Κοινωνία Τελευταία Νέα

Κιμμέρια: Ακίνητο ψάχνει ο Δήμος Ξάνθης για να το κάνει νηπιαγωγείο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Ξάνθης  προκειμένου να προβεί σε φανερή Μειοδοτική προφορική και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με το 270/1981 Π.Δ (ΦΕΚ 77/Α’/30.09.1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», και έχοντας υπόψη το  Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α ́/08.06..06)«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», την αρ.15/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης  διενέργειας  δημοπρασίας, την αρ. 113/2020 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής περί κατάρτισης όρων διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης  ακινήτου,

ΚΑΛΕΙ

Τους  ενδιαφερόμενους  που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής  προθεσμίας είκοσι ημερών (20) από τη τελευταία δημοσίευση της παρούσης  να παραλάβουν  τους  αναλυτικούς  όρους  διακήρυξης  και να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος  μισθώσεως  ακινήτου στο: Πρωτόκολλο του Δήμου Ξάνθης (Πλ. Δημοκρατίας), υπόψη του Τμήματος Ταμείου & Εσόδων Δήμου Ξάνθης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος  γίνονται δεκτές μέχρι  και  τη Δευτέρα  27 Ιουλίου 2020

και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει :

Να βρίσκεται εντός της Τοπικής Κοινότητας Κιμμερίων, κατά το δυνατόν στον οικισμό Κιμμερίων μετά τη γέφυρα (καθώς  λειτουργεί  1ο Νηπιαγωγείο στον οικισμό Κιμμερίων, πριν τη γέφυρα).

Να έχει ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 100τ.μ. και να διαθέτει τουλάχιστον 2 αίθουσες.

Να διαθέτει επαρκή αύλειο και περιφραγμένο χώρο.

Να έχει επαρκή φωτισμό και να διασφαλίζει την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση των νηπίων.

Να διαθέτει επαρκείς βοηθητικούς χώρους και WC ( τουλάχιστον 2).

Να διαθέτει αυτόνομη θέρμανση.

Nα παρέχονται προβλεπόμενες διευκολύνσεις για Α.Μ.Ε.Α (π.χ. ράμπα, χρήση w.c, κ.λ.π.) 

Η χρήση του προς μίσθωση χώρου, ως χώρου εκπαιδευτηρίου, πρέπει να επιτρέπεται από σχετική οικοδομική άδεια ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του χώρου σε χώρο εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Κατ’ ελάχιστο το μίσθιο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής  μονάδας που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635Β/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας και  επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων.

Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 12 έτη με δυνατότητα παράτασης η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επί ποινή αποκλεισμού, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

1.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,

ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

2. Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση, η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 37237/ΣΤ1/07(ΦΕΚ 635Β/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου, ότι ο προσφερόμενος για εκμίσθωση χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος κύριας χρήσης – εκπαιδευτήριο και ότι ο προσφέρων αποδέχεται την χρησιμοποίηση του χώρου, ως χώρου κύριας χρήσης – εκπαιδευτηρίου και ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής  από τα αρμόδια όργανα,   θα αναλάβει (σε περίπτωση που απαιτείται) την αλλαγή της χρήσης  του ακινήτου σε εκπαιδευτήριο.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς: α) να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη λειτουργία του σχολείου καθώς και β) να εκδώσει με δική του δαπάνη την τυχόν απαιτούμενη οικοδομική άδεια.

δ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών.

ε) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου και μελέτη στατικότητας πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει.

στ) Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.

ζ) Κάτοψη του ακινήτου- τοπογραφικό διάγραμμα.

η) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η διακήρυξη  διατίθεται από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων , κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., Πλ. Δημοκρατίας, Τηλέφωνο: 2541350827  και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης www.cityofxanthi.gr στη  διαδρομή Ενημέρωση-Προκηρύξεις, διαγωνισμοί.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Εμμανουήλ Ι.Φανουράκης

Σχετικά Άρθρα