Γενική

Δικαιώματα εργαζομένων για τις άδειες τους

Επιμελείται
Η δικηγόρος
Μαρία Καραγεωργιάδου

Θερινή άδεια εργαζομένων
Σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου, θερινή άδεια δεν μπορεί να μεταφέρεται στο επόμενο έτος, πέρα όμως από αυτό, σε όλες τις περιπτώσεις το σχετικό επίδομα πρέπει να καταβάλλεται, ενώ αν η άδεια δεν χορηγήθηκε εξαιτίας υπαιτιότητας του εργοδότη, τότε οι αποδοχές της θα καταβάλλονται με προσαύξηση 100%. Το Δικαστήριο κρίνοντας την περίπτωση εργαζομένου στη ΔΕΗ, ερμήνευσε την εργατική νομοθεσία (ΑΝ 539/1945 και ΝΔ 3755/1957), τη Διεθνή Σύμβαση 52/1936 ( χορήγηση αδειών) και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και έκρινε ότι «δεν επιτρέπεται ούτε με συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη η μεταφορά των ημερών της ετήσιας άδειας στο επόμενο ή στα μεθεπόμενα έτη» αλλά και ο «εργοδότης, ο οποίος δεν χορήγησε πλήρη την κανονική άδεια στον μισθωτό του, κατά τη διάρκεια του έτους που αυτή αφορά, είναι υποχρεωμένος, να καταβάλει σε αυτόν τις αντίστοιχες προς τις ημέρες αυτές αποδοχές αδείας με προσαύξηση κατά 100%».
Αναπροσαρμογή μισθώματος
Ο εκμισθωτής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει κατά το άρθρο 288 ΑΚ αναπροσαρμογή του οφειλόμενου αρχικού μισθώματος, εφόσον εξαιτίας προβλεπτών ή απρόβλεπτων περιστάσεων, επήλθε αδιαμφισβήτητα τόσο ουσιώδης αύξηση της μισθωτικής αξίας του μισθίου, ώστε, με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες, η εμμονή του μισθωτή στην καταβολή του ίδιου μισθώματος να είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και εντιμότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές και να επιβάλλεται σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Σχετικά Άρθρα