Τρεις θέσεις εργασίας στον Δήμο Ξάνθης κάνε τώρα τα χαρτιά σου - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Μαυρομιχάλη 6 Τελευταία Νέα

Τρεις θέσεις εργασίας στον Δήμο Ξάνθης κάνε τώρα τα χαρτιά σου

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε στις 22 Δεκεμβρίου την πρόθεσή του να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Οι θέσεις αφορούν ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μηχανικό Σάρωθρο)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτεαυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου Ξάνθης στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας – Τ.Κ. 67132, απευθύνοντάς την στο Δήμο Ξάνθης – Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού υπόψιν κ. Κρασούλη Ηλία (τηλ. επικοινωνίας: 25410 28398).

Σχετικά Άρθρα