Πρόσληψη ενός οδηγού στον Δήμο Ξάνθης… κάνε τα χαρτιά σου τώρα - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
slider Κοινωνία Τελευταία Νέα

Πρόσληψη ενός οδηγού στον Δήμο Ξάνθης… κάνε τα χαρτιά σου τώρα

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των περιοδικών αναγκών λειτουργίας του τουριστικού τρένου του Δήμου κατά τη διάρκεια της Εορταστικής Περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ άτομα ένα (1).

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ’ και Ε΄ κατηγορίας, β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτερο-βάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανο-τεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδι-κότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστη-μάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης από τις 15/11/2017 έως 28/11/2017.

Σχετικά Άρθρα