Κοινωνία Τελευταία Νέα

Είσαι άνεργος κάνε αίτηση στον Δήμο Ξάνθη… προκηρύχθηκαν οκτώ θέσεις εργασίας στο Κέντρο Πολιτισμού

Dhmarxeio xanthis xanthinews

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, θα προβεί στην πρόσληψη οχτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών- Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών- Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2015, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι εργάτες θα εργαστούν από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, έως και την 03 η Μαρτίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος από τις 16 έως και τις 20 Ιανουαρίου 2015, κατά τις εργάσιμες ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή κάρτα ανεργίας και ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους άγαμους).

Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν.2647/1998, άρθ. 4, παρ. 5).

Σχετικά Άρθρα