Γενική

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες

Από 1 Σεπτεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου 2009 μπορούν να υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,05 δις ευρώ και αναμένεται να ενισχύσει περίπου 17.000 επιχειρήσεις στους κλάδους της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.
Το ποσοστό επιδότησης φτάνει το 65% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ο οποίος θα πρέπει να κυμαίνεται από 50.000 έως 300.000 ευρώ για τη Μεταποίηση, από 30.000 έως 250.000 για τον Τουρισμό και από 20.000 έως 200.000 για το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες αντίστοιχα. Η Ιδία Συμμετοχή θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 20% ενώ δίνεται και η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έως το 40% της επιδότησης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 χρήσεις και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας 3ετίας υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ για τον κλάδο της Μεταποίησης, τις 30.000 ευρώ για τους κλάδους του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και τις 25.000 ευρώ για τον κλάδο του Τουρισμού.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
Κτίρια και Εγκαταστάσεις
Μηχανήματα και Εξοπλισμός
Εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
Συστήματα Αυτοματοποίησης
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
Δαπάνες Προβολής – Προώθησης
Αμοιβές Συμβούλων

Σχετικά Άρθρα