Γενική

Μέχρι τις 7/12 οι υποχρεωτικές μετατάξεις στις Περιφέρειες

Αρχίζουν οι μετακινήσεις προσωπικού

Τελείωσαν οι εκλογές και τώρα πρέπει να εφαρμοστεί ο Καλλικράτης. Πώς ακόμη κανείς δεν γνωρίζει. Πάντως τις τελευταίες ημέρες και ύστερα από πίεση και της «τρόικας» πρόληψη θα θεωρείται και η μετάταξη σε άλλη θέση στο δημόσιο. Με αυτό τον τρόπο κατάφερε η Κυβέρνηση να αποσοβήσει προς το παρόν τον κίνδυνο απολύσεων στο Δημόσιο. Έτσι θα ενημερώνει έναν υπάλληλο ότι πρέπει να μεταταγεί στην τάδε Δημόσια υπηρεσία που υπάρχει ανάγκη. Εάν αρνηθεί θα βλέπει την πόρτα εξόδου. Ίσως με αυτό τον τρόπο εκλείψουν και οι τεράστιες αδικίες που υπάρχουν χρόνια στον Δημόσιο Τομέα, όπου υπάλληλοι με παχυλότατες αμοιβές βρίσκονται σε κάποιες απίθανες υπηρεσίες χωρίς ουσιαστικά να κάνουν τίποτε και άλλες υπηρεσίες να μην έχουν προσωπικό για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Οι πρώτες μετατάξεις θα γίνουν εν όψει της εφαρμογής του Καλλικράτη και ήδη όλοι οι υπάλληλοι έχουν ενημερωθεί για την υποχρεωτική μετακίνηση. Αυτό η Κυβέρνηση σκοπεύει να το επεκτείνει σε όλο το Δημόσιο τομέα άσχετα αν αντιδρούν ορισμένοι καθώς θα χάσουν επιδόματα και προνόμια που έπαιρναν όλα αυτά τα χρόνια.
Το αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τις υποχρεωτικές μετατάξεις των υπαλλήλων των κρατικών περιφερειών στις αιρετές θέτει με εγκύκλιο του ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος. Σύμφωνα με αυτό, για όσους υπαλλήλους υπηρετούσαν την 1.1.2010 σε υπηρεσίες των περιφερειών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στις αιρετές πρέπει να εκδοθούν από τους περιφερειάρχες διαπιστωτικές πράξεις μέχρι τις 3.12.2010 και να έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο μέχρι την Τρίτη 7.12.2010. Μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι συγκεκριμένες πράξεις θα πρέπει να επιδοθούν, με αποδεικτικό επίδοσης, στους μετατασσόμενους υπαλλήλους μέσα σε χρονικό ορίζοντα πέντε ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους και σε κάθε περίπτωση πριν τη Δευτέρα 27.12.2010. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών πρόκειται για περίπου 1000 υπαλλήλους, ενώ ακόμη 720 έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελουσίων μετατάξεων. Παράλληλα στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι ο όρος «τομέας» δεν ταυτίζεται με τους τομείς του άρθρου 186 του προγράμματος «Καλλικράτης» (λ.χ. τομέας Έργων- Χωροταξίας- Περιβάλλοντος), αλλά έχει ευρύτερη έννοια, δηλαδή συσχετίζεται με το σύνολο θεματικών αντικειμένων αρμοδιοτήτων (λ.χ. κατασκευή δημοσίων έργων, συντήρηση δημοσίων έργων, ανάπτυξη κ.λπ.). Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι η απονομή αρμοδιοτήτων για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα δεν αφορά μόνο στο σύνολο των αρμοδιοτήτων μιας ολόκληρης Διεύθυνσης, αλλά και κατωτέρου επιπέδου οργανικών μονάδων.
Σήμερα Πέμπτη, αναμένεται η δημοσιοποίηση και της δεύτερης εγκυκλίου του υφυπουργού Εσωτερικών για τις μετατάξεις των υπαλλήλων των νομαρχιών στους δήμους.

Σχετικά Άρθρα