Μητρώο πολιτιστικών συλλόγων δημιουργεί ο Δήμος Ξάνθης - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Μητρώο πολιτιστικών συλλόγων δημιουργεί ο Δήμος Ξάνθης

Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους Πολιτιστικούς Συλλόγους/Φορείς που έχουν την έδρα τους στα διοικητικά του όρια, ότι προχωρά στη σύνταξη μητρώου Πολιτιστικών Συλλόγων /Φορέων.

Στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων/Συλλόγων μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς που έχουν έδρα το Δήμο Ξάνθης και αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και διεθνώς, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτότητα και τις δράσεις τους (Πληροφορίες κα Αλατά Αριστέα).

 Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι/Φορείς που επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2020, καλούνται να υποβάλλουν πρωτίστως αίτηση εγγραφής έως 29.02.2020 στο πρωτόκολλο του Δήμου Ξάνθης. Ο φάκελλος (με την ένδειξη : για μητρώο πολιτιστικών  συλλόγων) θα περιλαμβάνει την αίτηση εγγραφής  και θα συνοδεύεται από:

1.Έκθεση του Δ.Σ. της πορείας του συλλόγου/φορέα από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.  Αναλυτικά θα αναφέρονται : το έτος ίδρυσης, την διεύνση του συλλόγου /φορεα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.

2.Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του συλλόγου/φορέα  υπογραμμένο από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του  συλλόγου /φορέα

3.Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού του   συλλόγου /φορέα

4. Αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας Διοικητικής Αρχής (Περιφερειακές Ενότητες) ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, βιβλία.

5.Κατάσταση εν ενεργεία μελών του συλλόγου /φορέα στοιχεία με πλήρη στοιχεία,  υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα και τη σφραγίδα του σωματείου.

6.Υπεύθυνες Δηλώσεις του Δ.Σ. (θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των  υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα) στην οποία θα δηλώνονται: α) η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου  β) η διεύθυνση των εγκαταστάσεων του  συλλόγου/φορέα που χρησιμοποιεί καθώς και το καθεστώς χρήσης των  εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί (πχ. Ιδιόκτητες, με μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης ωρών, κ.λ.π.).

εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί (πχ. Ιδιόκτητες, με μίσθωση, αντίτιμο παραχώρηση χρήσης ωρών, κ.λ.π.).

7.Πλήρης κατάσταση  ειδικοτήτων που απασχολεί ο σύλλογος/φορέας  και διοικητικού προσωπικού: υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα και τη σφραγίδα του συλλόγου /φορέα στην οποία θα σημειώνονται η ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας.(χοροδιδάσκαλος,δάσκαλος, μουσικολόγος κλπ)

8.Ετήσιος προϋπολογισμός επόμενου έτους εγκεκριμένος από τη Γενική Συνέλευση με αναφορά στις πηγές εσόδων (εισφορές – συνδρομές μελών, χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε άλλο που προβλέπεται από το καταστατικό) υπογεγραμμένος από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, με σφραγίδα του συλλόγου φορέα

9. Σύντομο ιστορικό του συλλόγου /φορέα.

10.Κύριες εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συνδιοργανώνη  ο συλλογος /φορέας.

11.Διακρίσεις του συλλόγου/ φορέα

Στόχος μας είναι το Μητρώο αυτό να μετατραπεί σε ένα -από κοινού- σημείο επαφής του Δήμου Ξάνθης ως θεματοφύλακας της πολιτιστικής ανάπτυξης με τους πολιτιστικούς Φορείς/Συλλόγους. Παράλληλα, εκτιμούμε ότι έτσι, θα συμβάλουμε στη χαρτογράφηση της πολιτιστικής δραστηριότητας των Πολιτιστικών Φορέων/Συλλόγων τόσο στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς, και θα συμβάλλουμε στη δικτύωση μεταξύ τους, καθώς και στη διαμόρφωση πλαισίου καταγραφής σημαντικών στοιχείων  για την πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά του τόπου μας.

Γίνεται επίσης γνωστό ότι Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων είναι  Πολιτιστικοί Σύλλογοι/Φορείς που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς (άρθρο 202 του ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4257/2014), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα πολιτιστικά σωματεία, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους, ειδικό δημόσιο βιβλίο.

Η επιχορήγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του συλλόγου (ενοίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, εξοπλισμός κλπ.), αλλά να σχετίζεται με την πραγματοποίηση πολιτιστικών δράσεων του συλλόγου. Ως πολιτιστικές νοούνται οι εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην προαγωγή της πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων σε αυτές ατόμων, όπως διαλέξεις, παρακολούθηση ή συμμετοχή σε συζητήσεις με αντικείμνο τα γράμματα, τη μουσική και γενικά τις τέχνες, παρακολούθηση ή συμμετοχή σε θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις ή εκδηλώσεις, επισκέψεις σε χωρούς ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.(ΕΣ Πρ.VII361/2010) Για επιχορήγηση άνω του ποσού των 3.000€ απαιτείται εκτός όλων των παραπάνω, εγγραφή στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο οποίο οι φορείς θα πρέπει να έχουν αναρτήσει αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία δαπανών όσοι εκ των οποίων επιχορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος με ποσό άνω των 3.000,00€.

                                                                                             Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

                                                                                                 Μπεκήρ Ογλού Σουά

Σχετικά Άρθρα