Επιχειρηματικότητα Τελευταία Νέα

Προτροπή της ΠΑΣΚΕΔΙ προς τους Δημάρχους για το θέμα της ΑΕΠΙ

aepi

Την παρακάτω επίστλή έστειλε το διοικητικό συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ προς τους δημάρχους της χώρας καλώντας τους να σταματήσουν τις ανακλήσεις αδειών και την αντισυνταγματική τους πορεία για τα συμφέροντα της ΑΕΠΙ.

Δήμαρχοι, σταματήστε τις ανακλήσεις αδειών και την αντισυνταγματική σας πορεία για τα συμφέροντα της ΑΕΠΙ.

1) Οι λόγοι ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι συγκεκριμένοι και σε αυτούς δεν περιλαμβάνεται η «Δήλωση- Βεβαίωση ανάκλησης άδειας ΚΥΕ, που υποβάλλουν σε ΟΤΑ οι ιδιωτικοί υπάλληλοι των Οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ΑΕΠΙ Α.Ε. και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, μαζί με εισαγγελική παραγγελία ή αστυνομική απαγόρευση», η οποία (εισαγγελική παραγγελία ή αστυνομική απαγόρευση) αποστέλλεται στους Δήμους κατ εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 2121/1993.

2) Περίπτωση ανάκλησης χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ συντρέχει μόνο στην περίπτωση των Κέντρων Διασκέδασης και μάλιστα υπό την προϋπόθεση ότι στο Κέντρο Διασκέδασης εκτελείται Δημόσια μουσικό έργο, τα πνευματικά δικαιώματα του οποίου έχουν ανατεθεί σε αναγνωρισμένο από την Ελληνική Πολιτεία Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και η παράβαση βεβαιωθεί από αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό και όχι από ιδιώτη υπάλληλο της ΑΕΠΙ Α.Ε. (ΣτΕ 1934/1998 Ολομέλεια 1972/2012 Ολομέλεια). Η Βεβαίωση Παράβασης που διαπιστώνεται από μία εκ των ανωτέρω αρμοδίων εκ του Νόμου υπηρεσιών, έχει το χαρακτήρα Διοικητικής πράξης. Αντιθέτως Διοικητική πράξη δεν αποτελεί κάθε ΔΗΛΩΣΗ- ΒΕΒΑΙΩΣΗ των ιδιωτών υπαλλήλων των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης ΑΕΠΙ Α.Ε. και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, με την οποία μάλιστα υποβάλλεται και αίτημα ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτοργίας Κ.Υ.Ε., των οποίων η αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1 περ. ζ του Ν. 2121/1993, περιορίζεται στο «να ενεργούν με σύμπραξη της Δημόσιας Αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του παρόντος Νόμου, τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού αντιτύπων ή δημόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύουν για να διαπιστώνουν αν οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα των δημιουργών».

3) Συγκεκριμένα οι Δήμοι δε μπορούν να ορίσουν με κανονιστικές αποφάσεις τους την χρονική διάρκεια των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, δεδομένου ότι «Η άδεια μουσικών οργάνων εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοσή της για διάστημα ορισμένο (ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 άρθρ. 5 και ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ΆΡΘΡ. 5)». Επιπλέον, σύμφωνα με νεότερες οδηγίες του ΟΠΙ, η άδεια χρήσης μουσικών οργάνων, μπορεί να εκδοθεί και χωρίς να πληρώσει ο ενδιαφερόμενος πνευματικά δικαιώματα, εφόσον δεν εκτελεί δημόσια μουσικά έργα, τα πνευματικά δικαιώματα των οποίων έχουν ανατεθεί στις ΑΕΠΙ Α.Ε. και ΑΥΤΟΔΙΑΧΙΡΙΣΗ, υποβάλλοντας σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

4) Για την Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφει ο χρήστης και την καταθέτει στους Ο.Τ.Α., προκειμένου να αποκτήσει την άδεια μουσικών οργάνων, υπόλογος των γραφομένων του είναι ο ίδιος (χρήστης). Όσοι προσπαθούν να αποσπάσουν την υπογραφή των χρηστών σε κατευθυνόμενο από την ΑΕΠΙ κείμενο όπως «η ύπαρξη και μόνο ραδιοφώνου και τηλεόρασης στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, γεννά την υποχρέωση καταβολής αμοιβής στους δικαιούχους για την δημόσια εκτέλεση των έργων τους σε κάθε περίπτωση», ας προσέξουν διότι κινούνται αντισυνταγματικά, με ροπή στην καταστρατήγηση κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς και υπέρβαση καθήκοντος, με σοβαρότατες νομικές συνέπειες.

loading...

Σχετικά Άρθρα