Γενική

Συνέντευξη τύπου στα πλαίσια συνεργασίας της ΔΙΑΜΑΘ ΑΑΕ και της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΑΕ

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), αποτελεί το θεσμοθετημένο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης. Πέραν της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, ευθύνη της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. είναι και ο συντονισμός για τη κατάλληλη διαχείριση των Ειδικών Ρευμάτων Αποβλήτων, όπως Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων, Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου ζωής, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού κ.ά. Απώτερος σκοπός της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της όπως αυτές προκύπτουν από τα νομοθετικά πλαίσια και η διασφάλιση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης των περιοχών της Π.Α.Μ.Θ.
Στα πλαίσια της συνεργασίας της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και της ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. διοργανώνεται Συνέντευξη Τύπου, την Τετάρτη στις 21 Οκτωβρίου 2009, στις 12:00μ. και στην Αίθουσα Συμβουλίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, με τη συμμετοχή και δημάρχων της Π.Α.Μ.Θ.
Η ενδεικτική θεματολογία της Συνέντευξης Τύπου είναι:
Πορεία ενημέρωσης των ΟΤΑ της Περιφέρειας για τη λειτουργία του Συστήματος
Πορεία Καταγραφής Σημείων Συλλογής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) και ένταξή τους στη βάση δεδομένων του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)
Βελτιστοποίηση Συστήματος- Επιβολή Κυρώσεων
Πορεία επίτευξης στόχων (Περιφερειακός- Εθνικών)
Μελλοντικές προοπτικές συνεργασίας

Σχετικά Άρθρα