Γενική

Δύο οι μέθοδοι: Αποτέφρωση ή αποστείρωση

Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας στον βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ξάνθης Π. Σγουρίδη για την διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων

Από το πολιτικό γραφείο του κ. Παναγιώτη Σγουρίδη, δίνεται στη δημοσιότητα αυτούσια η απάντηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε ερώτηση του βουλευτή σχετική με την τήρηση κανόνων υγιεινής και την ασφαλή διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
«ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση βουλευτή
Απαντώντας στην υπ αριθ. 13830/5- 2- 09 ερώτηση που κατατέθηκε στη βουλή από το βουλευτή κ. Π. Σγουρίδη, σχετικά με τη διαχείριση των Νοσοκομειακών Αποβλήτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/01- 10- 2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες», υπόχρεος φορέας για τη διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων (ΙΑ) είναι ο παραγωγός των αποβλήτων ενώ σύμφωνα με το άρθρο 8 της ίδιας Κ.Υ.Α., για την επεξεργασία των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) εντός ή εκτός των Υγειονομικών Μονάδων (ΥΜ), προβλέπονται δύο εναλλακτικές μέθοδοι ή αποτέφρωση και η αποστείρωση. Οι τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης και αποστείρωσης των ΕΙΑ αναλύονται στο παράρτημα 2 και 3 της εν λόγω Κ.Υ.Α.
Η επιλογή μεθόδου επεξεργασίας των ιατρικών αποβλήτων από τις Υγειονομικές Μονάδες εξαρτάται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων. Συγκεκριμένα για τα Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ- ΑΧ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απορρίμματα η μέθοδος διαχείρισης που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία είναι η Υγειονομική Ταφή. Για τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ)- Αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα Απόβλητα (ΕΙΑ- ΜΧ) η μέθοδος διαχείρισης που προβλέπεται είναι η αποτέφρωση και η αποστείρωση. Για τα Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα Μολυσματικό και Τοξικό Χαρακτήρα (ΕΙΑ- ΜΤΧ) η μέθοδος διαχείρισης που προβλέπεται είναι η αποτέφρωση. Ενώ, για τα Απόβλητα Αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ- ΤΧ) η μέθοδος διαχείρισης που προβλέπεται είναι η αποτέφρωση.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρείχαν οι Διοικήσεις των επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) της χώρας, προκύπτει ότι, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις της Κ.Υ.Α. από τις Υγειονομικές Μονάδες.
Επιπλέον, έχουν διεξαχθεί και συνεχίζονται να διενεργούνται έλεγχοι συμμόρφωσης στις Υγειονομικές Μονάδες από τις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες (Υγείας και Περιβάλλοντος), από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) του Υπουργείου Υγείας και τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται μη τήρηση των διατάξεων, οι αρμόδιοι υποδεικνύουν τη λήψη αναγκαίων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.
Επιπρόσθετα, ενόψει της επιτακτικής ανάγκης, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) του ΥΥΚΑ με βάση:
Α) το άρ. 25, παρ. 1, περ. γ, του ΠΔ 60/2007 σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η διενέργεια διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς τη δημοσίευση διακήρυξης για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών ανάθεσης υπηρεσιών για τις οποίες, λόγω του κατεπείγοντος, δεν είναι δυνατή η προσφυγή στις διαδικασίες διενέργειας τακτικού διαγωνισμού.
Β) το άρ. 2, παρ. 12, περ. δ και παρ. 13, περ. V του Νόμου 2286/1995
Γ) τις διατάξεις του Ν. 3580/2007
Δ) το γεγονός ότι για το σύνολο σχεδόν των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της χώρας έχουν λήξει οι συμβάσεις για την διαχείριση (περισυλλογή, μεταφορά κλπ) των παραγόμενων επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων
Ε) την άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη ανάθεσης, σύμφωνα με το νόμο, της διαχείρισης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων των Νοσοκομείων και ΚΥ της χώρας
ΣΤ) το υπ αριθ. 189487/3740/09.10.2008 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ, προς την ΕΠΥ, με το οποίο γνωστοποιούνται οι οικονομικοί φορείς (φυσικά- νομικά πρόσωπα) που έχουν την εκ του νόμου δυνατότητα διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, ως κατέχοντες τις οριζόμενες από το νόμο αδειοδοτήσεις,
προκήρυξε διαγωνιστική διαδικασία που διεξήγαγε η ΔΕΠΑΝΟΜ, στην οποία προσκλήθηκαν και συμμετείχαν όλες οι εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων που διαθέτουν τις προβλεπόμενες από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία άδειες και προϋποθέσεις. Παράλληλα η ΕΠΥ ετοίμασε τον Διεθνή Διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύσσεται εντός των ημερών.
Τέλος η ερώτηση διαβιβάζεται και στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ προκειμένου να απαντήσει σε θέματα αρμοδιότητάς του».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Σχετικά Άρθρα