Δύο δημοσιογράφους θα προσλάβει η Περιφέρεια ΑΜΘ (Δες την προκήρυξη) - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Δύο δημοσιογράφους θα προσλάβει η Περιφέρεια ΑΜΘ (Δες την προκήρυξη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kομοτηνή 13/9/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : ΔΔοικ4289
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή
Ταχ. Κώδικας : 69133
Tηλ : 25313-50118,112
Fax : 25313-50200
Πληροφορίες : Ε. Τζιαμπάζη ,
Θ.Ντικούδη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
AΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α/3-3-94),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν»
2. του άρθρου 38 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ107 Α) «Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)-Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση
,τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ.-Ευρωπαϊκοί Όμιλοι
Εδαφικής Συνεργασίας-Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» με την οποία
επανασυστήνονται δύο θέσεις δημοσιογράφων σε κάθε Περιφέρεια με σύμβαση
ορισμένου χρόνου διάρκειας όση η θητεία του Περιφερειάρχη (που αρχικά
προβλεπόταν στο άρθρο 243 του ν 3852/210 και καταργήθηκαν με τις διατάξεις της
περ.Γ της παρ.1,της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/12)
3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»ως
ισχύουν
4. του Οργανισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Π.Δ
144/27-12-2010 ,ΦΕΚ 237/Τ.Α΄/27-12-2010 όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.
225/07-12-2016 και 238/20-12-2016 αποφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 4387/Β’/30- 12-2016).
5. τη με αριθ.πρωτ. 74802/29-12-2010 εγκύκλιο (αριθ.55) του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Το με αρ.πρωτ.οικ28115/12-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Β41ΞΝ-ΤΥΓ),βάσει του οποίου
δεν απαιτείται ούτε μετά την ισχύ του ν.4057/2012 έγκριση για το προσωπικό
ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού, καθώς εξομοιώνεται από άποψη
συνεπειών με τους μετακλητούς υπαλλήλους.
7. τη με αρ.οικ39456/17-11-2017 Εγκύκλιο 33 του Υπουργείου Εσωτερικών
για την εφαρμογή του ν.4483/17 σύμφωνα με την οποία η πρόσληψη των
δημοσιογράφων γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη και εξαιρείται της
διαδικασίας έγκρισης της ΠΥΣ 33/06,ως ισχύει καθώς και της διαδικασίας του
ν.2190/94 και ν.3812/09 ως ισχύουν.
8. τη με αρ.πρωτ. ΔΟ 3172/14-8-2019 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού
της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει προβλεφθεί πίστωση για
την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του κατωτέρω προσωπικού ειδικών θέσεων
στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
οικονομικού έτους 2019 και θα προβλεφθεί για τα επόμενα οικονομικά έτη.
9.τις ΑΑΥ 51,53,64,67/2-1-2019,488,490/31-5-2019 και 630/22-8-2019
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ.
10.την ανάγκη πλήρωσης των δύο θέσεων δημοσιογράφων στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα προσληφθούν με σύμβαση ορισμένου
χρόνου διάρκειας όση η θητεία του Περιφερειάρχη.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πρόσληψη με επιλογή δύο (2) Δημοσιογράφων, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.
Οι προσλαμβανόμενοι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι είτε μέλη
,αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε να
έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία αποδεικνυόμενη από την καταβολή των
εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.
Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διαρκεί όσο και η θητεία του
Περιφερειάρχη. Με τη λήξη της θητείας του Περιφερειάρχη, η σύμβαση λύεται
αυτοδικαίως και αζημίως για την οικεία Περιφέρεια.
Οι ενδιαφερόμενοι Θα πρέπει σωρευτικά:
Α. Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού πλην του ορίου ηλικίας διορισμού ήτοι:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν
καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
3. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή
δικαστική συμπαράσταση.
4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν και προσληφθούν.
5. Να μην απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού
προσώπου του δημοσίου τομέα ,λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο ,οφειλόμενο
σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Β. Να είναι μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, επαγγελματικής δημοσιογραφικής
οργάνωσης είτε να έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία αποδεικνυόμενη από την
καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του
δημοσιογράφου
Γ. Να κατέχουν:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. ή πτυχίο ή δίπλωμα του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής,
ή
2. Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι., ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,
ή
3. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.
Δ. Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα σε επίπεδο καλής γνώσης.
Ε. Να έχουν αξιόλογη συστηματική άσκηση δημοσιογραφικού έργου (στον έντυπο
ή/και ραδιοτηλεοπτικό ή/και ηλεκτρονικό τύπο)σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος
ήτοι σε ζητήματα της πολιτικής ή/και κοινωνικής ή/και οικονομικής ή/και πολιτιστικής
ζωής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο σύναψης
της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν για τις παραπάνω θέσεις και έχουν τα
νόμιμα προσόντα , καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5)
εργασίμων ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της
παρούσας σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες( όπως ορίζεται στο τέλος της
παρούσας) ή της ανάρτησης ολόκληρης της προκήρυξης (εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες )στον πίνακα ανακοινώσεων
της Περιφέρειας ΑΜΘ (Διοικητήριο Κομοτηνής 1ο όροφο), να καταθέσουν είτε
αυτοπροσώπως, είτε να στείλουν ταχυδρομικώς συστημένα επί αποδείξει στην
ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, Κακουλίδου 1 – Κομοτηνή 69132, (υπεύθυνη υπάλληλος
κα. Χριστακοπούλου Χρύσα τηλ. 25313-52102), σχετική αίτηση στην οποία θα
επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα αναφέρεται η θέση για την
οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς ,το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται
στην αίτηση του υποψηφίου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μαζί με την αίτηση)
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση, με συνημμένα ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1)Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, επαγγελματικής
δημοσιογραφικής οργάνωσης ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ότι
καταβλήθηκαν εισφορές με την ιδιότητα του δημοσιογράφου τουλάχιστον για δύο
(2) έτη.
2)Τίτλους σπουδών.
3) Tίτλoυς ξένων γλωσσών , επικυρωμένους και επίσημα μεταφρασμένους στην
Ελληνική Γλώσσα. Οι τίτλοι αυτοί υποβάλλονται μαζί με την επίσημη μετάφρασή
τους και φέρουν επικύρωση από δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/26-3-2014) .
4) Αστυνομική ταυτότητα ή άλλα δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν
τα στοιχεία της ταυτότητας ,όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής
αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου(δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο
αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας
οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των
ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία
γέννησης ,πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
5) Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης*
6)Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου*
7)Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση*
8)Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους)*
9) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως ισχύει, ότι:
• Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
• Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική
δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
• Δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα
ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε.
• Δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί οποτεδήποτε τα πολιτικά τους
δικαιώματα.
• Δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)
είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό
συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
• Δεν κατέχουν άλλη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα
• Δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω
επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του
εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την
απόλυση
• Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα
απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους)
10) Βιογραφικό Σημείωμα ,Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ως και οποιοδήποτε
πρόσφορο στοιχείο (π.χ έντυπο υλικό κλπ) από το οποίο να αποδεικνύεται το
ζητούμενο δημοσιογραφικό έργο (ανωτέρω υπό Ε )
Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών.
1. Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εάν ο τίτλος
έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς
και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα
των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
περί ισοτιμίας, ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της
βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών
τίτλων.
2. Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την
πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004)
και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια
πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την
ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία
3. Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του
άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία
πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α΄
της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού
αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Στις περιπτώσεις
που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) πρέπει με
βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού
αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.
4. Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας: Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή
απαιτείται: Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής
εκπαίδευσης βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική
εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών
του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή του
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την
ισοτιμία, ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών
τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών
εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από: i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005,
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ή ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της
επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως
ισχύει κάθε φορά ή iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας
Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ.
165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα
αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν
επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την
οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή iv) το
Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα
αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την
οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων
τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους
οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης
διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες
εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄ 14), 84/1986,
(Α΄ 31), 97/1986 (Α΄ 35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄ 43), 40/2006 (Α΄ 43) και
την υ.α. Α4/5226/1987 (Β΄613). Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την
υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την
αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης
πιστοποιητικού για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου από αρμόδιο κατά
νόμο φορέα (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λπ.).
Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Γενικές διευκρινίσεις
1.Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει
ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση. Επιπλέον, στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να
αναγράφονται αναλυτικά τα συνημμένα δικαιολογητικά ,τα οποία σημειωτέον θα
πρέπει να φέρουν και αρίθμηση .
2.Τίτλοι ,πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και
φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποβάλλονται σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών
αντιγράφων τους, τα δε έγγραφα της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα
μεταφρασμένα (βλ. και άρθρο 36 ν.4194/2013,ΦΕΚ208/Α/27-9-2013 ,καθώς
μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την
27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή
γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε) και υποβάλλονται σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα των εγγράφων που έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο ,όπως και τα ιδιωτικά έγγραφα ,σύμφωνα με το
άρθρο 1 ν.4250/2014 ΦΕΚ74/Α26-3-2014 .
3.Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και η
ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και
διοικητικές κυρώσεις.
Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή
συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεώς τους ώστε αυτή: α) Να είναι πλήρης και
υπογεγραμμένη και β) Να ανταποκρίνεται απολύτως, όσον αφορά στις
επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους.Η ευθύνη της σωστής
συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
4. Οι προσλαμβανόμενοι δημοσιογράφοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην έδρα
της Περιφέρειας ΑΜΘ ( Κομοτηνή)
5.Η θητεία των Δημοσιογράφων διαρκεί όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη, οι δε
προσλαμβανόμενοι θα έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
6. Η αμοιβή θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Γνωστοποίηση της παρούσας προκήρυξης (σε περίληψη) να δημοσιευθεί σε δύο
ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες, εκ των οποίων η μια στην έδρα και η δεύτερη
σε άλλο νομό της Περιφέρειας,, ολόκληρη η προκήρυξη να αναρτηθεί με αποδεικτικό
στο χώρο ανακοινώσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ (Διοικητήριο Κομοτηνής 1ο
όροφο)όπως και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr) και στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
*(Τα δικαιολογητικά 5-8 αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας σε
περίπτωση επιλογής του υποψηφίου για πρόσληψη).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

Σχετικά Άρθρα