Γενική

Παρουσίαση περιοχής του Ποταμού Νέστου σε Διεθνές Σεμινάριο στην Κίνα

Η συμμετοχή της Υπερνομαρχίας χρηματοδοτήθηκε από το Φόρουμ «Ευρωπαϊκής Ένωσης- Κίνας»

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας- Καβάλας Ξάνθης σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΤΜΠ- ΔΠΘ) είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο που έχει υλοποιήσει στην περιοχή του Νέστου σε Διεθνές Σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε 22- 25 Οκτωβρίου 2009, στην πόλη Chongqing της Κίνας.
Η συμμετοχή της Υπερνομαρχίας και του ΤΜΠ- ΔΠΘ έγινε στο πλαίσιο προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το Φόρουμ Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας, και είχε ως θέμα την συνεισφορά οικο- υδρολογικών λύσεων στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων.
Το Φόρουμ επέλεξε τη σύμπραξη της Υπερνομαρχίας- ΔΠΘ εκτιμώντας ότι δράσεις όπως, η επανασύνδεση των παραποτάμων με την κοίτη του ποταμού Νέστου παλαιότερα και η προστασία και ανάδειξη της ιχθυοπανίδας πιο πρόσφατα, αποτελούν εμπειρίες που παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον, καθότι μπορούν να συνεισφέρουν στον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων. Δράσεις των οποίων η επιτυχία στηρίχθηκε στην σταθερή πολιτική της Υπερνομαρχίας να επιδιώκει την συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Η Υπερνομαρχία είχε το προνόμιο να οργανώσει και να συντονίσει την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής πλευράς στο σεμινάριο, γεγονός που της επέτρεψε να κινητοποιήσει με την βοήθεια των συνεργατών της από το ΤΜΠ- ΔΠΘ (Γ. Συλαίος, Eπίκουρος Kαθηγητής) και το ΙΝΑΛΕ (Μ. Κουτράκης, Aναπλ. Eρευνητής), την Ομάδα Εργασίας για την Οικο- Υδρολογία της UNESCO, όπως και το Ελληνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ομάδα Εργασίας για την Οικο- Υδρολογία της UNESCO αντιπροσωπεύει την πρώτη προσπάθεια κεφαλαιοποίησης της εμπειρίας των κορυφαίων εμπειρογνωμόνων σε αυτό το τομέα, ενώ το ΕΚΠΑΑ είναι το παράρτημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος στην Ελλάδα με κύριες αρμοδιότητες την επιστημονική υποστήριξη και παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον και την διάχυση της πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινό.
Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας- Καβάλας Ξάνθης, κ. Κωνσταντίνος Τάτσης, αναφερόμενος σε αυτή την νέα πρωτοβουλία της Υπερνομαρχίας δήλωσε ότι αντιπροσωπεύει ένα ακόμη δείγμα της ωριμότητας της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης, η οποία επιπλέον μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες και εντατικότερες συνεργασίες επ’ ωφελεία των τοπικών κοινωνιών. Τα κοινά προβλήματα στον τομέα του περιβάλλοντος, τόνισε ο Υπερνομάρχης, κ. Τάτσης, δημιουργούν ευκαιρίες συνεργασίας με προστιθέμενη αξία για την ανεύρεση καινοτόμων και πρακτικών λύσεων προσαρμοσμένων στις τοπικές πραγματικότητες.
Έτσι η τεχνογνωσία που έχει προκύψει στην περιοχή μας από την υλοποίηση των παραπάνω έργων, θα μεταφερθεί και θα εφαρμοσθεί σε νέες περιοχές, γεγονός που θα δώσει πρόσθετα κίνητρα και στον δικό μας τόπο να βελτιωθεί περαιτέρω στον τομέα της διαχείρισης του περιβάλλοντος, αλλά και την δυνατότητα να ενισχύσει και να προβάλλει τις συναφείς δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού μας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η σύμπραξη της Υπερνομαρχίας και του ΤΜΠ- ΔΠΘ αναμένεται να συνεχίσει αυτή την δραστηριότητα αποκεντρωμένης διεθνούς συνεργασίας μέσω της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων, διαθέσιμων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.

Σχετικά Άρθρα