Άυριο θα εκτελεστούν έργα στο 3 ο χλμ  Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε | μέτρα αστυνομίας - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Τελευταία Νέα

Άυριο θα εκτελεστούν έργα στο 3 ο χλμ  Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε | μέτρα αστυνομίας

Από την Αστυνομία εκδόθηκε το εξής δελτίου τύπου:

Εγκρίνουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο 3ο χλμ  Εθνικής Οδού νο 2 Ξάνθης – Κομοτηνής (πλησίον διασταύρωσης Ε.Ο. με Περιφερειακή οδό παράκαμψης) με τη σχετική σήμανση, στο πλαίσιο του εν θέματι υποέργου που θα λάβει χώρα την Κυριακή 25-02-2018 και ώρες 07:00-15:00.

  1. Σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας κατά τη διέλευση των αγωγών κατά το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα. Θα τοποθετηθούν οι παρακάτω πινακίδες και στις δύο κατευθύνσεις:

α. Στα 400μ. προ του εργοταξίου θα τοποθετηθεί σήμανση αναγγελίας κινδύνου [Κ-20].

β. Στα 300μ. προ του εργοταξίου θα τοποθετηθεί ρυθμιστική πινακίδα [Ρ-32] (με ένδειξη τα 50 χλμ/ώρα) για περιορισμό του ορίου μέγιστης ταχύτητας.

γ. Στα 200μ. προ του εργοταξίου θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες  [Ρ-30] και σήμανση αναγγελίας κινδύνου [Κ-7] στην αποκλεισμένη λωρίδα, καθώς και αντίστοιχη τοποθέτηση πινακίδας [Κ-6] στην ελεύθερη λωρίδα (απαγόρευση προσπέρασης και προειδοποίηση για επικίνδυνη μονόπλευρη στένωση του δρόμου).

δ. Στα 100μ. προ του εργοταξίου θα τοποθετηθεί ρυθμιστική πινακίδα [Ρ-32] (με ένδειξη τα 20χλμ/ώρα) για περιορισμό του ορίου μέγιστης ταχύτητας.

ε. Στα 20μ. προ του εργοταξίου θα τοποθετηθεί στην πλευρά της αποκλεισμένης λωρίδας κυκλοφορίας ρυθμιστική πινακίδα [Ρ-5] για παραχώρηση προτεραιότητας λόγο στένωσης στα οχήματα που κινούνται στην ελεύθερη λωρίδα και στην πλευρά της ελεύθερης λωρίδας θα τοποθετηθεί αντιστοίχως πινακίδα [Ρ-6] για προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στένωσης  του οδοστρώματος.

στ. Στη ζώνη των έργων θα τοποθετηθούν ανά 6μ. προειδοποιητικές πινακίδες [Π-78] με αμφίπλευρους αναλάμποντες φανούς στο επάνω μέρος τους, αποκλείοντας σταδιακά τη λωρίδα όπου εκτελούνται τα έργα μέχρι και το πέρας της ζώνης των έργων. Επίσης θα τοποθετηθούν ρυθμιστικές πινακίδες [Ρ-32]  (με ένδειξη: 20χλμ/ώρα) καθώς και πινακίδα αναγγελίας κινδύνου [Κ-7].

ζ. Στα 20μ. μετά το τέλος της αποκλεισμένης ζώνης των έργων θα τοποθετηθεί πινακίδα ρυθμιστική [Ρ-36] η οποία θα καταργεί όλες τις τοπικές ρυθμίσεις – απαγορεύσεις.

Για όλες τις ανωτέρω (1,2,3) περιπτώσεις επισημαίνεται ότι:

– Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών για τεχνικούς λόγους η ρύθμιση θα γίνεται με φωτεινή σηματοδότηση και την τοποθέτηση ανάλογων πινακίδων σήμανσης. Θα υπάρχει παρουσία επαρκώς εξοπλισμένων σημαιοφόρων για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οι οποίοι θα βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος των τμημάτων εκτέλεσης των εργασιών καθορίζοντας την προτεραιότητα στα διερχόμενα οχήματα.

–  Ισχύουν οι περιορισμοί της παραπάνω προδιαγραφής σήμανσης εκτελουμένων έργων (ΦΕΚ 946 Β΄/9-7-2003 και ΦΕΚ 905/Β’/20-5-2011) και η ζώνη αποκλεισμού είναι σε κάθε περίπτωση μικρότερη των 50μ. και το πλάτος του δρόμου διέλευσης είναι τουλάχιστον 3,25μ. σε κάθε σημείο εκτέλεσης έργου και σε ειδικές περιπτώσεις 2,75μ., ενώ στην περίπτωση στένωσης λωρίδας το πλάτος του δρόμου που παραμένει ελεύθερο είναι τουλάχιστον 5,50μ.

Άρθρο 2ο

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν για την Κυριακή 25-02-2018 και ώρες 07:00-15:00 και σε περίπτωση παράτασης του, για την οποία ωστόσο η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως και εγγράφως την αναθέτουσα αρχή και δια αυτής την Υπηρεσία μας, καθώς και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς όπως περιγράφονται στο 1ο και 5ο  εδάφιο.

Μετά το πέρας των εργασιών, θα απομακρυνθεί η εργοταξιακή σήμανση και τα αντίστοιχα τμήματα των οδών θα αποδοθούν πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρά από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλή για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Για τη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου του θέματος, προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων, αστικά και ποινικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων καθώς και για την τήρηση των κείμενων διατάξεων περί ασφαλείας των εργαζομένων στα έργα όπως αυτά αναφέρονται, στο άρθρο 37 παρ. 7 του Ν.3669/2008 Κ.Δ.Ε. και στα Π.Δ. 395 και 396 / 94 (Φ.Ε.Κ. 220 Α/19-12-1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας εργαζομένων…» σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/655 και 89/656 ΕΟΚ.

Πριν την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα προηγείται έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας.

Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, η οποία επιδώσει αντίγραφο της παρούσας στον νόμιμο εκπρόσωπο  αναδόχου εταιρείας «ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Τ.Ε. – Βασ. Όλγας 79 – Θεσσαλονίκη ΑΦΜ: 800520068 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»»

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420  Π.Κ. και των άρθρων του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

 

Σχετικά Άρθρα