Γενική

Πρόσληψη 8 εργατών για δίμηνη εργασία στις ΘΛΕ 2010

Από την ΔΕΑΞ- Ενημερώνει η δημοτική παράταξη Πολίτες για την Αλλαγή

Στην ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2010, προχώρησε στις 19 Νοεμβρίου η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίστηκε από 23 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2009 και η ισχύς των συμβάσεων θα αρχίσει από 4 Δεκεμβρίου 2010.
Για τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, διαβάστε την ανακοίνωση της ΔΕΑΞ την οποία παραθέτουμε αυτούσια ακολούθως:
Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης, σύμφωνα με την αριθμ. 102/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην πρόσληψη οκτώ (8) εργατών, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2010, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, σύμφωνα με την περίπτωση κ., παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 20, παρ 4 του Ν.2738/9- 9- 99, ΦΕΚ 180’Α). Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ξεκινήσει από τις 04- 01- 2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στην υπάλληλο της Επιχείρησης κα. Μπαχτσεβανίδου από τις 23 Νοεμβρίου έως και τις 4 Δεκεμβρίου 2009.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος ή ανεπάγγελτος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή κάρτα ανεργίας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος, ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους άγαμους).
4. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για την μόνιμη κατοικία του υποψηφίου. (Ν.2647/1998 αρθρ. 4 παρ. 5).

Σχετικά Άρθρα