Γενική

Νέες άδειες οδήγησης με βάση Κοινοτική Οδηγία

1. Αλλαγή διαδικασίας έκδοσης άδειας οδήγησης
Η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να εναρμονιστεί με την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20 ης Δεκεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι νέες άδειες οδήγησης που θα εκδίδονταν, δεν θα γίνονταν δεκτές στις χώρες- μέλη της ΕΕ.
Οι άδειες οδήγησης από 19.1.2009, σε όλα τα κράτη- μέλη της ΕΕ πρέπει υποχρεωτικά να εκδίδονται σε μορφή πλαστικής κάρτας.
Οι νέες άδειες οδήγησης θα εκτυπώνονται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε μορφή πλαστικής κάρτας, που είναι πιο εύχρηστες για τον πολίτη, πιο ασφαλείς σε περίπτωση πλαστογραφίας.
2. Διάρκεια ισχύος παλαιών εντύπων αδειών οδήγησης
Οι άδειες οδήγησης που ήδη έχουν εκδοθεί σε χάρτινο έντυπο (παλαιού τύπου), ισχύουν ως έχουν μέχρι το έτος 2033.
Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι αλλαγής τους (ανανέωση, αντίγραφο φθοράς κλπ), συνιστάται στους πολίτες να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για αντικατάσταση των παλαιών εντύπων μετά την 1 Απριλίου 2009. για λόγους αποφυγής υπερβολικού φόρτου εργασίας των Υπηρεσιών και ταλαιπωρίας των πολιτών.
3. Πρόσθετα Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης, αναθεώρησης, αντίγραφο φθοράς, κλοπής κλπ, είναι: α. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης
Β. Φωτογραφίες έγχρωμες, διαστάσεων 40X60 mm (τύπου διαβατηρίου), που ο αριθμός τους ποικίλει ανάλογα με την περίπτωση.
γ. Παράβολο τριάντα (30) ευρώ, από Εθνική Τράπεζα, το οποίο καταβάλλεται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΜΕ (Ν.Δ. 638/1970 όπως ισχύει) και περιλαμβάνει τέλη υπέρ δημοσίου, την αξία του εντύπου της άδειας οδήγησης και των ταχυδρομικών εξόδων αποστολής- παραλαβής προς την Ελληνική Αστυνομία και τις Διευθύνσεις Μεταφορών και αντίστροφα.
Σημειώνεται επίσης ότι ο ενδιαφερόμενος, με επίσημο έγγραφο, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναγραφή της Ομάδας Αίματος, στη νέα άδεια οδήγησης.
4. Χρόνος παραλαβής νέων αδειών οδήγησης
Πριν την 19.1.2009, όλες οι διαδικασίες για τις άδειες οδήγησης διεκπεραιώνονταν από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιών της χώρας, μέσα σε χρονικό διάστημα από μία (1) έως επτά (7) ημέρες, ανάλογα με την περίπτωση.
Οι νέες άδειες οδήγησης θα εκτυπώνονται όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ., από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης εκτύπωσης και θα επιστρέφονται στις Διευθύνσεις Μεταφορών, για να παραδοθούν στους πολίτες.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχίας Ξάνθης, στο τηλέφωνο: 2541022957 και ώρες 08.00 έως και 11.00.

Σχετικά Άρθρα