Γενική

Στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με 300 εκ. ευρώ

Με στόχο την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων- Δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη

Ένα νέο πρόγραμμα για την χρηματοδότηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 300 εκ. ευρώ, έτσι ώστε να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους, υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης.
Στόχος του νέου αυτού προγράμματος, (που αφορά μεταξύ άλλων τους τομείς της κτηνοτροφίας, του γάλακτος, των δημητριακών, των ελαιούχων προϊόντων, των οπωροκηπευτικών, των ζωοτροφών κ.α.) είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων για την στήριξη των δικαιούχων-επιχειρήσεων σε θέματα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους.
Ιδιαίτερη προτεραιότητα για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος δίνεται τόσο σε πυρόπληκτες περιοχές όσο και σε περιοχές οι οποίες επλήγησαν από την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (π.χ. καπνοπαραγωγές), με πριμοδότηση της βαθμολογίας τους.
Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης δήλωσε τα εξής:
«Με το νέο αυτό πρόγραμμα που ανακοινώνουμε σήμερα στοχεύουμε στην αύξηση της αξίας των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, μέσω της ουσιαστικής βελτίωσης της ποιότητας τους, με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές.
Η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη και στήριξη των καινοτομιών και το δείχνει έμπρακτα επενδύοντας στο μέλλον της Ελληνικής γεωργίας που είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν ποιοτικά και μοναδικά προϊόντα, με μεγάλες δυνατότητες διάθεσής τους στην Ελληνική, αλλά και στις διεθνείς αγορές.
Επενδύοντας στην ανάπτυξη των καινοτομιών και του τεχνολογικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων αυτών, όχι μόνον στηρίζουμε έμπρακτα το αγροτικό εισόδημα, αλλά εξασφαλίζουμε την υγιεινή και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων.
Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνουμε στις περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, στις περιοχές που παράγουν προϊόντα όπως ο καπνός, καθώς πλήττονται από την αναθεώρηση της ΚΑΠ, γενικότερα στις μειονεκτικές περιοχές της χώρας και στα μικρά νησιά».
Η στήριξη παρέχεται για υλικές ή άϋλες επενδύσεις, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και ο συνολικός προϋπολογισμός τους κυμαίνεται από 100 χιλ. ευρώ μέχρι 15 εκ. ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ακόλουθα:
Για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις:
• 50% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης,
• 40% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες,
• 65% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις- μελέτες καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007- 2013 μέχρι εξαντλήσεως των διαθεσίμων πιστώσεων (ανοικτή προκήρυξη).
Αρμόδια αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων ενίσχυσης είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο Δικαιούχος δύναται εάν το επιθυμεί να ξεκινήσει τις εργασίες για την υλοποίηση της πράξης, με δική του ευθύνη, μετά την υποβολή του πλήρους φακέλου της αίτησης ενίσχυσης.
Στις δράσεις του παρόντος μέτρου ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω ανά τομέα:
Κρέας, με επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδομή, κυρίως εκσυγχρονισμούς και ιδρύσεις μικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, μονάδες τεμαχισμού- τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και μονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering).
Γάλα, με επενδύσεις σε τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), μονάδες επεξεργασίας γάλακτος.
Αυγά- Πουλερικά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών , μονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες τεμαχισμού- τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών- κουνελιών.
Μέλι, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης- επεξεργασίας- μεταποίησης- συσκευασίας μελιού, μονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.
Σηροτροφία και άλλα είδη, με επενδύσεις σε μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών.
Δημητριακά, με επενδύσεις σε μονάδες αποφλοίωσης- επεξεργασίας- τυποποίησης ρυζιού, αποθηκευτικούς χώρους δημητριακών, ξηραντήρια δημητριακών, κ.λπ.
Ελαιούχα προϊόντα, με επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια- συσκευαστήρια ελαιολάδου, κ.λπ.
Οίνος, με επενδύσεις κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις οινοποιείων και ιδρύσεις μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
Οπωροκηπευτικά, με επενδύσεις κυρίως σε επίπεδο εμπορίας, μεταποίησης οπωροκηπευτικών καθώς επίσης και σε επίπεδο μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης βρώσιμων ελιών.
Άνθη, με επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εμπορίας ανθέων.
Ζωοτροφές, με επενδύσεις κυρίως, μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών, κ.λπ.
Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, με επενδύσεις σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Σημειώνεται πως Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι οι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) δηλαδή πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Δημοτικές Επιχειρήσεις, κ.λπ.).

Σχετικά Άρθρα