Γενική

Είστε έτοιμοι για τις 7 θέσεις μονίμων στο Δήμο Ξάνθης

Κυκλοφόρησε με ημερομηνία 27 Ιουλίου το νέο ΦΕΚ (304/09.07.09) της παλιάς προκήρυξης (είχε ακυρωθεί από το ΑΣΕΠ μαζί με άλλες λόγω αλλαγής της νομοθεσίας περί κριτηρίου εντοπιότητος) για τις επτά θέσεις μονίμου προσωπικού στο Δήμο της Ξάνθης (νέα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης 185/23.03.09).
Πρόκειται για:
1) τέσσερις θέσεις ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών (1)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1)
Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών (1)
Περιβάλλοντος (1)
2) μία θέση ΤΕ
Τοπογράφων Μηχανικών και
3) δύο θέσεις ΥΕ
Εργατών- Φυλάκων Νεκροταφείων
Από τις επτά αυτές θέσεις η ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού θα καταληφθεί κατά προτεραιότητα από την κατηγορία «πολυτέκνων- τέκνα πολυτέκνων», σύμφωνα με την κατανομή του Νόμου.
Και για τις επτά θέσεις η εμπειρία λαμβάνεται υπόψιν και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. Για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν γεννηθεί έως και το 1988 ενώ για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) όσοι είναι γεννημένοι από το 1964 έως και το 1989.
Ειδικότερα για τις τελευταίες (ΥΕ), τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι:
απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου (ή Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980)
ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Όπως αναφέρεται στην Προκήρυξη, Απολυτήριοι Τίτλοι Γ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976- 1977 έως 1979- 1980 θα γίνονται δεκτοί. Επισημαίνεται, επίσης, ότι για τον καθορισμό της τελικής σειράς κατάταξης των υποψηφίων της κατηγορίας ΥΕ σε περίπτωση ισοβαθμίας, αφού έχουν βαθμολογηθεί όλα τα κριτήρια κατάταξης, προηγείται αυτός που έχει Απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου και μεταξύ αυτών αυτός που έχει το μεγαλύτερο βαθμό.
Εν αναμονή της σχετικής ανακοίνωσης- ανάρτησης από το Δήμο Ξάνθης η οποία δύναται να γίνει μετά την παρέλευση δεκαημέρου από την ημερομηνία κυκλοφορίας του ΦΕΚ (27.07.09), καλόν είναι όσοι ενδιαφέρονται για τις θέσεις να φροντίσουν για την πληρότητα του φακέλου συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.

Σχετικά Άρθρα