Πέντε άτομα για εργάτες ζητάει ο Δήμος Τοπείρου… κάνε τα χαρτιά σου μέχρι την Δευτέρα 13 Ιουνίου - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Πέντε άτομα για εργάτες ζητάει ο Δήμος Τοπείρου… κάνε τα χαρτιά σου μέχρι την Δευτέρα 13 Ιουνίου

Ο Δήμος Τοπείρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ-Εργάτες Καθαριότητας5Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική Αίτηση επισυνάπτοντας :

φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 που να δηλώνουν ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/1994.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Τοπείρου, ταχ. δ/νση Εύλαλο Ξάνθης , στην αρμόδια υπάλληλο Καλπάκη Θεοδούλη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Τετάρτη 8/6/2016 έως Δευτέρα 13-6-2016.

Σχετικά Άρθρα