fbpx
slider Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Προκήρυξη για πρόσληψη ενός επιστημονικού συνεργάτη και δύο ειδικών συμβούλων στο γραφείο του Χρήστου Μέτιου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΔΥΟ
(2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
AΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 159 και 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης ως ισχύουν »
β. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Π.Δ 144/27-
12-2010 ,ΦΕΚ 237/Τ.Α΄/27-12-2010 όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 225/07-
12-2016 και 238/20-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 4387/Β’/30- 12-2016) και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 34 εδ.β’ .
δ. Την περ.ι της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α/3-3-94),
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ
234/τ.Α’/28-12-2009) «Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα και άλλες διατάξεις»
ε.Του άρθρου 9 παρ.8. του Ν. του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ176/Α)«Μισθολογικές
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου ,των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) 1ου και 2ου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού
Δικαίου (ΝΠΙΔ),καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ.Α’ του ν.3429/2005(Α’314) και άλλες
μισθολογικές διατάξεις ».
στ. Του άρθρου 4 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/τ.Α’/2006), όπως ισχύει
ζ.Της με αριθ.πρωτ. 74802/29-12-2010 εγκυκλίου (αριθ.55) του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
η.Το με αρ.πρωτ.οικ28115/12-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Β41ΞΝ-ΤΥΓ),βάσει του οποίου
δεν απαιτείται ούτε μετά την ισχύ του ν.4057/2012 έγκριση για το προσωπικό ειδικών
θέσεων των ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού, καθώς εξομοιώνεται από άποψη συνεπειών με τους
μετακλητούς υπαλλήλους.
θ. Τη με αριθμό 36567/εγκ31/10-5-2019 (ΑΔΑ 978Τ465ΧΘ7-Κ65)εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών
2. Τη με αρ.πρωτ. ΔΟ 3168,3169/14-8-2019 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού
της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης για την κάλυψη
της δαπάνης μισθοδοσίας του κατωτέρω προσωπικού ειδικών θέσεων στον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, οικονομικού
έτους 2019 και θα προβλεφθεί για τα επόμενα οικονομικά έτη.
3. Τις ΑΑΥ 51,53,57,60,64,67/2-1-2019,490/31-5-2019και627,628,631,632/22-8-
2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
4. Την ανάγκη πλήρωσης τριών θέσεων προσωπικού ειδικών θέσεων, για την
στελέχωση του γραφείου του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
συγκεκριμένα πρόσληψης ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη
και δύο (2)ειδικών συμβούλων για τη συνεπικουρία του έργου του.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου των κατωτέρω θέσεων :
Α) μιας (1) θέσεως Επιστημονικού Συνεργάτη, για την κάλυψη των
αναγκών του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε θέματα
επικοινωνιακής προβολής του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και του
έργου της Περιφέρειας.
Β) μιας(1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε θέματα νομικά.

Γ) μιας(1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη σε θέματα Διά Βίου Μάθησης,
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Απασχόλησης, Εργασίας-Ανεργίας .
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Α) Ο Επιστημονικός Συνεργάτης Περιφερειάρχη σε θέματα επικοινωνιακής
προβολής του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και του έργου της
Περιφέρειας, ασχολείται ειδικά με την έρευνα, τη συγκέντρωση και την
επιστημονική επεξεργασία δεδομένων, τα οποία αφορούν στη γεωγραφική θέση της
Περιφέρειας, στη γεωπολιτική της σημασία, στην πολιτιστική και ιστορική της
κληρονομιά, στις υποδομές, στα δημογραφικά και κοινωνικά της χαρακτηριστικά, και
την κατάλληλη αξιοποίησή τους στην επικοινωνιακή προβολή του αναπτυξιακού
σχεδιασμού και του έργου της Περιφέρειας.
Β) Ο Ειδικός Σύμβουλος Περιφερειάρχη σε θέματα νομικά ,ασχολείται ειδικά με τη
νομική υποστήριξη του Περιφερειάρχη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σε
ζητήματα νομικής φύσεως της Περιφέρειας, των οργάνων, των οργανωτικών μονάδων
και των νομικών της προσώπων, την επιμέλεια συμβάσεων και συμφωνιών με τρίτους
,τη διερεύνηση και παρακολούθηση της νομοθεσίας και της νομολογίας επί ειδικών
ζητημάτων που απασχολούν τα όργανα και τις οργανωτικές μονάδες του φορέα.

Γ)Ο Ειδικός σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε θέματα Διά Βίου Μάθησης,
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Απασχόλησης, Εργασίας-Ανεργίας,
ασχολείται ειδικά με την κατάρτιση και υποβολή προτάσεων ,το συντονισμό και την
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης στα πλαίσια προώθησης
της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, τη συμμετοχή του φορέα σε δράσεις
και πρωτοβουλίες προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων
κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών
πολιτικών, την προώθηση και εκτέλεση προγραμμάτων σε θέματα Νέας Γενιάς και
Εκπαίδευσης Ενηλίκων σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό και τις εφαρμοζόμενες από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πολιτικές, με στόχο τη διασύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας .
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενοι Θα πρέπει ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ να έχουν σωρρευτικά :
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού πλην του ορίου ηλικίας διορισμού ήτοι:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 152/2000).
Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι: α) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με
πολιτογράφηση και έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της β) όσοι απέκτησαν
την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και δεν έχει παρέλθει έτος από την
απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους – μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται η άριστη γνώση της
Ελληνικής γλώσσας
β. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν
καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. (Εξαίρεση: Δεν απαιτείται
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο
κώλυμα)
γ. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή
δικαστική συμπαράσταση.
δ. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.
ε. Να μην απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού
προσώπου του δημοσίου τομέα ,λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο ,οφειλόμενο
σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
2.α. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο
πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής
τους ή
β. ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ,αποδεικνυόμενη με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς
γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης .Η ειδίκευση
ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα του προσλαμβανόμενου ως
επαγγελματία ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητά του ως πρώην αιρετού της τοπικής
αυτοδιοίκησης
ΕΠΙΠΛΕΟΝ για τη μια (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα
επικοινωνιακής προβολής του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και του έργου
της Περιφέρειας ,απαιτείται:
3. Να διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών σχολής ανώτατης
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες σχετιζόμενα με το
αντικείμενο απασχόλησης .
4. Να διαθέτουν άριστη γνώση δύο εκ των τριών γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής ή
Γερμανικής (γνώση κάθε επιπλέον γλώσσας θα συνεκτιμηθεί περαιτέρω).
ΕΠΙΠΛΕΟΝ για τη μια (1) θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα νομικά, απαιτείται:
3. Να διαθέτουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Νομικής Σχολής ημεδαπού ή
αλλοδαπού Πανεπιστημίου.
4. Να διαθέτουν συστηματική ενασχόληση με το αντικείμενο της απασχόλησης ,
αποδεικνυόμενη από ανάλογη προϋπηρεσία πχ ως προσωπικό ειδικών θέσεων ή
θητεία ή έμμισθη εντολή σε ΟΤΑ Β’ βαθμού ή σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ή σε ΟΤΑ Α’ και
Β’ βαθμού και επιχειρήσεις αυτών
ΕΠΙΠΛΕΟΝ για τη μια (1) θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Διά Βίου Μάθησης,
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Απασχόλησης, Εργασίας-Ανεργίας
απαιτείται:
3. Να διαθέτουν συστηματική ενασχόληση με το σχεδιασμό ,συντονισμό και
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης
4. Να διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :Χειρισμός Η/Υ,
Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου,
Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις).
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά την ημερομηνία
πρόσληψης.
Οι ανωτέρω διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 243 του ν.3852/2010 ΦΕΚ
87/Α/7-6-2010) ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στις θέσεις αυτές μπορούν να προσληφθούν ιδιώτες. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα
κάλυψης των θέσεων αυτών με απόσπαση από θέση του δημόσιου τομέα όπως αυτός
ορίζεται από το άρθρο 1 της παρ. 6 του ν. 1256/82 ή ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, με την
έκδοση Κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμοδίου
κατά περίπτωση Υπουργού.
Ο Επιστημονικός συνεργάτης και οι ειδικοί σύμβουλοι δεν εντάσσονται στον ΟΕΥ
της Περιφέρειας αλλά υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του
Περιφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνονται. Δεν ασκούν
αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιαδήποτε μορφής αλλά παρέχουν συμβουλευτικό
έργο και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες για τον συγκεκριμένο τομέα
δραστηριοτήτων που έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν ως και κάθε άλλη εργασία που
τους ανατίθεται από τον Περιφερειάρχη.
Επισημαίνεται ότι το έργο του επιστημονικού συνεργάτη και των ειδικών
συμβούλων δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει
την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος .Για όσους όμως έχουν την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας ,η άσκηση του ελευθέριου
επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού
αυτού, μπορούν όμως να εξαιρεθούν από τον περιορισμό αυτό με απόφαση του
περιφερειακού συμβουλίου.
Οι αποδοχές των ιδιωτών καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015
άρθρο 9 παρ.8.
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις και έχουν τα νόμιμα
προσόντα , καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε
δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες (όπως ορίζεται στο τέλος της παρούσας)ή
της ανάρτησης ολόκληρης της προκήρυξης (εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες )στον πίνακα ανακοινώσεων της
Περιφέρειας ΑΜΘ (Διοικητήριο Κομοτηνής 1ο όροφο), να καταθέσουν είτε
αυτοπροσώπως, είτε να στείλουν ταχυδρομικώς συστημένα επί αποδείξει στην
ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, Κακουλίδου 1 – Κομοτηνή 69132, (υπεύθυνη υπάλληλος
κα. Χρυσούλα Χριστακοπούλου, τηλ. 25313-52102), σχετική αίτηση στην οποία θα
επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα αναφέρεται η θέση για την
οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς ,το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην
αίτηση του υποψηφίου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μαζί με την αίτηση)
1)Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων
από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας ,όπως σχετική προσωρινή
βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου(δηλ. αυτές στις
οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο
όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας
όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η
ημερομηνία γέννησης ,πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
2) Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης*
3)Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου*
4)Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση*
5)Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους)*
6) Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης στoυς οποίους
θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός ,η ημερομηνία και το έτος κτήσης .Εάν οι τίτλοι
έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α,
ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία
της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων
ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας, ισοτιμίας και
αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το
πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται
βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει
το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. Ειδικά για τα πτυχία της
Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997
δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα
οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και
αντιστοιχία.
7) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς
και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών
ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη, εφόσον τούτο δεν προκύπτει
σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά την
ημεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού τίτλου σπουδών αρκεί η βεβαίωση της
Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία και το έτος
επιτυχούς υποστήριξης του θέματος της διδακτορικής διατριβής. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει το θέμα της
διδακτορικής διατριβής. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον
πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από
τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και σε περίπτωση που από την πράξη
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο απαιτείται βεβαίωση από το
Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη
μετάφρασή της. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και
αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του
πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του
μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και
β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο
βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος (N. 3328/2005, άρθρο 4, παρ.2 και π.δ.
50/2001, άρθρο 2, παρ.1, με την επιφύλαξη του ν. 4485/2017, άρθρο 46).
8) Επικυρωμένους και επίσημα μεταφρασμένους στην Ελληνική Γλώσσα τίτλους
ξένων γλωσσών σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. Οι τίτλοι αυτοί υποβάλλονται μαζί με την
επίσημη μετάφρασή τους και φέρουν επικύρωση από δικηγόρο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/26-3-2014).Η απόδειξη της ξένης
γλώσσας διέπεται από το άρθρο 28 πδ 50/2001ως ισχύει.
9)Ευκρινή Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ
αρμοδίως επικυρωμένων
10) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως ισχύει, ότι:
• Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
• Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική
δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
• Δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα
ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε.
• Δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί οποτεδήποτε τα πολιτικά τους
δικαιώματα.
• Δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε
υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό
και των δύο προηγουμένων.
• Δεν κατέχουν άλλη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα
• Δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής
της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε
καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση
11)Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ως και οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο από το οποίο
να προκύπτει η ανωτέρω ειδίκευση
12)Βιογραφικό Σημείωμα
13)Κάθε τυχόν άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα προσόντα και την καταλληλότητα
επιλογής τους
Διευκρινίζεται επιπλέον ότι:
1. Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει
ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση. Επιπλέον, στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να
αναγράφονται αναλυτικά τα συνημμένα δικαιολογητικά ,τα οποία σημειωτέον θα
πρέπει να φέρουν και αρίθμηση . Τίτλοι ,πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που έχουν
εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των
ακριβών αντιγράφων τους, τα δε έγγραφα της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα
μεταφρασμένα (βλ. και άρθρο 36 ν.4194/2013,ΦΕΚ208/Α/27-9-2013) και
υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα των εγγράφων που
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ,όπως και τα ιδιωτικά έγγραφα ,σύμφωνα με το άρθρο
1 ν.4250/2014 ΦΕΚ74/Α26-3-2014.
2. Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και η
ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και
διοικητικές κυρώσεις.
Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή
συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεώς τους ώστε αυτή: α) Να είναι πλήρης και
υπογεγραμμένη και
β) Να ανταποκρίνεται απολύτως, όσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα
προσόντα τους.
Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του
υποψηφίου.
3. Η επιλογή θα γίνει κατά την κρίση και με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 27 Α).
4. Οι προσλαμβανόμενοι ως επιστημονικός συνεργάτης και ως ειδικοί σύμβουλοι του
Περιφερειάρχη ΑΜΘ θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην έδρα της Περιφέρειας ΑΜΘ
( Κομοτηνή).
5. Η θητεία των Επιστημονικών Συνεργατών και των ειδικών συμβούλων διαρκεί όσο
και η θητεία του Περιφερειάρχη, οι δε προσλαμβανόμενοι θα έχουν σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και επομένως θα διέπονται από τις σχετικές
διατάξεις για αυτή την κατηγορία προσωπικού (π.χ. άδειες κ.λ.π).
6. Η αμοιβή θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Γνωστοποίηση της παρούσας προκήρυξης (σε περίληψη) να δημοσιευθεί σε δύο
ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες ,εκ των οποίων η μια στην έδρα και η δεύτερη
σε άλλο νομό της Περιφέρειας, ολόκληρη η προκήρυξη να αναρτηθεί με αποδεικτικό
στο χώρο ανακοινώσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ όπως και στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
(Τα δικαιολογητικά 2-5 αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας σε
περίπτωση επιλογής του υποψηφίου για πρόσληψη.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο