Με 30 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο των Αβδήρων το απόγευμα της Τετάρτης - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Με 30 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο των Αβδήρων το απόγευμα της Τετάρτης

dhmotiko simboylio τοπειρου 15-9-14 (9)

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αβδήρων Σπύρος Γαλανόπουλος καλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 21 η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 30 κορυφής του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Διομήδειας Δήμου Αβδήρων. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση παραλαβή των Τευχών Δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων και ΚΑΑ Αβδήρων». (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση παραλαβής των Σ.Α.Υ – Φ.Α.Υ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων και ΚΑΑ Αβδήρων». (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Εγγειοβελτιωτικών έργων στο Δήμο Βιστωνίδας Ν. Ξάνθης». (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση μείωσης της  εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση πεζοδρομίου στον οικισμό Πολυσίτου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση παραίτησης από ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά Δικηγόρος, Νομικός του Δήμου).

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την σύνταξη μελέτης και την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων στην περιοχή Ρύμης – Πόρτας και κατάργηση της υπ. αριθμ. 212/2013 απόφασης του Δ.Σ. (εισηγητής Δήμαρχος).

Σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Αβδήρων. (εισηγητής: Σταμάτης Βαλασίδης Αντιδήμαρχος)

Έγκριση σύναψης τριμερούς σύμβασης συνεργασίας για την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων κατά την έννοια του Ν. 2939/2001 μεταξύ του Δήμου σας, της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. και της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.). (εισηγητής: Δήμαρχος και Μαυρομάτης Δημήτριος Νομικός του Δήμου)

Έγκριση σύναψης διμερούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου σας και της ΔΙΑΑΜΑΘ με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος και Μαυρομάτης Δημήτριος Νομικός του Δήμου).

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της Δ.Ε.Υ.Α. Αβδήρων για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δήμου Αβδήρων». (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους 2015. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων με τον αναπληρωτή του. (εισηγητής: Δήμαρχος).

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος στις Επιτροπές: α/ «Χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη» και β/ «Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής» με τον αναπληρωτή του. (εισηγητής: Δήμαρχος).

Τροποποίηση της αριθ. 235/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου –Αντικατάσταση Μέλους στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση της αριθ. 87/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» που αφορά την Κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων» (εισηγητής: Γουλινάκης Δημήτριος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης).

Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί προτάσεων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης με θέμα: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016». (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση της αριθ. 1/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «1η τροποποίηση προϋπολογισμού του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ.Αβδήρων οικονομικού έτους 2015» (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

Έγκριση λύσης της επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων». (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

Έγκριση μεταφοράς της δράσης: «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού» και προσωπικού της, από την επιχείρηση του Δήμου με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων» στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» (Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων). (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

Ορισμός Λογιστή για την ολοκλήρωση των οικονομικών – φορολογικών θεμάτων και ενεργειών των πρώην κοινωφελών επιχειρήσεων από τις οποίες συστάθηκε με την αριθ. 119/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1274/τ. Β΄./16-6-2011) η υπάρχουσα κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου με την επωνυμία:«Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων» (Κοινωφελής Επιχείρηση του Ν. 3463/2006). (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

Έγκριση παραχώρησης της χρήσης ενός γραφείου από το κτίριο της πρώην Κοινότητας Διομήδειας στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Αθλητικό Σύλλογο «ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ» Διομήδειας για τις διοικητικές του δραστηριότητες. (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση παραχώρησης προς χρήση του δημοτικού γυμναστηρίου (γήπεδο ποδοσφαίρου) μετά των εγκαταστάσεών του στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Αθλητικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο «Απόλλων» Διομήδειας Ξάνθης. (εισηγητής Δήμαρχος).

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων για τον εορτασμό της Υπαπαντής Του Κυρίου στην πρωτεύουσα του Δήμου Γενισέα. (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Σουνίου «ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΣ». (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Πολιτιστικού ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΤΛΑΣ» Σελίνου (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Γυμναστικού Συλλόγου «ΑΣΤΗΡ» Μαγικού (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση παραχώρησης προς χρήση του δημοτικού γυμναστηρίου (γήπεδο ποδοσφαίρου) του οικισμού Φελώνης του Δήμου μας στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Αθλητικό  Σύλλογο (Μ.Π.Α.Σ.) Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βιστωνίδας, για την χρονική περίοδο 2014-2019 (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση παραχώρησης προς χρήση του Δημοτικού Σχολείου Πηγαδίων και του κτιρίου εντός του προαύλιου του Σχολείου (πρώην σπίτι δασκάλου) στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πηγαδίων «Χατζηγηριώτες» (εισηγητής: Δήμαρχος).

Συζήτηση θεμάτων επί αιτήσεως του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Βασιλείου Α. Τσολακίδη.

Σχετικά Άρθρα