέχρι τις 30-9-2020, δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, στις οποίες θα αναφέρουν ότι οι συμβάσεις τους έληξαν. Και αυτές οι δηλώσεις επιτρέπεται να υποβληθούν χωρίς πρόστιμα. Εάν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές, τότε οι συμβάσεις μίσθωσης θα θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν.

5 Από τις 13 Ιουνίου 2020 και μετά, σε κάθε περίπτωση έναρξης ή λύσης μιας σύμβασης για τη μίσθωση ακινήτου, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός αυτό, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στο ΤΑΧΙSnet δήλωση έναρξης ή λήξης μισθωτηρίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Αν δεν δηλωθεί η λήξη της μίσθωσης, τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Πουλάς – νοικιάζεις κάποιο ακίνητο στην Ξάνθη; Φέρ΄ το σε μας και θα το διαθέσουμε άμεσα χωρίς να ασχοληθείς καθόλου και στην τιμή που θέλεις… Σταύρος Καρυπίδης εξειδικευμένες υπηρεσίες διάθεσης ακινήτων Τηλ. 6947267737.

loading...

Σχετικά Άρθρα