slider Κοινωνία Τελευταία Νέα

Είμαστε έτοιμοι είπαμε… από την Θράκη δεν περνάει κουνούπι. Φωτογραφίες από την 50 Μ/Κ ΤΑΞ-«ΑΨΟΣ»

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Δ΄ ΣΣ – Ενεργοποίηση Τμημάτων Επιφυλακής 50 Μ/Κ ΤΑΞ

Τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, στο πλαίσιο των δράσεων αποτροπής και ελέγχου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενεργοποιήθηκαν και αναπτύχθηκαν τα Τμήματα Επιφυλακής της 50 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας (50 Μ/Κ ΤΑΞ-«ΑΨΟΣ»).

Στη διάρκεια της δραστηριότητας, που αξιολογήθηκε από το Δ΄ Σώμα Στρατού «ΘΡΑΚΗ», εφαρμόστηκε το σύνολο των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Διαπιστώθηκε η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα του Σχηματισμού, το εξαίρετο ηθικό και το επιθετικό πνεύμα του προσωπικού, καθώς και η υψηλή λειτουργικότητα των μέσων.

50 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία “ΑΨΟΣ” – «ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝ ΤΟ ΘΑΡΡΕΙΝ»

Η Ταξιαρχία προέρχεται απο το 5ο Σύνταγμα Πεζικού το οποίο συγκροτήθηκε στην ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ το 1921.

Το 1940, έλαβε μέρος στις επιχει­ρήσεις Δυτικής Μακεδονίας και Βορεί­ου Ηπείρου.
Το 1945, συγκροτήθηκε και πά­λι στη Θεσσαλονίκη με την επωνυμία 32 Ταξιαρχία και εγκαταστάθηκε στην Ελευθερούπολη.
Το 1951, μετονομάσθηκε σε 50 ΣΠ.
Από το 1964 μέχρι το 1976, μεταστάθμευσε στις περιοχές Φερών και Πυ­θίου Έβρου και το 1976 μεταστάθμευσε πάλι, στην Ελευθερούπολη.

Στις 27 Μαρτίου 1987, μεταστάθ­μευσε στο Κουφόβουνο ‘Εβρου, και την 1η Οκτωβρίου 1988 εγκαταστάθηκε και αναδιοργανώθηκε οριστικά στο Σουφλί, ως 50 ΤΑΞΠΖ.

Το Σεπτέμβριο του 2000, η Ταξιαρχία μετονομά­σθηκε σε 50 ΤΑΞΠΖ «ΑΨΟΣ», όνομα το οποίο πήρε από τον ΑΨΟ ποταμό της Βορείου Ηπείρου, όπου την 25η Ιανουαρίου 1941, μετά από σκληρό αγώνα, το 50 ΣΠ κατέλαβε τα υψώμα­τα ΜΑΛΙ ΣΠΑΝΤΑΡΙΤ και ΚΑΛΑ, που δεσπόζουν της κοιλάδας του ΑΨΟΥ πο­ταμού.

Από τον Ιανουάριο του 2003, η Τα­ξιαρχία μετονομάσθηκε σε 50 Μ/Κ ΤΑΞ «ΑΨΟΣ».

Οι απώλειες της Ταξιαρχίας σε νε­κρούς και τραυματίες κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και την περίοδο που ακολού­θησε, ανήλθαν σε εκατοντάδες Αξιωματι­κούς και Οπλίτες.

Αποστολή

50mk-6Η αποστολή της Ταξιαρχίας συνίσταται στην προς πόλεμο προπαρασκευή και στην απαραίτητη προβολή ισχύος, με σκοπό την αναλογική συμβο­λή της Ταξιαρχίας στην αμυντική απο­τροπή της Χώρας. Ειδικότερα, στη δια­τήρηση της μαχητικής ικανότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονά­δων και ανεξάρτητων Υπομονάδων της στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε να συμ­βάλει στην αποτροπή εκδήλωσης κάθε μορφής απειλής ή και ένοπλης επιθέσε- ως στην Περιοχή Ευθύνης της (ΠΕ).

Εκπαίδευση

Η επιχειρησιακή εκπαίδευση αποτελεί τη βασικότερη αποστολή των μονάδων της Ταξιαρχίας και το κύριο κα­θημερινό μέλημα όλων των διοικήσεων, αφού η εκπαίδευση συνιστά για την Τα­ξιαρχία τον κυριότερο πολλαπλασιαστή ισχύος της. Ιδιαίτερη προσπάθεια κατα­βάλλεται ώστε η εκπαίδευση να διεξάγε­ται κατά τρόπο ρεαλιστικό και σε συνθή­κες που να προσομοιάζουν με αυτές των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις των προϊσταμένων κλι­μακίων και τις ΓΟΕ/ΓΕΣ. Συνοπτικά, η διεξαγόμενη εκπαίδευση αποσκοπεί:

στη δημιουργία ικανών μαχητών οι οποίοι να μπορούν να επιβιώνουν στο πεδίο της μάχης, να εκμεταλλεύ­ονται το έδαφος και το σκοτάδι και να καταστρέφουν τον αντίπαλο
στη διατήρηση της επιχειρησια­κής ετοιμότητας και μαχητικής ικανό­τητας των μονάδων σε υψηλό επίπεδο, ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή, ημέ­ρα και νύχτα, στον ελάχιστο χρόνο και κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες, να αναλάβουν και να φέρουν σε πέρας με επιτυχία την αποστολή τους
στην πλήρη υλοποίηση των υφι­σταμένων σχεδίων, μέσα από την εξοι­κείωση των διοικήσεων και των στε­λεχών με τις διαδικασίες συνεργασίας που απαιτούνται από την προβλεπόμενη τακτική συγκρότηση, στοιχείο απαραίτη­το για την επιτυχή έκβαση της μάχης.

Υπό το πρίσμα αυτό βάρος δίδεται:

στην ατομική τακτική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ειδικότητας και όλου του προσωπικού
στις ασκήσεις μικρών κλιμακίων (Ομάδας – Διμοιρίας – Λόχου – Ίλης – Πυροβολαρχίας) και κυρίως στις τεχνι­κές προσέγγισης και καταστροφής του εχθρού και στις ειδικές επιχειρήσεις, όπως βίαιη διάβαση υδάτινου κωλύμα­τος, διάσπαση ναρκοπεδίου, αγώνας σε κατοικημένο τόπο κ.λπ.
στις βολές όλων των οπλικών συ­στημάτων που διαθέτει η Ταξιαρχία, κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, μέ­ρα και νύχτα
στην ευρεία χρησιμοποίηση εξομοιωτών βολής και τακτικής εκπαίδευ­σης καθώς και πολεμικών παιγνίων, για εξοικείωση των στελεχών με τις νέες συν­θήκες του σύγχρονου ψηφιακού πεδίου μάχης αλλά και για εξοικονόμηση πόρων / στην εκπαίδευση του Επιτελείου και των μονάδων στις διαδικασίες ελέγ­χου και διεύθυνσης των επιχειρήσεων.

Πέραν αυτών, η 50η Μ/Κ ΤΑΞ «ΑΨΟΣ» συμμετέχει στο σύνολο των Εθνικών Ασκήσεων, που πραγματο­ποιούνται κάθε χρόνο, υπό τύπο τακτικών ασκήσεων μετά στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) και τακτικών ασκήσεων άνευ στρατευμάτων (ΤΑΑΣ).

Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συντήρηση του πάσης φύσεως υλικού, των μέσων και των εγκα­ταστάσεων των μονάδων, προκειμένου να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση από πλευράς λειτουργικότητας και χρη- στικότητας και να αποφεύγεται η σπατά­λη πόρων.

Σχετικά Άρθρα