Επιστολή Αλέκου Κοντού στον Αντώνη Σαμαρά - Νέα, Ειδήσεις, Εκδηλώσεις στην Ξάνθη
Γενική

Επιστολή Αλέκου Κοντού στον Αντώνη Σαμαρά


Για το μεγάλο αρδευτικό και τα προσκόμματα που βάζουν οι οικολογικές οργανώσεις
Προς κ. Α. Σαμαρά Πρωθυπουργό της Ελλάδος Ξάνθη, 7 Ιανουαρίου 2013. Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ. Όπως γνωρίζετε, ολόκληρη η χώρα μας αλλά και ο Ν. Ξάνθης, δέχεται με ένταση το πλήγμα της σφοδρής οικονομικής κρίσης που μαστίζει τους πολίτες και όλους τους παραγωγικούς τομείς. Για να αντιμετωπιστεί η κρίση εσείς ο ίδιος επανειλημμένα αναφέρετε ότι μονόδρομος είναι η ανάπτυξη αλλά και με αποτελεσματικότητα χαράσσετε στρατηγικές και αναπτύσσετε δράσεις στην κατεύθυνση αυτή, προτρέπετε δε όλους εμάς να σας ενημερώνουμε για τις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές των περιοχών μας και να λαμβάνουμε τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες.
Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι μείζονος σημασίας ζήτημα που αφορά την περιοχή μου και θα δώσει σημαντική ώθηση ανάπτυξης σ’ αυτήν, αποτελεί το έργο της υπόγειας άρδευσης της πεδιάδας της Ξάνθης με τα νερά του ποταμού Νέστου, η κατασκευή του οποίου εξαρτάται από την απόφαση που θα ληφθεί στις 6/2/2013 στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου θα συζητηθεί το θέμα.
Η σημασία του έργου είναι μεγάλη, όχι μόνο για τους αγρότες του Ν. Ξάνθης. Αφορά όλη την τοπική κοινωνία, αφού με την υλοποίησή του δημιουργούνται πολλαπλασιαστικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τον τόπο μας. Μεταξύ άλλων με την υλοποίησή του επιλύονται αντίστοιχα κατεπείγοντα προβλήματα:
-Παύει η λεηλασία του υδροφόρου ορίζοντα (αφού με την υλοποίησή του σταματούν να λειτουργούν 10.500 γεωτρήσεις), η οποία έχει ως αποδεδειγμένο αποτέλεσμα την υφαλμύρωση των εδαφών και επομένως αποτρέπεται η ερημοποίηση της γης στην πεδιάδα της Ξάνθης.   
-Διασφαλίζεται στο μέλλον η υδρολογική υγεία των περίφημων και προστατευόμενων υγροτοπικών συμπλεγμάτων της περιοχής και επομένως προστατεύεται και η θαυμαστή βιοποικιλότητα της ορνιθοπανίδας της.
-Ενισχύεται η απασχόληση, το αγροτικό εισόδημα και η γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, αφού μειώνεται το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, ξερικές εκτάσεις μετατρέπονται σε αρδευόμενες με αποτέλεσμα να δημιουργείται η δυνατότητα πραγματοποίησης καλλιεργειών υψηλής οικονομικής απόδοσης.
-Δίνεται η δυνατότητα σημαντικής αύξησης της απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Είναι σημαντικό ότι για την κατασκευή του έργου είναι δεσμευμένα 100 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», για τα οποία είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος να χαθούν.
 Με απόφαση που υπεγράφει τον Σεπτέμβριο του 2008 για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και σειρά ενεργειών που έγιναν για την διασφάλιση της χρηματοδότησής του, την προκήρυξη της σχετικής μελέτης, την δημοπράτηση του και την ανακήρυξη αναδόχου φτάσαμε στην υπογραφή συμφωνίας και στην εγκατάσταση του αναδόχου.
Ωστόσο, τρία οικολογικά σωματεία επιχειρούν να το σταματήσουν με την επίκληση της συνήθους επιχειρηματολογίας που επιστρατεύεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις και καμία πραγματική διάθεση προστασίας της περιοχής μας υποδεικνύει.
Η στάση αυτή, πέρα από ανεύθυνη και με κύριο κίνητρο την δημιουργία εντυπώσεων περί περιβαλλοντικής ευαισθησίας, δεν είναι ούτε καινούργια, ούτε άγνωστη στην Ελλάδα.
Είναι γνωστό ότι σε αρκετές περιπτώσεις ήταν και είναι ο λόγος για τον οποίο δεν προχώρησαν ζωτικής σημασίας επενδύσεις για την ελληνική περιφέρεια.
Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι για την περίπτωση της υπόγειας άρδευσης της πεδιάδας της Ξάνθης, εξειδικευμένοι περί τα περιβαλλοντικά ζητήματα νομικοί και περιβαλλοντολόγοι έχουν καταστήσει σαφές ότι η βάση της επιχειρηματολογίας της προσφυγής των οικολογικών οργανώσεων περί μη ύπαρξης σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, δεν ισχύει αφού:
-Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων του έργου
– Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη διαχείρισης των υδάτων του ποταμού Νέστου
-Ο προγραμματισμός της διαχείρισης των υδάτων του Νέστου – για όλες ανεξαιρέτως τις χρήσεις- εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια, με την πράξη έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των μεγάλων φραγμάτων του Νέστου, η οποία έχει περάσει από τον δικαστικό έλεγχο της ολομέλειας του Σ.Τ.Ε..
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Γνωρίζοντας τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλετε για να ξεπεράσει η πατρίδα μας την πρωτόγνωρη οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνουν οι έλληνες πολίτες, αλλά και την ιδιαίτερη ευαισθησία σας για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, σας παρακαλώ για την συνδρομή σας έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα για την κατασκευή ενός έργου που θα δώσει ζωή και ανάπτυξη στον τόπο μας και προοπτική για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας.
Με τιμή, Αλέξανδρος Κοντός Βουλευτής Ξάνθης

Σχετικά Άρθρα