Ψήφισμα φοιτητών για επικείμενο δικαστήριο - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Ψήφισμα φοιτητών για επικείμενο δικαστήριο

ΨΗΦΙΣΜΑΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ,ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΩςΣύλλογος Φοιτητών Ξάνθης,Σύλλογος Οικοτρόφων φοιτητών Ξάνθης και Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητώνκαι Υποψηφίων διδακτόρων καταγγέλλουμετιςμηνύσειςκαιδικαστικέςδιώξεις(σεβαθμόκακουργήματος) με αβάσιμεςκατηγορίες,σε βάρος6φοιτητώναπότη Πολυτεχνική σχολή Ξάνθης. Οιδιώξειςαυτέςαποτελούνστηνουσία δίωξη τηςσυνδικαλιστικήςκαιαντιφασιστικής δράσης,αφούέρχονταισαν αποτέλεσμα τηςπάληςτων φοιτητώνενάντιαστην καθηγητική αυθαιρεσία, στηνεντατικοποίησητωνσπουδώνμαςαλλάκαιτιςφασιστικές προκλήσεις απόμεριάςτου καθηγητή Γ.Παύλου όσοκαιενόςφασίσταυποστηρικτήτου. Έχουν στο στόχαστρο τους αγώνες και τις διεκδικήσεις του λαού και της νεολαίας. Άλλωστε δεν είναι καινούργια τακτική να στοχοποιούνται οι αγώνες και οι διεκδικήσεις την περίοδο που νέα αντιλαϊκά σχέδια και μέτρα μπαίνουν στο τραπέζι.

ΟΣύλλογοςΦοιτητώνΞάνθηςπήρεαπόφασημεσκοπότηναντιμετώπισητωνπροβλημάτωνπουδημιουργούσεο παραπάνωκαθηγητήςστηνεκπαιδευτικήδιαδικασία,ζητήματαπουαφορούσαντηστάσητουαπέναντισεφοιτητέςμε συνεχείςστοχοποιήσειςκαιαπαξιωτικούςκαιυβριστικούςχαρακτηρισμούς,αλλάκαι τηφασιστικήρητορείατην οποίαύψωνε.Υπογράφειφασιστικάκείμεναπουλένεεπίλέξει«ΜιμηθείτετονΚασιδιάρη…..τονΙωάννηΜεταξά», δηλώνειανοιχτά υπέρ φασιστικών πρακτικώνκαι με κηρύγματα στα αμφιθέατραπαρουσίαζε πρόσφυγεςκαι μετανάστεςωςπηγήπροβλημάτωνγιαταδεινάτηςχώρας.

Οσυγκεκριμένος καθηγητήςείχε στοχοποιήσειτους6διωκόμενους φοιτητέςήδηαπότηνέναρξητωνκινητοποιήσεων, εξαιτίαςτηςσυνδικαλιστικήςτουςδράσης.Σταμαθήματάτου,έκανεσυχνάαναφορέςσεαυτούςενώτουςαπειλούσε όλοκαιπιοέντοναμεμηνύσεις.Σταθερόςκαιμόνιμοςυποστηρικτήςτουσεόλααυτά  στάθηκεφοιτητήςπου αναπαρήγαγεφασιστικήρητορείακαικαλούσεσεαντισυγκεντρώσειςαπέναντιστιςσυλλογικέςαποφάσεις.

Εκείνο τοδιάστημαδεσεέντυπουλικόαριστερώνδυνάμεων(αφίσες,προκηρύξειςκλπ.)χαράχτηκανναζιστικά σύμβολακαι γράφτηκανφασιστικάσυνθήματα,ενώείχεαφαιρεθείόλο τοσχετικόυλικόγύρωαπότοπροσφυγικό. Ευθύνηγιααυτόέχειτόσοοενλόγωκαθηγητήςόσοκαιοφοιτητής,πουυποδαύλιζαν γιακαιρόμίακατάσταση, καλλιεργώντας έναβαριάνοσηρόκλίμα,μεσκοπότονεκφοβισμότωνφοιτητώνκαιτηνκαταστολήκάθε συνδικαλιστικής, πολιτικήςκαικοινωνικήςέκφρασης,μέσαστοοποίοκαιάλλεςφασιστικέςφωνέςκάνανετην εμφάνισητους,ενώουσιαστικόρόλοσεαυτόδιαδραμάτισαν τα«μαθήματαφιλοσοφίαςτου»όπουτους συσπείρωνεκαιτουςοργάνωνε.

Οφοιτητής αυτόςμήνυσεαρχικά3φοιτητές ηλεκτρολόγους μηχανικούς εκδικητικά, καθώς τάσσονταν ενάντιαστονενλόγω καθηγητή,ενώ οίδιος οκαθηγητήςπαραδέχτηκεότιείναιυποκινητήςτηςμήνυσης. Καλούσε τους τρεις φοιτητές σε συμμόρφωση αποστέλλοντας τους email ώστε «να φροντίσει να αποσυρθούν οι μηνύσεις» καιταυτόχροναεκβίαζεπως αν οιφοιτητέςαυτοίδενδείξουνμεταμέλειακαιανδενσταματήσουνεπίτηςουσίαςτησυνδικαλιστικήτουςδράσηθα συνεχίσειτιςδιώξειςαπέναντισεόλουςόσοιαγωνίζονται,όπως και έπραξε με την αναφορά που κατέθεσε λίγους μήνες αργότερα και στην οποία κατονόμαζε τόσο τους ίδιους 3  μηνυόμενους φοιτητές όσο και άλλους ως «ISIS του ΔΠΘ». Αυτό όμως δεν στάθηκε αρκετό. Σήμερα, σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, ο Εισαγγελέας επεκτείνει τη λίστα με τους κατηγορούμενους, κατηγορώντας και καλώντας σε ανάκριση 3 ακόμη φοιτητές.

Ησυγκεκριμένημήνυσηυποβλήθηκεαπό φοιτητή με φασιστική συμπεριφορά (ανοιχτή στήριξη τωνκειμένωντουκαθηγητή,προπαγάνδισηπωςηευθύνη γιατηνδολοφονία Φύσσαδενανήκειστην ΧρυσήΑυγή, ρατσιστικήρητορείαενάντιασε μετανάστες) ο οποίος, στοχευμένακαιπροσχεδιασμένα, κατέστησε κατηγορούμενουςτους6αμέτοχουςστοόλοσυμβάνφοιτητές(μετάαπόεπιλεκτικόσερφάρισμαστοfacebook),ώστε αυτοίναβρίσκονταισήμερααντιμέτωποιμε τηνκακουργηματική πράξητηςληστείας,πέραντωνάλλων πλημμελημάτων,σταοποίαεπίσηςδενείχανκαμίαανάμειξηήσυμμετοχή.

Οιφασίστεςδενέχουνεχώροστηνκοινωνίακαιστοπανεπιστήμιο,πουείναιάσυλοπροάσπισης κοινωνικώναγώνων,εφαλτήριοκινημάτων,χώροςπολιτικοποίησης καιαμφισβήτησης.Τάσσονταιεξορισμού ενάντιαστασυμφέροντακαιστιςδιεκδικήσεις μας,είναιτσιράκιατωναπόπάνω,στρέφονταιενάντιαστον εργαζόμενο λαό και τις διεκδικήσεις του, γιαυτόεξάλλουκαιτακαταστατικάτωνφοιτητικών συλλόγωνπουέχουνπροκύψειαπότημεγαλύτερηόξυνσητουφοιτητικούκινήματος(Πολυτεχνείο ΄73)δεν επιτρέπουνφασίστεςωςμέλη.

Ακριβώς την ίδια ώρα γενικεύεται η προσπάθεια τρομοκρατίας και καταστολής. Αρκεί στα παραπάνω γεγονότα να προσθέσουμε το γεγονός ότι και η σημερινή Κυβέρνηση της δήθεν «αριστεράς» διώκει από αγρότες, πιο πρόσφατα, μέχρι και φοιτητές και μαθητές που συμμετείχαν σε αντιπολεμικές κινητοποιήσεις!

Είναι καθαρό πως η προσπάθεια στοχοποίησης των αγώνων, απαγόρευσης της δράσης και των διεκδικήσεων δεν αφορά μόνο το Πανεπιστήμιο. Στο βαθμό που θα εντείνεται η υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής, θα ενισχύονται τα μέτρα καταστολής και τρομοκρατίας.

Στεκόμαστεαλληλέγγυοιστους6διωκόμενους φοιτητέςτης ΠολυτεχνικήςσχολήςΞάνθης.Δενδιαπραγματευόμαστετο δικαίωμάμαςστουςσυλλογικούς αγώνες. ΟιΦοιτητικοίΣύλλογοιαγωνίζονται καιθασυνεχίσουννααγωνίζονται γιατοτσάκισματουφασισμούτόσοεντόςόσοκαιεκτόςτωνσχολών.

Καμία δίωξη φοιτητών για συνδικαλιστική και αντιφασιστική δράση

Σχετικά Άρθρα