Γενική Κοινωνία Μειονότητα Τελευταία Νέα

Τρεις θέσεις εργασίας στον Δήμο Αβδήρων

Ο πρόεδρος του Κέντρου υποστήριξης και κοινωνικής φροντίδας βρεφικής- παιδικής και Τρίτης ηλικίας ΕΦΕΝΔΗ ΕΡΑΛΠ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων (1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και 2 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμω)  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του «Κέντρου Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας», που εδρεύει στη Γενισέα.

<4D6963726F736F667420576F7264202D20F0E5F1E9EBE7F8E720F0F1EFEAE7F

Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: « Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής Παιδικής και τρίτης ηλικίας» Ταχ.Δ/νση  Γενισέα  Τ.Κ. 67064, υπόψιν κ. Δεληγιάννη (τηλ. επικοινωνίας   25413 52540) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα Κεντρικά Γραφεία του Κέντρου Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου ,εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Προθεσμία  υποβολής αιτήσεων από 27/2/2013 έως 8/3/2014.

Σχετικά Άρθρα