Γενική

Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας στην Αναπτυξιακή Ξάνθης

Η Αναπτυξιακή Νομού Ξάνθης Α.Ε. ΟΤΑ συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της αναβάθμισης των υπηρεσιών της και στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης αυτών, έλαβε την Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας.
Επιβεβαίωση αναγκαία για την κάλυψη της απαραίτητης σχετικής προϋπόθεσης για την αξιολόγηση προτάσεων ανάληψης πράξεων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ.
Η Επιβεβαίωση τύπου Β όπως ονομάζεται, που έλαβε η εταιρεία αφορά έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο όπως έργα- δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού , δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και λοιπών υπηρεσιών, κατάρτισης και συμβουλευτικής κ.α.
Η Αναπτυξιακή Ν. Ξάνθης μπορεί να χρησιμοποιεί την άνω Επιβεβαίωση για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και μελλοντικές προτάσεις που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2007- 2013.
Επίσης , η εταιρεία μπορεί να αναλάβει σύμφωνα με το Ν. 3614 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- 2013», την υλοποίηση έργων, με προγραμματική σύμβαση, για λογαριασμό δικαιούχων ( ΟΤΑ) για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια (αναφέρεται ενδεικτικά ότι στην περιφέρεια ΑΜΘ έχουν λάβει την Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας μόνο 4 δήμοι ).
Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη επίσης, από τον περασμένο Δεκέμβρη του 2008, κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001, για το πεδίο εφαρμογής « Προγραμματισμός , σχεδιασμός, ωρίμανση, υλοποίηση , παρακολούθηση και διαχείριση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων» .
Τόσο η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας όσο και η πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο ISO της Αναπτυξιακής είναι αποτέλεσμα συλλογικών και εντατικών προσπαθειών των στελεχών και της Διοίκησης και εντάσσονται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της Εταιρείας.

Σχετικά Άρθρα