210 χιλιάδες ευρώ από τον Δήμαρχο Τοπείρου για τις παιδικές χαρές του Δήμου - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

210 χιλιάδες ευρώ από τον Δήμαρχο Τοπείρου για τις παιδικές χαρές του Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Τοπειρου προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής και μόνο, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ», προϋπολογισμού 210.235,80 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/08/2020 ΩΡΑ 14:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα : www.topeiros.gr.
– Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Σιαμίδης Ιωάννης , τηλέφωνο 25410-68471-72.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.395,00 ευρώ.
Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες, βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΕΥΛΑΛΟ 05-08-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

Σχετικά Άρθρα