Κόμματα Τελευταία Νέα

Ερώτηση Χ. Χεϊμπέκ προς τους υπουργούς Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Μακεδονίας & Θράκης

Την συνυπογράφει μαζί με άλλους τέσσερεις βουλευτές του Σύριζα

  zeimpek

Διακρίσεις στον τρόπο παροχής της φορολογικής  απαλλαγής σε σχέση με τον τρόπο καταβολής της επιχορήγησης κεφαλαίου στον Ν 3908/2011 ζητά ο βουλευτής Ξάνθης του Σύριζα από τους υπουργούς Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Μακεδονίας & Θράκης με ερώτησή του την οποία κατέθεσε μαζί με άλλους τέσσερεις βουλευτές του κόμματος.

Στην σύγχρονη μνημονιακή πραγματικότητα η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει πολίτες και επιχειρήσεις ότι είναι σύμμαχός τους, με στόχο την ανάπτυξη και την τόνωση της εγχώριας παραγωγικότητας. Ένα μέτρο το οποίο παρουσιάστηκε μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 ήταν αυτό που παρείχε επιχορήγηση κεφαλαίου στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή σε αντιδιαστολή κίνητρο φορολογικής απαλλαγής.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει , αφενός το χρονικό σημείο έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής  και αφετέρου  εκ αντιδιαστολής  , τον τρόπο και το χρόνο της καταβολής της επιχορήγησης κεφαλαίου, είναι το αρχικό κείμενο του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 σε συνδυασμό , με το κεφάλαιο Δ’ του Νόμου 4146/2013 (άρθρα 18 και 19 ΦΕΚ  90/ 18-04-2013 ) και το Π. Δ. 158/ 2013 ( άρθρα 1 και 2  ΦΕΚ 250/ 7-11-2013).

Δυστυχώς όμως το μέτρο αυτό δεν ίσχυσε ισάξια για τις δύο κατευθύνσεις. Αντίθετα, ενώ για την κατεύθυνση καταβολής επιχορήγησης κεφαλαίου η επιδότηση αυξήθηκε από το 50% που ήταν αρχικά στο 100% της επένδυσης, για την κατεύθυνση της φορολογικής απαλλαγής δεν έγινε καμία ενέργεια, αδιαφορώντας πλήρως για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Για παράδειγμα, επιχείρηση της Βόρειας Ελλάδας υπέβαλλε  την  18-05- 2012 αίτημα υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Ν.3908/2011 και  έτυχε υπαγωγής την  09-10-2013 ενός επενδυτικού σχεδίου που προέβλεπε , την   κατασκευή  μιας μονάδας συνολικού κόστους  3,1 εκατ. ευρώ  με 100% ίδια κεφάλαια και επιδότηση 45%  με τη μορφή της ενίσχυσης  φορολογικής απαλλαγής .

Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2013 και ολοκληρώθηκαν στο τέλος  του Δεκεμβρίου 2013 οπότε έγινε και η υποβολή του αιτήματος για έλεγχο και πιστοποίηση της ολοκλήρωσης  της επένδυσης και της έναρξης  παραγωγικής διαδικασίας προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης  (Υ.Μ.Θ.) . Κατά  το χρόνο υποβολής του αιτήματός  εκκρεμούσαν στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.Μ.Θ.  ήδη 15 αιτήσεις  για διενέργεια ελέγχων από άλλους επενδυτές , για τις οποίες τηρείται σύστημα χρονικής προτεραιότητας. Επιπλέον δεν είχε εκδοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης  το αναγκαίο κανονιστικό πλαίσιο  που αποτελεί για τα όργανα ελέγχου τον οδηγό για την διενέργεια των ελέγχων . Σήμερα γνωρίζουμε ότι το πλαίσιο αυτό έχει εκδοθεί  μόλις στις 04-12-2013 .

Με βάση τα προβλεπόμενα από το αρθρ.19 παρ. 1 του Ν. 4146/2013 , η χρονική εξέλιξη της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου που αναφέρθηκε  πιο πάνω υποχρέωσε την επιχείρηση να κάνει έναρξη της ωφέλειας του κινήτρου της Φορολογικής απαλλαγής όχι από την διαχειριστική χρήση του 2013, εντός της οποίας ολοκλήρωσε την επένδυσή της, αλλά από την επόμενη  διαχειριστική χρήση διότι εντός του 2014 θα δημοσιευθεί η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων η επιχείρηση ήταν υποχρεωμένη ,το Μάιο του 2014 με την Δήλωση του φόρου εισοδήματος  να εκταμιεύσει το σύνολο του Φόρου εισοδήματος επί των κερδών της χρήσης του 2013  μεταθέτοντας κατά ένα ημερολογιακό έτος  την ωφέλεια που προβλέπει ο Αναπτυξιακός  νόμος, η οποία  αποτέλεσε καταρχήν  το βασικό  κίνητρο για την υλοποίηση της επένδυσης.

Η σοβαρή Ταμειακή επιβάρυνση που θα υποστεί η επιχείρηση εντός του 2014 , λόγω του αντιαναπτυξιακού χαρακτήρα του αρθρ .19 του Ν.4146/2013, ανέρχεται σε 700.000 ευρώ  (390 χιλ. Φόρος εισοδήματος και 310 χιλ. προκαταβολή φόρου) και η επιβάρυνση αυτή γίνεται   ιδιαίτερα πιο επαχθής  διότι θα επέλθει αμέσως μετά την διάθεση της  συνολικής  ρευστότητας της επιχείρησης  για την  αποπληρωμή  εντός του 2013 των προμηθευτών των παγίων ,  γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την  ολοκλήρωση της επένδυσης.

Κατά αντιδιαστολή, εάν η επιχείρηση επέλεγε το κίνητρο της επιχορήγησης κεφαλαίου κατά την υποβολή του ίδιου επενδυτικού σχεδίου, θα βρίσκονταν σήμερα σε πολλαπλάσια καλύτερη  κατάσταση ρευστότητας διότι:

Βάση του αρθρ. 2 του Π.Δ.158 /7-11-2013 είχε το δικαίωμα να αιτηθεί  την καταβολή προκαταβολής  ίσης με  το  50%  η ακόμα και το 100% της προβλεπόμενης  επιχορήγησης κεφαλαίου με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής  προσαυξημένης κατά 10%  οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Βάση του ίδιου αρθρ.  να εισπράξει  το 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης  αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της εκτέλεσης του 50% του έργου .

Βάση του ίδιου αρθρ. να εισπράξει το 100% της προβλεπόμενης επιχορήγησης  αμέσως μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας  οποία σε κάθε περίπτωση θα συνέβαινε εντός  του έτους 2014 εφόσον  η χρονική εξέλιξη  της υλοποίησης ήταν ίδια.

Επειδή από την σύγκριση των οικονομικών επιπτώσεων  που συνεπάγεται για τους επενδυτές   η επιλογή του πρώτου κινήτρου ( Φορολογική απαλλαγή)  έναντι του δεύτερου κινήτρου (Επιχορήγηση κεφαλαίου)   για την ίδια επένδυση , προκύπτει μία καταφανής άνιση μεταχείριση από την πλευρά του Αναπτυξιακού   Νόμου σε βάρος του επενδυτή που επιλέγει το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

Επειδή η αδικία για το κίνητρο επιχορήγησης κεφαλαίου είναι σε τέτοιο βαθμό που καταλήγει να λειτουργεί εκ των υστέρων σαν αντικίνητρο.

Επειδή με την συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα άρνηση των Ελεγκτών να διεξάγουν τους ελέγχους , οι επενδυτές κινδυνεύουν να υποχρεωθούν να πληρώσουνε  Φόρο εισοδήματος και για την χρήση του 2014 μετά τον Μάιο του 2015 γεγονός που θέτει την Ταμειακή ρευστότητα των επιχειρήσεων, και ως εκ τούτου την βιωσιμότητα  τους , σε βέβαιο κίνδυνο.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθενται να προβούν σε κατάλληλη τροποποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου, ώστε οι επιχειρήσεις που επιλέγουν το κίνητρο της Φορολογικής απαλλαγής,  να έχουν το δικαίωμα  έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από την διαχειριστική χρήση  που προσδιορίζεται από  την  « ημερομηνία ολοκλήρωσης » που αναφέρεται στην έκθεση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου, όπως προκύπτει από  την πιστοποίηση της Ολοκλήρωσης  της επένδυσης  και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας;

Πότε θα διενεργηθεί ο έλεγχος για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, από την αρμόδια Υπηρεσία ελέγχου Ιδιωτικών επενδύσεων του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος;

Πότε θα διοριστούν τα όργανα ελέγχου (ελεγκτές) που θα πραγματοποιήσουν τον ζητούμενο έλεγχο;

Πότε θα εκδώσει τον Κώδικα Δεοντολογίας για την διενέργεια των ελέγχων που θα καλύπτει τους ελεγκτές από ενδεχόμενες ευθύνες, ώστε να ξεκινήσουνε και οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

Χρήστος Καραγιαννίδης

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Χαρά Καφαντάρη

Αμμανατίδου Λίτσα

loading...

Σχετικά Άρθρα