Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Τι ψήφισε η παράταξη Παπαχρόνη στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο

Σχετικά με τη δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 1 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ώρα έναρξης 17:0019:00 ώρα λήξης, σας ενημερώνουμε για την τοποθέτησή μας επί των εισηγήσεων κατά θέμα όπως αναφέρεται πιο κάτω:

01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 5η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ). ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ την εισήγηση διότι α) στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να υποβάλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και πλέον ουσιώδη συμπεράσματα, β) δε διευκρινίζεται ποια είναι, πώς κατανέμονται και με ποια έγγραφα αποδεικνύονται τα έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (κωδικός 02.15.6471) και γ) δε διευκρινίζεται ποια είναι, πώς κατανέμονται και με ποια έγγραφα αποδεικνύονται τα έξοδα των λοιπών δημοσιεύσεων (κωδικός 02.00.6463).  

02ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 6η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ). ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ την εισήγηση διότι α) στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να υποβάλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και πλέον ουσιώδη συμπεράσματα, και β) δεν έχουμε την πληροφόρηση σε ποιο τμήμα του έργου αντιστοιχεί το ποσό των 37.200 ευρώ (κωδικός 02.70.7135.02).  

03ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Μπούτος, Πρόεδρος Δημ. Επ. Παιδείας). ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ την εισήγηση διότι α) στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να υποβάλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και πλέον ουσιώδη συμπεράσματα, και β) το σχετικό πρακτικό υπαινίσσεται δια ζώσης συνεδρίαση της σχετικής Επιτροπής, της οποίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προεδρεύει, την ίδια ώρα που αρνείται απλούστερες και ασφαλέστερες διαδικασίες για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

04ο ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας και για έργα πυροπροστασίας από δασικές πυρκαγιές και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης). ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ  την εισήγηση διότι α) στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να υποβάλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και πλέον ουσιώδη συμπεράσματα, και β) δεν παρέχονται αναλυτικά στοιχεία που να αιτιολογούν τις προτεραιότητες που προκύπτουν από την υποστελέχωση.

05ο ΘΕΜΑ :  Καθορισμός ειδικοτήτων δύο (2) εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης). ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ την εισήγηση διότι στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να υποβάλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και πλέον ουσιώδη συμπεράσματα.

06ο ΘΕΜΑ : Επαναφορά εισήγησης για την  έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης). ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ την εισήγηση διότι α) στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να υποβάλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και πλέον ουσιώδη συμπεράσματα, β) οι ανάγκες εν μέσω πανδημίας COVID-19 έχουν αυξηθεί, γ) έχουμε υποστηρίξει ως παράταξη την αναγκαιότητα καθημερινής τετράωρης τουλάχιστον κάλυψης και με παιδίατρο αλλά και με γενικό ιατρό ή παθολόγο, καθώς η παρουσία του γενικού ιατρού από το Κ.Υ. Αβδήρων μία ή το πολύ δύο φορές την εβδομάδα δεν επαρκεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού, δ) το ποσό των 5.000 ευρώ κατά έτος είναι ελάχιστο σε σχέση με το έργο που εισηγούμαστε ότι πρέπει να διεκπεραιωθεί και η μη αναπροσαρμογή του αποβαίνει εις βάρος των Δημοτών, και ε) η εν λόγω πρόσληψη μπορεί να αποσυνδεθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθεί με έκτακτη επιχορήγηση προς το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης» όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν ακόμη και επί τρέχουσας Διοίκησης σε παρεμφερή όργανα (180.000 ευρώ – ΑΔΑ: 6ΚΓ6ΩΚ8-4Ξ4 και 70.000 ευρώ – ΑΔΑ: Ω2ΚΩΩΚ8-4ΑΗ).

07ο ΘΕΜΑ :  Δωρεά υγειονομικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης). ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ την εισήγηση διότι α) στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να υποβάλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και πλέον ουσιώδη συμπεράσματα, β) γιατί ενώ είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με την δωρεά  ειδών υγειονομικού υλικού προς το Κ.Υ Ξάνθης δεν υπάρχει η αναφορά του επακριβούς συνολικού κόστους του υγειονομικού υλικού (παραστατικά), τα πιστοποιητικά CE  καθώς επίσης και η αναφορά του τρόπου και του χρόνου απόκτησης αυτού του υλικού από πλευράς Δήμου Ξάνθης  στην σχετική εισήγηση που μας απεστάλη και γ) γιατί στην εισήγηση δεν αναφέρεται και πρέπει  να επανεξετασθεί η επιπλέον δωρεά μεγαλύτερων  ποσοτήτων μασκών και αντισηπτικών υγρών και επιπροσθέτως στολών προστασίας και ασπίδων προστασίας προσώπου μετά από την εκ νέου συνεννόηση και επικοινωνία με το Κ.Υ Ξάνθης, υλικών που είναι αναγκαία και απαραίτητα για την ορθή λειτουργία αυτής της σημαντικής δομής Υγείας του τοπικού πληθυσμού και την αποτροπή διασποράς της λοίμωξης COVID-19.

08ο ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 Ν.666/1977 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης). ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ την εισήγηση διότι στη  δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να υποβάλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και πλέον ουσιώδη συμπεράσματα.

09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 µε τίτλο: «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης µε τίτλο: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Σιαμπάν Μπαντάκ). ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ την εισήγηση διότι α) στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να υποβάλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και πλέον ουσιώδη συμπεράσματα, β) πρόκειται για ένα θέμα υψίστης σημασίας, το οποίο καταψηφίσαμε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 31ης Μαρτίου 2020, ακριβώς διότι έπρεπε να συζητηθεί ώστε να επωφεληθούν οι Δημότες τα μέγιστα, γ) δεν είναι γνωστό πόσο στοίχησε εν συνόλω η αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Ξάνθης το 2019 και πόσο θα στοιχίσει στην πράξη εν συνόλω η αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Ξάνθης τα έτη 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024, δ) τα προϋπολογιζόμενα έξοδα σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων από το 2020 και μετά αυξάνονται δραματικά, ε) ως παράταξη δεν είχαμε υπερψηφίσει το Μεσοπρόθεσμο 2021-2024 θεωρώντας πολύ ριψοκίνδυνη οποιαδήποτε προσέγγιση, ιδιαίτερα μετά την αστάθεια που προκλήθηκε ελέω COVID-19 και στ) δεν είναι γνωστά τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις τεχνικές προδιαγραφές των μέσων αποκομιδής απορριμμάτων που στοχεύει να καλύψει η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε. μέσω της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης.

10ο ΘΕΜΑ :  Αποδοχή χρηματοδότησης και ένταξη της πράξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καθώς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως Νόμιμου Εκπροσώπου για υπογραφή της σύμβασης του έργου «Δημιουργία σύγχρονου τεχνολογικά Κέντρου Τουριστικής Υποδοχής για την πληροφόρηση των επισκεπτών της κοιλάδας του Νέστου» στο πλαίσιο του μέτρου 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης). ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ την εισήγηση διότι α) στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να υποβάλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και πλέον ουσιώδη συμπεράσματα, και β) είναι άγνωστος ο τρόπος επιλογής προμηθευτή από τη λίστα της σχετικής πλατφόρμας.

11ο ΘΕΜΑ :  Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης στο πρόγραμμα WiFi4EU το πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» CEF-WIFI4EU (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης). ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ την εισήγηση διότι στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να υποβάλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και πλέον ουσιώδη συμπεράσματα.

12ο ΘΕΜΑ :  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί ανωνύμων δημοτικών οδών στο 5ο χλμ Ξάνθης – Ιάσμου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης). ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ την εισήγηση διότι α) στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να υποβάλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και πλέον ουσιώδη συμπεράσματα, και β) Στο με αριθ. 4 / 28-4-2020 πρακτικό της διά περιφοράς Συνεδρίασης της ΕΠΖ του Δήμου Ξάνθης (αριθμός απόφασης 9) ο κ. Τσακιρίδης Αφεντούλης φέρεται να είναι παρών ενώ ο ίδιος είχε δηλώσει αποχή από τη Συνεδρίαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γεγονός που συνιστά παραποίηση του εν λόγω πρακτικού.

13ο ΘΕΜΑ :  Απαλλαγή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των επιχειρήσεων που επλήγησαν, λόγω λήψης μέτρων κατά της διασποράς του COVID 19 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης). ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ την εισήγηση διότι α) στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να υποβάλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και πλέον ουσιώδη συμπεράσματα, και β) λόγω της σοβαρότητας του θέματος προτείναμε να συζητηθεί στη συνεδρίαση της 29ης Ιουλίου 2020 που είναι αφιερωμένη στη λήψη μέτρων των πληγέντων επαγγελματιών στα πλαίσια του COVID-19.

14ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση χρήσης τουριστικού καταλύματος με σκοπό την προσωρινή διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID 19 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν). ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ την εισήγηση διότι α) στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να υποβάλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και πλέον ουσιώδη συμπεράσματα, β) δεν είναι γνωστός ο αριθμός των ωφελούμενων, γ) η εισήγηση είναι λανθασμένη ως προς το ότι και άλλα πιθανώς καταλληλότερα καταλύματα είναι πλέον διαθέσιμα από σήμερα, 1η Ιουνίου 2020 βάσει των κείμενων διατάξεων και δ) θα μπορούσε το θέμα να είχε εισαχθεί σε προγενέστερη Συνεδρίαση ΔΣ.

15ο ΘΕΜΑ :  Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης). ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ την εισήγηση διότι α) στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να υποβάλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και πλέον ουσιώδη συμπεράσματα, και β) δεν αναφέρεται το αν η προσθήκη ενός ειδικά διασκευασμένου τραπεζιού εναρμονίζεται με τη δυνατότητα προσαρμογής στα μέτρα προφύλαξης της διάδοσης της λοίμωξης από COVID-19.

16ο ΘΕΜΑ :  Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης). ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ με βάση μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποσταλέν στις 17:36 από το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή μετά την έναρξη της διαδικασίας της ψηφοφορίας και αφού είχαν ψηφίσει αρκετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, στο οποίο αναφέρεται ότι «Διευκρινίζεται ότι το 15ο θέμα είναι το ίδιο με το 16ο θέμα και εκ παραδρομής ενεγράφη στην πρόσκληση οπότε το 16ο αποσύρεται».

Για τη Δημοτική Παράταξη «Αγάπη για την ΞΑΝΘΗ μας» ακολουθούν οι υπογραφές των δημοτικών συμβούλων

loading...

Σχετικά Άρθρα