Γενική

«Αντιαναπτυξιακες – και με σύγχιση- ρυθμίσεις για τη γη υψηλής παραγωγικότητας»

Ακίνητα που αγοράσθηκαν ως οικοδομήσιμα δεν οικοδομούνται και θα καταστούν απλά αγροτεμάχια

Γράφει ο
Γιώργος Παυλίδης
Περιφερειακός Σύμβουλος

Σε περίοδο μεγάλης υπανάπτυξης, τεράστιες περιουσιακές αξίες χάνονται από την υποβάθμιση περιουσιακών στοιχείων των συμπολιτών μας, με τις νέες ρυθμίσεις για την γη υψηλής παραγωγικότητας. Δημιουργείται ανάσχεση στην ανάπτυξη, κλίμα ανασφάλειας αξιών και συναλλαγών για τους πολίτες. Ακίνητα που αγοράσθηκαν ως οικοδομήσιμα, κυρίως εκατέρωθεν δημοτικών, επαρχιακών και εθνικών οδών, μάλλον δεν οικοδομούνται και θα καταστούν απλά αγροτεμάχια. Δημιουργούνται βίαιες υπαξίες και οι πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης χάνουν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια αλλά δισεκατομμύρια από την μετατροπή οικοπεδικών αξιών σε αντίστοιχες αγρών. «Ήταν στραβό το κλίμα…» ήρθε και η ρύθμιση αυτή να μας πάει ακόμη πιο πίσω, τόσο σε αξίες όσο και στην οικοδομική δραστηριότητα..
Πιο ειδικά στηνδιάταξη της παρ. 6 του άρθρου 56 του N.2637/1998, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3399/2005, προβλέπεται:
α) «Σε αγροτεμάχια (δηλ. στις εκτός σχεδίου και οικισμού περιοχές) που χαρακτηρίζονται από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές (μεταβολή προορισμού της, διάθεσή της γι’ άλλες χρήσεις, εκτέλεση έργων, δημιουργία εγκαταστάσεων, παροχή εξυπηρετήσεων), έστω και χωρίς μεταβολή της χρήσης τους, …ενεργείται πάντοτε ύστερα από άδεια της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης…».
β) «Σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Γ.Υ.Π. απαγορεύεται η κατάτμηση είτε με διανομή μεταξύ συνιδιοκτητών είτε με πώληση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη, με την οποία μεταβιβάζονται δικαιώματα κυριότητας, χωρίς προηγούμενη άδεια της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης… Η άδεια παρέχεται μόνο εφόσον διευκολύνεται η αγροτική εκμετάλλευση…».
Η διάταξη αυτή έμεινε ανεφάρμοστη λόγω μη έκδοσης της προβλεπόμενης (στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου) ΚΥΑ, περί «κριτηρίων διαβάθμισης της αγροτικής γης σε ποιότητες και κατηγορίες παραγωγικότητας».
Ήδη δημοσιεύθηκε η 168040/03.09.2010 ΚΥΑ, που την ενεργοποίησε. Πλέον, για την έκδοση οικοδομικής αδείας, σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές, απαιτείται η σχετική έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Προφανώς, η ίδια απαίτηση υπάρχει και για την έκδοση βεβαιώσεων οικοδομησιμότητας οικοπέδων εκτός σχεδίου. Δηλαδή, εν δυνάμει, τίθεται υπό αίρεση (ακριβέστερα στην πλειοψηφία χάνεται) η οικοδομησιμότητα κάθε άρτιου ακινήτου εκτός σχεδίου και όχι μόνο… Εξ άλλου, η… άλλη ΚΥΑ (αυτή της παρ. 2 του ίδιου άρθρου), αυτή δηλ. που θα καθόριζε τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής Γ.Υ.Π. (χάρτες ζωνών Γ.Υ.Π. ανά νομό), όπου «…δεν περιλαμβάνεται εκείνη η γη που κείται εκατέρωθεν του άξονα εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι 600μ…», βεβαίως, δεν έχει εκδοθεί, αφού ανάλογοι χάρτες δεν έχουν παραχθεί (καμία έκπληξη). Έτσι «…έως τον καθορισμό αυτό, ο χαρακτηρισμός θα γίνεται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης. Εξαιρούνται οι περιοχές με χρήσεις καθορισμένες από ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και ΖΟΕ».
Το πρόβλημα αφορά και μια μεγάλη κατηγορία οικισμών, τους “στάσιμους” οικισμούς, τους ορεινούς, απομακρυσμένους και δημογραφικά φθίνοντες. Οι οικισμοί αυτοί οριοθετήθηκαν “χαλαρά” με ακτίνα 800μ. από το κέντρο τους. Στην παρ. 2Βα του άρθρ. 4 του Δ/τος αναφέρεται ότι, από την εντός οικισμού προκύπτουσα περιοχή «…δεν περιλαμβάνονται στο οικισμό οι εκτάσεις υψηλής γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγικότητας…». Έτσι, ,και εκτάσεις εντός οικισμού «μετατίθενται» στις εκτός σχεδίου περιοχές. Η επίμαχη διάταξη είναι ορθή και κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Η αγροτική γη να διαφυλαχθεί., αλλά με λήψη αντίστοιχων μέτρων προστασίας υπαρχουσών καταστάσεων και ιδιαιτέρων αξιών, που και η πολιτεία συνέβαλλε στο να δημιουργηθούν.
Δυστυχώς οι υπεύθυνοι δεν έχουν δώσει και δεν έχουν επεξεργαστεί οδηγίες- εντολές προς τις αρμόδιες περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες τους για την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. 168040/2010. Έχουν αφήσει το ζήτημα στην κατά το δοκούν ερμηνεία – εφαρμογή της απόφασης στους τοπικούς υπηρεσιακούς παράγοντες με κίνδυνο να βρεθούν ελεγχόμενοι αλλά και να προκληθούν πολυποίκιλα προβλήματα.

Σχετικά Άρθρα