Νέες θέσεις στα Παζάρια Μύκης, Τοπείρου και Αβδήρων (Αιτήσεις μέχρι 5 Σεπτεμβρίου) - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Ατζέντα Τελευταία Νέα

Νέες θέσεις στα Παζάρια Μύκης, Τοπείρου και Αβδήρων (Αιτήσεις μέχρι 5 Σεπτεμβρίου)

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Μ.Θ. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α’/ 27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» ,

όπως ισχύει.

3. Το Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α’/13-11-17) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα την παρ. 3 του

άρθρου 59.

4. Την αρ. 1/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΤΜ465ΧΙ8-ΗΥΤ) Εγκύκλιο της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου.

5. Την αρ. 2/2018 (ΑΔΑ: 69Π1465ΧΙ8-ΠΟΕ) Εγκύκλιο της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου.

6. Τα αρ. πρωτ. 244/27-01-2020 έγγραφο της υπηρεσίας προς τους Δήμους της ΠΕ Ξάνθης με τίτλο «Γνωστοποίηση

κενών θέσεων για επαγγελματίες πωλητές σε λαϊκές αγορές ευθύνης σας».

7. Το αρ. πρωτ. 5031/09-06-20 έγγραφο του Δήμου Αβδήρων.

8. Το αρ. πρωτ. 1083/09-03-20 έγγραφο του Δήμου Μύκης.

9. Το αρ. πρωτ. 577/06-02-20 έγγραφο του Δήμου Τοπείρου.

10. Το αρ. πρωτ. 2822/30-06-20 έγγραφο του Δήμου Ξάνθης.

11. Την απόφαση 142/2020 (ΑΔΑ: ΩΩ6Ο7ΛΒ-Ω1Θ-1) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Α.Μ.Θ..

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Θέσεις για επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως σε λαϊκές

αγορές ευθύνης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Οι θέσεις αφορούν α) τις Λαϊκές Αγορές Αβδήρων

και Γενισέας του Δήμου Αβδήρων, β) τη Λαϊκή Αγορά του Κενταύρου του Δήμου Μύκης και γ) τη Λαϊκή Αγορά του

Ευλάλου του Δήμου Τοπείρου. Συγκεκριμένα προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1α) ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ – Λαϊκή Αγορά Αβδήρων

61 θέσεις επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και συγκεκριμένα:

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,

85

1β) ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ – Λαϊκή Αγορά Γενισέας

78 θέσεις επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και συγκεκριμένα:

8, 9, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62,

67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 80, 82, 85, 86, 87, 91, 94, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,

111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 129, 132, 133, 134, 138, 139, 142

2) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ – Λαϊκή Αγορά Κενταύρου

13 θέσεις επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και συγκεκριμένα:

α) 11 θέσεις για την Κατηγορία Προϊόντων Α’

β) 1 θέσεις για την Κατηγορία Προϊόντων Β’

γ) 1 θέσεις για τις Κατηγορίες Προϊόντων Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’

3) ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ – Λαϊκή Αγορά Ευλάλου

5 θέσεις επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και συγκεκριμένα:

87, 98, 99, 100, 101

Οι κατηγορίες προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4497/17, έχουν ως εξής:

Α’ = «Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης»

Β’ = «Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας»

Γ’ = «Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα τρόφιμα»

Δ’ = «Είδη κηπουρικής»

Ε’ = «Βιομηχανικά είδη»

ΣΤ’ = «Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων»

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΕΣΕΩΝ

Δικαιούχοι θέσεων είναι οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών που είναι κάτοχοι άδειας η οποία έχει εκδοθεί από

Δήμο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης της ΠΑΜΘ για λιγότερες από πέντε

(5) ημέρες εβδομαδιαίως.

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την απόδοση θέσης στις παραπάνω λαϊκές, ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας πωλητής υποβάλλει στο Τμήμα

Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης της ΠΑΜΘ αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης,

σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσης, στην οποία δηλώνει τις μέρες και τις λαϊκές αγορές

δραστηριοποίησης του. Εκτός από την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει:

– Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

– Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας του τελευταίου οικονομικού έτους

-Φωτοαντίγραφο θεωρημένης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. Η άδεια πρέπει να είναι

επικαιροποιημένη με σφραγίδα και ημερομηνία τόσο από το Δήμο που την έχει εκδώσει σε ότι αφορά

την κατηγορία δραστηριοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 17 του Ν.4497/17 όσο και από τους

Δήμους στις λαϊκές αγορές των οποίων δραστηριοποιείται ο πωλητής σε ότι αφορά τους αριθμούς των

θέσεων που κατέχει.

Δ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσης, στην Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ

Ξάνθης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, Πλ. Διοικητηρίου, 67133 Ξάνθη, τηλ. 25413-50140. Κατατίθενται από τον

ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον

η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερομένου θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και να αναγράφονται

σε αυτή οι θέσεις και οι λαϊκές αγορές στις οποίες επιθυμεί να τοποθετηθεί ο ενδιαφερόμενος. Αντικατάσταση της

αίτησης, ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 05/08/2020 μέχρι 05/09/2020 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ε. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Μοναδικό κριτήριο για τη μοριοδότηση είναι οι μέρες που δεν δραστηριοποιείται ο υποψήφιος και αυτός λαμβάνει ένα

(1) μόριο για κάθε ημέρα μη δραστηριοποίησης του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα

με το οικογενειακό τους εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας

εισοδήματος. Σε περιπτώσεις εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΆΝΣΕΩΝ

Επί των πινάκων μοριοδότησης και τοποθέτησης μπορεί να ασκηθεί ένσταση, σύμφωνα με την περ. ι, παρ. 6, αρ. 28

του Ν. 4497/17, στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Ξάνθης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή

τους.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης, των Δήμων της Π.Ε.

Ξάνθης, καθώς και στην ιστοσελίδα Π.Α.Μ.Θ. www.pamth.gov.gr/.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ__

Σχετικά Άρθρα