fbpx
Γενική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Ε.Ι.Η.Ε.Ε.

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων εκπροσωπώντας την συντριπτική πλειοψηφία του Ημερήσιου Τύπου της Περιφέρειας, ενημερώνει υπεύθυνα κάθε ενδιαφερόμενο ότι η υπό ψήφιση τροπολογία του Νόμου 3548 προέκυψε μέσα από συνεχή διάλογο με την ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου και αφορά μόνο διευκρινίσεις για την συνδρομή των δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσουν οι εφημερίδες της Περιφέρειας προκειμένου να έχουν το δικαίωμα των κρατικών δημοσιεύσεων.
Στην τροπολογία δίδεται παράταση μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου για την προσκόμιση των απαιτούμενων από το νόμο δικαιολογητικών (έληγε 31 Ιανουαρίου) και παράλληλα διευκρινίζεται τι είδους δικαιολογητικά απαιτούνται για την κάθε περίπτωση.
Δυστυχώς από διάφορες πλευρές διατυπώνονται ατυχείς ισχυρισμοί και εκφράσεις για το περιεχόμενο και την σκοπιμότητα της τροπολογίας που κατέστη αναγκαία για την εφαρμογή του νόμου 3548 (που εφαρμόζεται για πρώτη φορά) και αφορά τον έλεγχο του έτους 2008 σε ότι αφορά την τήρηση των βασικών κριτηρίων που θεσπίστηκαν από το νόμο μέσα από τριετή διάλογο με τις Ενώσεις Ιδιοκτητών και δημοσιογράφων.
Διευκρινίζεται λοιπόν ότι με την προωθούμενη τροπολογία αποσαφηνίζεται αποκλειστικά και μόνο τι είδους δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσουν οι εκδότες της Περιφέρειας.
Ατυχώς από πλευράς δημοσιογραφικών Ενώσεων αναφέρεται ότι ανατρέπονται εργασιακές σχέσεις και συλλογικές συμβάσεις, ισχυρισμός που δεν έχει καμία πραγματική βάση με το περιεχόμενο της τροπολογίας.
Συγκεκριμένα στην παρ. ζ του άρθρου 2 του νόμου 3548 που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2007 αναφέρεται: «Απασχολούν νομίμως δημοσιογράφους. Ειδικότερα, οι ημερήσιες εφημερίδες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον δύο δημοσιογράφους, ασφαλισμένους στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικά για νομούς με πληθυσμό κατώτερο των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, μπορεί ένας από αυτούς να είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δημοσιογράφος».
Η όψιμη αντίδραση δύο χρόνια μετά δεδομένου ότι από τότε είχε διευκρινιστεί ότι νομίμως απασχολούμενοι είναι οι δημοσιογράφοι και σε περίπτωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά.
Με την υπό ψήφιση τροπολογία διασφαλίζονται περαιτέρω οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου (δελτίο παροχής υπηρεσιών) μια και απαιτείται οι ιδιοκτήτες των εφημερίδων να προσκομίσουν για το έτος 2008 θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας σύμβαση μεταξύ δημοσιογράφου και ιδιοκτήτη.
Ως εκ τούτου αυτή η μόνη αναφορά στην τροπολογία δεν δικαιολογεί επουδενί τις υπερβολικές αντιδράσεις και σχόλια από πλευράς δημοσιογραφικών ενώσεων, που αναπαράγουν λανθασμένες εντυπώσεις στην ελληνική κοινωνία, αγνοώντας ότι η ψήφιση της τροπολογίας είναι επιβεβλημένη για την εφαρμογή του νόμου 3548.
Στην τροπολογία διευκρινίζονται επίσης τα παραστατικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ιδιοκτήτες για την απόδειξη της απασχόλησης των δημοσιογράφων και σε καμία περίπτωση η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας για τυχόν οφειλές ενός ιδιοκτήτη δεν επηρεάζουν τη σχέση εργασίας ιδιοκτήτη-δημοσιογράφου και την κατοχύρωση ενός εργαζόμενου για την απόδοση των εισφορών του.
Σε ότι αφορά την επίκαιρη ύλη που πρέπει να περιλαμβάνει μία εφημερίδα βάσει του νόμου 3548 και ειδικότερα 65% δημοσιογραφική ύλη και απ΄ αυτή 50% τουλάχιστον τοπικού ενδιαφέροντος δεν υπάρχει καμία μεταβολή στην υπό ψήφιση τροπολογία απλά διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος από το υπουργείο θα είναι δειγματοληπτικός (εννοείται για το περασμένο έτος 2008).
Κατόπιν αυτών καλούμε κάθε εμπλεκόμενο και ιδίως τους βουλευτές των κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου να υπερψηφίσουν την αναγκαία τροπολογία για την εφαρμογή του νόμου 3548 που θεσπίζει ένα πρώτο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των εφημερίδων που θα έχουν το δικαίωμα των κρατικών δημοσιεύσεων (διακηρύξεις, δημοπρασίες κ.α.).
Μας εκπλήσσει δε το γεγονός και καλούμε για άμεση αποκατάσταση όσους ατυχώς κάνουν λόγο για προϋποθέσεις εφημερίδων για να πάρουν κρατική διαφήμιση, αφήνοντας αιχμές για ύποπτες συναλλαγές με εκδότες κάτω από το τραπέζι.
Προς ενημέρωση όλων διευκρινίζουμε ότι πάγιο αίτημά μας ήταν η κρατική διαφημιστική δαπάνη να εμπεριέχεται σε υγιείς κανόνες κατανομής με την απόδοση του 30% στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης και σ΄ αυτή την κατεύθυνση καλούμε τους πάντες να προσέλθουν σε έναν υγιή διάλογο.
Η ΕΙΗΕΕ σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθεί άλλες αποπροσανατολιστικές ενέργειες απ΄ όπου κι αν προέρχονται και θα διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών της που απαιτούν την εφαρμογή του νόμου 3548 με την ψήφιση της τροπολογίας.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος Σπύρος Καφφές

Σχετικά Άρθρα