Γενική

Εξοικονόμηση ενέργειας, η νέα πρόκληση

Ενέργεια – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη νέα της στρατηγική για το 2020

Το μεγάλο στοίχημα για τον πλανήτη είναι η Ενέργεια και ο τρόπος παραγωγής της, καθώς πλέον τα μέσα για να παράγουμε ενέργεια τείνουν να καταστρέψουν την Γη μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα της στρατηγική για μια ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια. Η ανακοίνωση «Ενέργεια 2020» θέτει τις ενεργειακές προτεραιότητες για την επόμενη δεκαετία και παρουσιάζει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την επίτευξη μιας αγοράς με ανταγωνιστικές τιμές και ασφαλή εφοδιασμό, την προώθηση της τεχνολογικής υπεροχής και την αποτελεσματική διαπραγμάτευση με τους διεθνείς μας εταίρους. Ο επίτροπος Ενέργειας κ. Günther Oettinger δήλωσε: «Η ενεργειακή πρόκληση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες για όλους μας. Η χάραξη μιας νέας, περισσότερο αειφόρου και ασφαλούς πορείας για το ενεργειακό μας σύστημα μπορεί να απαιτήσει χρόνο, αλλά οι φιλόδοξες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν τώρα. Για να έχουμε μια αποδοτική, ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να προσδώσουμε ευρωπαϊκή διάσταση στην ενεργειακή μας πολιτική και να επικεντρωθούμε σε λίγες, πλην όμως επείγουσες προτεραιότητες». Στην ανακοίνωση που εγκρίθηκε στις 10 Νοεμβρίου από την Επιτροπή προσδιορίζονται πέντε κύριες προτεραιότητες. Με βάση αυτές τις προτεραιότητες και τη δράση που παρουσιάστηκε, η Επιτροπή θα υποβάλει συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες και προτάσεις εντός του επόμενου δεκαοκτάμηνου. Η εν λόγω ανακοίνωση θέτει επίσης το θεματολόγιο των συνομιλιών των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της πρώτης συνόδου κορυφής της ΕΕ για την ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2011.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η Επιτροπή προτείνει να επικεντρωθούν οι πρωτοβουλίες της στους δύο τομείς με το μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας: τις μεταφορές και τα κτίρια. Προκειμένου να βοηθηθούν οι ιδιοκτήτες κατοικιών και οι τοπικοί φορείς να χρηματοδοτήσουν τις ανακαινίσεις και τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, η Επιτροπή θα προτείνει επενδυτικά κίνητρα και καινοτόμα δημοσιονομικά μέσα έως τα μέσα του 2011. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να λάβει υπόψη την ενεργειακή απόδοση κατά την αγορά έργων, υπηρεσιών ή προϊόντων. Στον βιομηχανικό τομέα, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνητρο για τις εταιρείες να επενδύσουν σε τεχνολογία που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια.
Ολοκληρωμένη πανευρωπαϊκή αγορά ενέργειας η οποία διαθέτει υποδομές
Η Επιτροπή ορίζει προθεσμία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Έως το 2015 δεν πρέπει να μείνει εκτός κανένα κράτος μέλος. Την επόμενη δεκαετία χρειάζονται συνολικές επενδύσεις ενός τρισεκατομμυρίου σε ενεργειακές υποδομές στην ΕΕ. Για να επιταχυνθούν τα βασικά στρατηγικά έργα της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει να θεσπιστούν απλοποιημένες οικοδομικές άδειες που θα εκδίδονται σε συντομότερο χρόνο, προβλέποντας μέγιστο χρονικό πλαίσιο έως την τελική έκδοση της άδειας και τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Ένα ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης πρέπει να συντονίζει όλες τις αιτήσεις αδειών που χρειάζονται για την υλοποίηση ενός έργου.
27 κράτη, μία ενιαία φωνή για την ενέργεια παγκοσμίως. Προτείνεται η ΕΕ να συντονίζει την ενεργειακή της πολιτική έναντι τρίτων χωρών, ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις της με τους κυριότερους εταίρους. Στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας, η Επιτροπή προτείνει τη διεύρυνση και την εμβάθυνση της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα προκειμένου να ενσωματώσει περαιτέρω όσες χώρες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αγορά ενέργειας της ΕΕ. Αναγγέλθηκε επίσης μια μείζων συνεργασία με την Αφρική η οποία αποσκοπεί στην παροχή διαρκούς ενέργειας σε όλους τους πολίτες της συγκεκριμένης ηπείρου. Πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης στην ενεργειακή τεχνολογία και στην καινοτομία. Θα δρομολογηθούν τέσσερα μεγάλα έργα σε κύριους τομείς με σκοπό την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, όπως νέες τεχνολογίες για ευφυή δίκτυα και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, έρευνα για βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς και εταιρική συνεργασία για «έξυπνες πόλεις» με σκοπό την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις αστικές περιοχές. Ασφαλής, προστατευμένη και προσιτή ενέργεια για ενεργούς καταναλωτές
Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για τη σύγκριση τιμών, την αλλαγή προμηθευτή, τη σαφή και διαφανή τιμολόγηση.
Ιστορικό: Οι ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ ενσωματώθηκαν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μια ευφυή, βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2010. Ειδικότερα, η ΕΕ αποσκοπεί στην επίτευξη φιλόδοξων στόχων στους τομείς της ενέργειας και της αλλαγής του κλίματος για το 2020: μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% και βελτίωση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης. Περισσότερες πληροφορίες για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» διατίθενται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm
Περισσότερες πληροφορίες για τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» διατίθενται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm

Σχετικά Άρθρα