Γενική

Πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το αυξημένο ενδιαφέρον όλων ανεξαιρέτως των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτύπωση, παρακολούθηση και συγκριτική αξιολόγηση όλων των δεδομένων και παραμέτρων που αφορούν και σχετίζονται με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός και εκτός των εθνικών τους συνόρων διαπιστώθηκε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε ο ΕΟΜΜΕΧ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Η εκδήλωση είχε θέμα τη διαθεσιμότητα και τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων και αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ, το οποίο έχει ενταχθεί στο οργανόγραμμα του ΕΟΜΜΕΧ σε επίπεδο Δ/νσης υλοποιώντας συγκεκριμένη διάταξη του ΕΠΑΝ για την ανάπτυξη δομών στήριξης των ΜΜΕ.
Η εκδήλωση αποσκοπούσε:
Στην παρουσίαση της οργάνωσης και λειτουργίας των παρατηρητηρίων χωρών-μελών της Ε.Ε.
Στις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους για τη συλλογή, επεξεργασία και διαθεσιμότητα στοιχείων και δεδομένων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ.
Στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας και προοπτικών συνεργασίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ με αντίστοιχους οργανισμούς των χωρών της Ε.Ε.
Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν ο εκπρόσωπος της Eurostat, H. Schrör, ως υπεύθυνος της συνολικής επεξεργασίας των δεδομένων όλων των χωρών μελών της Ε.Ε., καθώς και εμπειρογνώμονες από την Αυστρία (Austrian Institute for SME Research), την Ολλανδία (EIM Business and Policy Research) και την Ιταλία (Istituto Guglielmo Tagliacarne Foundation Statistical Office).
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ, κ Γ. Αλ. Σουφλιάς και ο Δ/νων Σύμβουλος του ΕΟΜΜΕΧ, Δρ. Ελ. Σκανδάλης. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν η Δ.ντρια του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ, κα Γ. Κωμοδρόμου, ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σπ. Λιούκας, ο Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς, εκπρόσωπος της ΕΣΥΕ, του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας, της ΕΣΕΕ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
Τα πλέον χαρακτηριστικά συμπεράσματα και σημαίνουσες διαπιστώσεις από τις εισηγήσεις των ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων και της ανταλλαγής απόψεων όλων των παρευρισκομένων που ακολούθησε, μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:
Αν και οι υπάρχουσες δομές και το χρονικό σημείο εκκίνησης διαφέρουν σημαντικά στις χώρες- μέλη της Ε.Ε. (π.χ. Αυστρία: Ιδιωτικό Ινστιτούτο 1952, Ιταλία: Φορέας της ένωσης των επιμελητηρίων 1980, Ολλανδία: Εταιρεία παροχής επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Ελλάδα: Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ, 2004), όλες ανεξαιρέτως οι χώρες επιδεικνύουν αυξημένο ενδιαφέρον για την αποτύπωση, παρακολούθηση και συγκριτική αξιολόγηση όλων των δεδομένων και παραμέτρων που αφορούν και σχετίζονται με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός και εκτός των εθνικών τους συνόρων.
Ο βαθμός διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας των δεδομένων καθώς και το είδος και η μορφή τους (π.χ. ταυτοποιημένα ή μη, συνολικά ή αναλυτικά) επίσης είναι διαφορετική μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι δεδομένα που αφορούν τις μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι δύσκολο έως αδύνατο να συλλεχθούν κατά αξιόπιστο και τακτικό τρόπο.
Όλα τα Ευρωπαϊκά Παρατηρητήρια εφαρμόζουν κατάλληλες στατιστικές και οικονομομετρικές προσεγγίσεις (μοντέλα) προκειμένου από τα υπάρχοντα δεδομένα να υπολογίσουν δείκτες, αναλύσουν την υπάρχουσα κατάσταση και καταλήξουν σε εκθέσεις (reports) συνολικές, κλαδικές, περιφερειακά ή/και κλαδικές.
Κάθε χώρα ανάλογα με το γενικότερο επίπεδο οργάνωσης στον τρόπο της συλλογής αξιόπιστης και επικαιροποιημένης πληροφόρησης μπορεί να ανταποκρίνεται λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματικά στην αποτύπωση και επεξεργασία όλων των δεδομένων που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό μπορεί και αποτυπώνεται στη συγκριτική θεματική επεξεργασία των δεδομένων όλων των χωρών της Ευρώπης, που αποτελεί το αντικείμενο της Eurostat.
Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι συγκριτικοί πίνακες της Eurostat που αφορούσαν την επιχειρηματική δημογραφία, τους παράγοντες των επιτυχών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, καθώς και τους δείκτες επιχειρηματικότητας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συζήτηση που ακολούθησε έγινε ευρεία ανταλλαγή απόψεων σε όλα τα προαναφερόμενα πεδία και διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει για τη χώρα μας το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ, αλλά και η ανάγκη συνεχούς στήριξης του θεσμού ώστε να αποτελέσει αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης και να συμβάλει αποτελεσματικά στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των ΜΜΕ στη χώρα μας.

Σχετικά Άρθρα