Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με θέμα τους υπόγειους κάδους η συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης

Η παρακάτω πρόσκληση έφτασε στα μέλη της επιτροπής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1) Ασκαρίδη Ηλία 5) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Γουναρίδη Στυλιανό 6) Τσακιρίδη Αφεντούλη
3) Ιγιαννίδη Στέφανο 7) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ 8) Φανουράκης Εμμανουήλ
Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
– Γεώργιος Τσέπελης (Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ξάνθης)
– Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση στις 11 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης

01ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης για Χωροθέτηση υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (εισηγητής Αντ/χος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Σιαμπάν Μπαντάκ).

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζερενίδης
(Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

Σχετικά Άρθρα