Γενική

Ενημέρωση για τη ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ

Η εφημερίδα μας στα πλαίσια πληροφόρησης των επαγγελματιών της Ξάνθης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 ν. 3833/2010 (ΦΕΚ. 40/τ.Α / 15- 03- 2010) παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με το νέο σύστημα πάγιων διατάξεων ρύθμισης οφειλών. Ειδικότερα, οι εργοδότες της Ξάνθης έχουν τη δυνατότητα:
A) Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών).
B) Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών). Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200,00 ευρώ.
Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν της προαναφερόμενης ευνοϊκής ρύθμισης, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση για ρύθμιση στο αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να προσδιορισθεί το ύψος της συνολικής οφειλής τους, η οποία θα εξοφληθεί ή θα ρυθμισθεί στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ή Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Σχετική εγκύκλιος με αριθμό 24/2010 στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. www.ika.gr. (Πιθανολογούμε ότι περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Επιμελητήριο Ξάνθης).

Σχετικά Άρθρα