Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής στις 04 Μαΐου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ        

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου

Τηλέφωνο: 25410 24432

Email:  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Φανουράκη Εμμανουήλ

Ζερενίδη Ιωάννη

Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο

Ελευθεριάδη Απόστολο

Μπεκήρ Ογλού Σουά

Παπαδόπουλο Κυριάκο

Παπαχρόνη Ιωάννη

Σταυρακάρα Παναγιώτη

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στις 4 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ώρα έναρξης 09:00 – 12:00 ώρα λήξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του από 3-1-2020 πρακτικού για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας 4 σχολικών δακτυλίων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ανδρέας Χατζής, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)

Αποδοχή διαφόρων δωρεών από εταιρείες. (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Εμμανουήλ Τσέπελης

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Σχετικά Άρθρα