Γενική

Επιδότηση επιχειρήσεων για τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό.

Πρόγραμμα Μεταποίηση στις νέες συνθήκες

Το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» έχει σαν γενικό σκοπό
μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης στην αναβάθμιση του τεχνολογικού και
οργανωτικού εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων Μικρών, Πολύ Μικρών (0-50 υπάλληλοι) και Μεσαίων Επιχειρήσεων (51-250 υπάλληλοι) και στη δημιουργία νέων μεταποιητικών επιχειρήσεων.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες
επιχειρήσεων:
Α) Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των
υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι οποίες ταξινομούνται σε
έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος, έχουν αρχίσει την
δραστηριότητά τους το αργότερο την 31/12/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως
από τότε. Επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ,
ΟΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί.
Β) Νέες και υπό σύσταση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις. (start-up επιχειρήσεις)
Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητά τους μετά την 1/1/2008 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος. Ως νέες θεωρούνται επίσης οι υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλων τομέων (πλην μεταποίησης) ή υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμο ΚΑΔ, οι οποίες απέκτησαν επιλέξιμο ΚΑΔ και δραστηριοποιούνται σε αυτόν από την 1/1/2008 και πριν την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (16/07/2010). Τέλος θεωρούνται ως νέες και υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ, ο οποίος όμως ήταν ανενεργός και ενεργοποιήθηκε από την 1/1/2008 και πριν την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (16/07/2010)Επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί.
Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν
φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές. Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του προγράμματος με βασικό αντικείμενο δραστηριοτήτων που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Βασική
προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία (Α.Ε.,
Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.) ή ατομική επιχείρηση ή συνεταιρισμό και θα τηρούν
βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της
αναλογούσας επιχορήγησης. Στις υπό σύσταση επιχειρήσεις ανήκουν επίσης οι λοιπές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να συστήσουν νέα εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.) μετά την προκήρυξη και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης ή θα πρέπει να κάνουν έναρξη νέας δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με αντίστοιχη τροποποίηση καταστατικού όπου απαιτείται, που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Οι ατομικές επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να κάνουν έναρξη νέας δραστηριότητας στη ΔΟΥ που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franching) καθώς επίσης κοινοπραξίες και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης και διαμορφώνεται ως εξής: Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις :50%. Για τις μεσαίες επιχειρήσεις :40%
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ : Έως 20 Δεκεμβρίου 2010
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται με το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το ΥΠΟΙΑΝ. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410 72878 κα. Σταματιάδου.

Σχετικά Άρθρα