Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Προεκλογικές φορο-ελαφρύνσεις από τον Αντ. Σαμαρά και το Υπ. Οικονομικών

samaras omilia

• Δέκα χριστουγεννιάτικα… φοροδώρα για χιλιάδες φορολογούμενους έφεραν οι τροπολογίες που κατατέθηκαν στη Βουλή και αφορούν μία σειρά από ζητήματα.

Πιο συγκεκριμένα:

* Απόσυρση. Παρατείνεται μέχρι 20-12-2015 (έληξε 20-12-2014) η προθεσμία για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας με καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2.000 κ.ε. και με τα υφιστάμενα κριτήρια (απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης). Οι παραπάνω ρυθμίσεις επεκτείνονται και καταλαμβάνουν αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι και 31-12-2001. Σήμερα αφορά αυτοκίνητα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί μέχρι 31-12- 2000).

• Μεταβολές περιουσιακής κατάστασης. Παρατείνεται για την 1-1-2015 και εφεξής, αντί από 1-1-2014 που ισχύει, η υποχρέωση υποβολής από τον φορολογούμενο δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα ημερών από την ημέρα μεταβολής της περιουσιακής του κατάστασης, για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ, μέχρι 31-3-2015, αντί μέχρι 31-1-2015 που ισχύει, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για κάθε σύσταση, απόκτηση ή κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από 1-1-2014 έως και την 30- 11-2014.

• Χωρίς πρόστιμα οι διορθώσεις στο Ε9 του 2010.

• Παράταση για τροποποιητικές Ε9. Παρατείνεται μέχρι 30-12-2014, έληξε 19-12- 2014, η προθεσμία υποβολής, από τον φορολογούμενο, της δήλωσης τροποποίησης των στοιχείων ακινήτων του.

• Επαγγελματίας επενδυτής. Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 21 και 42 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, ν.4172/2013), σχετικά με τη φορολόγηση του κέρδους που προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα κ.λπ.).

• Συμψηφισμός ζημιών. Η ζημία από μεταβίβαση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων θα συμψηφίζεται με κέρδη υπεραξίας της επόμενης πενταετίας από όλα τα είδη τίτλων.

• Απογραφή. Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία μπορούν αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων.

• Υπεραξία στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Αναστέλλεται, από 1-1-2015 και μέχρι τις 31.12.2016, η εφαρμογή του άρθρου 41 του ΚΦΕ περί φορολόγησης της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.
• Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης. Η αίτηση για την αναστολή καταβολής ποσών που επιβλήθηκαν από τη Φορολογική Διοίκηση θεωρείται ότι απορρίπτεται εάν δεν εκδοθεί απόφαση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης μέσα σε τριάντα ημέρες (ισχύει 20 ημέρες). Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής μέσα σε ενενήντα ημέρες από την υποβολή της (ισχύει εντός 60 ημερών).

• Χωρίς ΦΠΑ αυτοπαράδοσης οι κατασκευαστές. Δεν θα υπάρχει πλέον η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ από τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις για τα νεόδμητα που δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά οιονδήποτε τρόπο εντός τετραετίας από την ολοκλήρωση τους (διάταξη που θα είχε εφαρμογή από 1.1.2015 και μετά). Ως χρόνος έναρξης της τετραετίας η θεωρείται 1.1.2011.

loading...

Σχετικά Άρθρα