Γενική

Στόχος η ενίσχυση και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά

Διευρύνεται το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες με στόχο την ενίσχυση και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά. Ο αριθμός των δικαιούχων με την υπ. αρ. 25399/824/13-10/2009 τροποποιητική απόφαση αυξάνεται κατά 500 θέσεις. Συνολικά και από τις δύο Υπουργικές Αποφάσεις θα ωφεληθούν 1000 δικαιούχοι. Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών και Επιτηδευματιών ηλικίας 18- 64 ετών, προκειμένου να ανοίξουν τη δική τους ατομική επιχείρηση ή να συνεχίσουν τη λειτουργία της ήδη υπάρχουσας επιχείρησής τους.
Διάρκεια προγράμματος και ποσά επιχορήγησης
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης επιχορήγησης.
Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 20.000 ευρώ για κάθε επαγγελματία. Τα πρώτα 7.000 ευρώ προκαταβάλλονται μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης που αφορά τον Ν.Ε.Ε. ή επιτηδευματία, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 6.500 ευρώ.
Απαραίτητες προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι:
Ο Νέος Ελεύθερος Επαγγελματίας να είναι ηλικίας 18- 64 ετών, εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και να υπάγεται σε ένα από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης 2 (ΚΠΑ 2) αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΚΠΑ2 νομών Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης). Επίσης, να έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης.
Ο επαγγελματίας- επιτηδευματίας να έχει Ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.
Η έναρξη επιτηδεύματος, μετά από την τροποποίηση της υπ. αρ. 56067/29- 10- 2008 Υπουργικής Απόφασης, για τους ήδη επιτηδευματίες να έχει γίνει από 1 ης Ιανουαρίου 1990 και έπειτα.
Η έναρξη επιτηδεύματος για όσους δημιουργούν νέα επιχείρηση (Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες) να έχει γίνει μετά τη 13 η Νοεμβρίου 2008.
Οι άρρενες ενήλικες να έχουν εκπληρώσει ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
Το εισόδημα του επιτηδευματία κατά τα τρία οικονομικά έτη προ του έτους υποβολής της σχετικής αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα να μην υπερβαίνει κατά μέσο όρο το ποσό των 20.000 ευρώ.
Ο Ν.Ε.Ε. ή ο επιτηδευματίας να απασχολείται αποκλειστικά στην επιχείρησή του και να είναι ασφαλισμένος κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.
Ο Ν.Ε.Ε. ή ο επιτηδευματίας, θα πρέπει να έχει ως έδρα της επαγγελματικής του δραστηριότητας τη Διοικητική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και δεν θα πρέπει να μεταφέρει την επιχείρηση εκτός αυτής της Περιφέρειας, ενώ υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και γραπτώς την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ για οιαδήποτε αλλαγή της επιχείρησης (μορφή, λειτουργία, επωνυμία, αντικείμενο, διεύθυνση).
Δικαιολογητικά για την υπαγωγή στο πρόγραμμα
Τα κύρια δικαιολογητικά για την υπαγωγή ενός Νέου Ελεύθερου Επαγγελματία ή ενός επιτηδευματία στο πρόγραμμα στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ είναι:
Βεβαίωση Β βάθμιας ή Γ βάθμιας Οργάνωσης όπου θα βεβαιώνεται ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος επίσημου αναγνωρισμένου σωματείου Ρομά.
Έντυπη αίτηση- δήλωση που θα περιέχει τα πλήρη στοιχεία της νέας επιχείρησης.
Κάρτα ανεργίας για τις περιπτώσεις Ν.Ε.Ε.
Δήλωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση που η επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται σε εξωτερικούς χώρους, ως έδρα της επιχείρησης μπορεί να δηλώσει την οικία του.
Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Β για τους άρρενες άνω των 18 ετών.
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν μέχρι και δύο μέλη εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.), καθώς και μέχρι δύο μέλη συνεταιρισμών.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα:
Όλων των επιχειρήσεων που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο βραδινές ώρες.
Των Ανωνύμων Εταιριών.
Των επιχειρήσεων που παρέχουν ψυχαγωγία μαζικού χαρακτήρα (νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, ντίσκο, κ.α.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια (εξαιρουμένων των πρακτορείων ΠΡΟ ΠΟ, ΛΟΤΤΟ).
Των Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιριών
Των Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τομέα
Των Εποχικών Επιχειρήσεων.
Των Επιχειρήσεων με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή πνευματιστικών- αστρολογικών υπηρεσιών.
Των Επιχειρήσεων που έχουν αγοραστεί ή μεταβιβαστεί από α και β βαθμού συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους.
Όσων έχουν επιχορηγηθεί από οιοδήποτε πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ στο παρελθόν.
Των επιχειρήσεων που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που σταμάτησε τη λειτουργία της κατά το τελευταίο εξάμηνο και ανήκε σε συγγενείς Α βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους.
Των επιτηδευματιών οι οποίοι έχουν ως έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και μετά τη 13/11/2008 ιδρύουν υποκαταστήματα ή μεταφέρουν την έδρα τους εντός της ανωτέρω Διοικητικής Περιφέρειας.

Σχετικά Άρθρα