Γενική

Καταστράφηκε η Βιστονίδα και δεν το μάθαμε;

Ο Σ. Ξυνίδης δημοσιεύει έγγραφο- φωτιά του ΥΠΕΧΩΔΕ για χρηματοδότηση στο Δήμο Βιστονίδας- Ζητάει δημόσια απάντηση Νομάρχη και Ν. Ζλάτκου

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο δικηγόρος κ. Σωκράτης Ξυνίδης αναφορικά με ένα έγγραφο- φωτιά που εντόπισε με την επαγγελματική του ιδιότητα και αφορά στην χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ στο Δήμο Βιστονίδας λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 22 Ιανουαρίου του 2007 (;;;) όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο για τον υπολογισμό δαπάνης. Ο κ. Ξυνίδης αναρωτιέται πότε ξέσπασε φωτιά στο Δήμο Βιστονίδας και μάλιστα τον Γενάρη και πώς γίνεται να περιέχονται δύο υπουργικές αποφάσεις τεσσάρων συναρμόδιων υπουργείων και η εφαρμογή των διατάξεων για την αποκατάσταση της εθνικής καταστροφής που συνέβη στην Πελοπόννησο στο καλοκαίρι του 2007.
Ο κ. Ξυνίδης ζητάει την δημόσια απάντηση του Νομάρχη Ξάνθης και του Δημάρχου Βιστονίδας επί του θέματος.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΞΥΝΙΔΗ:
«Διεκπεραιώνοντας επαγγελματική μου εργασία στην Τράπεζα Νομικών πληροφοριών «Νόμος» εντόπισα την υπ αριθ. Οικ. 924/3902Π07Β (ΦΕΚ Β 306/20.02.2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά η οποία τιτλοφορείται «Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε πυρόπληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών για την αποκατάσταση ζημιών από την πυρκαγιά της 22 ας Ιανουαρίου 2007 σε περιοχές του Δήμου Βιστωνίδας του Νομού Ξάνθης». Σε αυτή την υπουργική απόφαση αποφασίζεται από τον κ. Σουφλιά η εφαρμογή των διατάξεων για τους πυρόπληκτους της Πελοποννήσου (Ηλία, Μεσσηνία, Αρκαδία κλπ) στις «επισκευές κτιρίων που έπαθαν ζημιές από την πυρκαγιά της 22 ας Ιανουαρίου 2007 σε περιοχές του Δήμου Βιστωνίδας του Νομού Ξάνθης». Μνημονεύεται δε η υπ αριθ. 2043/Α32/23.8.2007 (ΦΕΚ 1737/Β/30.8.2007) Κ.Υ.Α. των υπουργών Νάκου, Αλογοσκούφη, Δούκα και Σουφλιά με τον τίτλο «Πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά στο Δ. Βιστωνίδας του Νομού Ξάνθης».
Παρότι ασχολούμενος με τα δημόσια πράγματα δεν γνωρίζω μεγάλη πυρκαγιά που έγινε στον Δήμο Βιστωνίδας, Γενάρη μήνα και μάλιστα που να χρήζει, με την έκδοση δύο υπουργικών αποφάσεων τεσσάρων συναρμόδιων υπουργείων, η εφαρμογή των διατάξεων για την αποκατάσταση της εθνικής καταστροφής που συνέβη στην Πελοπόννησο στο καλοκαίρι του 2007.
Φαντάζομαι όμως ότι θα είναι σε θέση να μας ενημερώσουν τόσο ο κύριος Νομάρχης Ξάνθης όσο και ο κύριος Δήμαρχος Βιστωνίδας περί τούτου. Σε αναμονή δημόσιας απάντησής τους».
ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ- ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ
«Αριθμ. οικ. 924/3902Π07Β (ΦΕΚ Β 306/20.02.2009)
Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε πυρόπληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά της 22 ας Ιανουαρίου 2007 σε περιοχές του Δήμου Βιστωνίδας του Νομού Ξάνθης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 και του άρθρου 3 της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το ν. 867/1979 (ΦΕΚ Α 24).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων έργων και ρυθμίσεις άλλων συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ 23/Α).
3. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.1981), ο οποίος κυρώνει την από26.3.1981 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α/17.6.1996).
4. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει σήμερα.
5. Την υπ αριθμ. οικ/3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.1995, απόφαση για την «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.» και τις ΔΟ/114/1/Φ. 1331/27.9.2002 αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και την υπ αριθμ. οικ. 4767/Α312/21.9.2005 Αποφ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σχετικά με την αναδιάρθρωση της ΥΑΣ.
6. Την υπ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
7. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» («Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δημοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 5.8.1978.
8. Το «Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργασιών» («Α.Τ.Ο.Ε.») που εγκρίθηκε με την απόφαση Ε7/1253/155/16.1.1976 του Υπουργού τ. Δημ. Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
9. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/19.9.2007) για το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών.
10. Την υπ αριθμ. 2043/Α32/23.8.2007 (Φ.ΕΚ. 1737/Β/30.8.2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά της 22 ας Ιανουαρίου 2007 σε περιοχές του Δήμου Βιστωνίδας του Νομού Ξάνθης».
11. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών του Δήμου Βιστωνίδας του Νομού Ξάνθης από την πυρκαγιά της 22 ας Ιανουαρίου 2007, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε να εφαρμοστεί η με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ. 7207/Β11Π07Α/6.11.2007 (Φ.Ε.Κ. 2167/Β/8.11.2007) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε πυρόπληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδος, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας» και στις επισκευές κτιρίων που έπαθαν ζημιές από την πυρκαγιά της 22ας Ιανουαρίου 2007 σε περιοχές του Δήμου Βιστωνίδας, του Νομού Ξάνθης όπως αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. 2043/Α32/23.8.2007 (Φ.Ε.Κ. 1737/Β/30.8.2007) κοινή υπουργική απόφαση.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Σχετικά Άρθρα