Γενική

«Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης σε υποδομές ανέρχεται σε 72 εκ. ευρώ»

Μειώθηκε η χρηματοδότηση των υποδομών του ΔΠΘ από το ΠΕΠ ΑΜΘ ανακοίνωσε το Πρυτανικό Συμβούλιο

Αναφέρει στην απάντηση της η Ειδική Υπηρεσία του Υπ. Παιδείας

Σε συνάντηση των Πρυτανικών Αρχών στις 18 Ιουνίου 2009 με τον Υφυπουργό Παιδείας κ/ Σπύρο Ταλιαδούρο και την Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ κα Νίκη Γκοτσοπούλου, μας ανακοινώθηκε ότι μειώθηκε κατά 43% η χρηματοδότηση των υποδομών του Δ.Π.Θ από το Π.Ε.Π Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Ε.Σ.Π.Α., δηλαδή 62 Μ ευρώ σε 35Μ ευρώ.
Το ύψος της χρηματοδότησης είχε συμφωνηθεί με τον προηγούμενο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Μιχάλη Αγγελόπουλο και είχε επιβεβαιωθεί από το νυν Γραμματέα Δημήτρη Σταμάτη, όπως επίσης και με τον προηγούμενο Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, οι οποίοι είχαν προεγκρίνει την συμφωνία.
Δεν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε την ενέργεια περικοπής, η οποία μάλιστα έγινε σε σύσκεψη χωρίς την συμμετοχή του Δ.Π.Θ.
Η μείωση αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με τον μειωμένο κατά 30% περίπου αριθμό των φοιτητών που το ΥΠΕΠΘ λαμβάνει υπόψη για τη χρηματοδότηση του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και του Τετραετή Προγραμματισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Όλοι πρέπει να θυμηθούμε την σημασία και την αποστολή του ακριτικού Πανεπιστημίου στο όποιο στηρίζεται η ανάπτυξη της Θράκης σε μεγάλο βαθμό. Καλούμε σε πρώτη φάση τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο να ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα και αποκαταστήσει τις όποιες λανθασμένες αποφάσεις έχουν ληφθεί σχετικά με την χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου μας.
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σύσσωμο θα παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και θα αποφασίσει στη Σύγκλητο της περαιτέρω ενέργειες.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την από 22/6/2009 ανακοίνωση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
«Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, η κατανομή πόρων υπήρξε αποτέλεσμα απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου περί τα τέλη του 2006, για δέσμευση συγκεκριμένων προϋπολογισμών συνολικής δημόσιας δαπάνης ανά Κωδικό παρέμβασης (Κωδικοί Λισσαβόνας) και ανά Περιφέρεια. Βάσει αυτής της απόφασης το ΥΠ.ΟΙ.Ο. στη συνέχεια συνέταξε τους χρηματοδοτικούς πίνακες που συμπεριελήφθησαν στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Ειδικότερα για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον Κωδικό 75: «Υποδομές εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των εξοπλισμών εργαστηρίων- βιβλιοθηκών και του λοιπού εξοπλισμού)», δεσμεύτηκε προϋπολογισμός συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 95.824.769 ευρώ, για υποδομές εκπαίδευσης που αφορούν στις τρείς βαθμίδες της εκπαίδευσης, την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.
Tο Υπουργείο Παιδείας (το έτος 2008) λαμβάνοντας υπόψη, τα καθορισμένα ποσά με βάση τους προαναφερθέντες πίνακες του ΥΠ.ΟΙ.Ο, τα διαθέσιμα στοιχεία και τις προτεραιότητες για την κάλυψη των αναγκών σε υποδομές εκπαίδευσης, προσδιόρισε την ακόλουθη ποσόστωση στον διαθέσιμο προϋπολογισμό, για τον Κωδικό 75 στα ΠΕΠ, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και κατηγορία δαπάνης:
Κτιριακά Α βάθμιας και Β βάθμιας εκπαίδευσης, 60%
Εξοπλισμός Α βάθμιας και Β βάθμιας εκπαίδευσης, 10%
Εξοπλισμός Γ βάθμιας εκπαίδευσης, 25%
Εξοπλισμός Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης, 5%
Στη βάση των ανωτέρω και με προσδιορισμένες τις καταγεγραμμένες ανάγκες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και κατηγορία δαπάνης, πραγματοποιούνται συναντήσεις διαβούλευσης με τις Περιφέρειες και, όπου απαιτείται, με τους εμπλεκόμενους επιτελικούς εκπαιδευτικούς φορείς (όπως τις περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους εκπροσώπους ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, κλπ), για την οριστικοποίηση της κατανομής του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά βαθμίδα και κατηγορία δαπάνης.
Ειδικότερα για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης και προκειμένου να ικανοποιηθούν, στο μέτρο του δυνατού, πιεστικές ανάγκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πέρα από τα αναλογούντα ποσά με βάση την παραπάνω ποσόστωση, συμφωνήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Δημήτρη Σταμάτη να μεταφερθούν, όλως κατ εξαίρεση, επιπλέον πόροι ύψους 26 εκ. ευρώ από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Τριτοβάθμια, προς ενίσχυση του Δημοκρίτειου πανεπιστήμιου. Κατά συνέπια η χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου μέσω του ΠΕΠ ανήλθε σε συνολικό ποσό 40εκ. ευρώ. Πέραν αυτού, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται και μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με 32 εκ. ευρώ.
Επομένως, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης προς κάλυψη των αναγκών του σε υποδομές ανέρχεται σε 72 εκ. ευρώ.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι στα αρχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΚΠΣ, του Υπουργείου Παιδείας δεν υπάρχει προγενέστερη δέσμευση για άλλη χρηματοδότηση, πέραν της προαναφερθείσας για το συγκεκριμένο σκοπό».

Σχετικά Άρθρα