Κοινωνία Τελευταία Νέα

Το μήνυμα του Μητροπολίτη μας για την πρωτοχρονιά

panteleimon

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 183 η πρωτοχρονια 2015

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ εἰσήλθαμε σέ μιά νέα χρονική περίοδο στό ἔτος 2015 μέ κανούργιες ἐλπίδες καί προσδοκίες. Τά χρόνια τῆς ζωῆς μας εἶναι μονάδες μετρήσεως πού καθορίζουν τήν ἀπόσταση ἀπό τήν γέννηση μας σέ αὐτή τή ζωή καί ἀπό τήν γέννησή μας στήν ἄλλη. Ὁ χρόνος οὔτε ἄλυτος εἶναι οὔτε ἄληκτος οὔτε ἄλυπος.

Ἄλυτος δέν εἶναι ὁ χρόνος διότι δέν μένει στάσιμος, δέν δεσμεύεται μέ τίποτα. Τρέχει πολύ γρήγορα, τόσο πού δέν πιάνεται, δέν αἰχμαλωτίζεται. Ὅσο μποροῦμε νά πιάσουμε τό ποτάμι πού κυλᾶ, ἄλλο τόσο μποροῦμε νά δεσμεύσουμε τό χρόνο.

Ὅμως οὔτε ἄληκτος εἶναι, κάπου λήγει καί καταλήγει. Ἔληξε τό ἔτος 2014, θά λήξει καί τό 2015. Θά λήξει καί ὁ δικός μας χρόνος, ἡ ζωή μας πάνω στή γῆ.

Ἀλλά δέν εἶναι καί ἄλυπος ὁ χρόνος. Δέν ὑπάρχει καιρός χωρίς λύπη, τό χορό τοῦ χρόνου τόν σέρνουν δυό γυναῖκες λέει ὁ λαός μας ἡ μιά μαυροντυμένη, ἡ ἄλλη λευκοφορεμένη, ἡ λύπη καί ἡ χαρά, ἡ ἀπόγνωση καί ἡ ἐλπίδα.

Ἡ ἀλλαγή τοῦ χρόνου γιά τούς χριστιανούς δέν εἶναι συμβολική ἀλλά πραγματική. Ἀπό τή στιγμή πού ὁ ἄχρονος Θεός μπαίνει στόν χρόνο, μέ τήν σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀπό ἐκείνη τή στιγμή ὁ ἄνθρωπος τοῦ χρόνου κατακτᾶ τήν αἰωνιότητα.

Ὁ χρόνος μέσα στήν Ἐκκλησία παίρνει ἄλλο νόημα, γίνεται προετοιμασία γιά τήν ὄντως ζωή.

Ἀνταλλάσουμε εὐχές αὐτές τίς ἡμέρες, εὐχόμαστε Χρόνια Πολλά ὁ ἕνας στόν ἄλλο καί αὐτό μαρτυρεῖ τήν δίψα τοῦ ἀνθρώπου για τήν ζωή.

Ζοῦμε σ’ ἕναν κόσμο πού τόν διακρίνει μιά ἐπίπεδη σκέψη καί μία ὀριζόντια μόνο διάσταση. Οἱ βασικοί στόχοι καί τά ἐνδιαφέροντα εἶναι ἐνδοκοσμικά. Ἡ οἰκονομία τοῦ χρήματος καταπολεμᾶ τήν «οἰκονομία τῆς σωτηρίας». Ἔτσι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος στενεύει τά ὅριά του.

Ἀδελφοί μου, εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀνήκουμε σ’ Ἐκεῖνον πού διακήρυξε «Ἰδού καινά ποιῶ πάντα». Ὁ Ἐνανθρωπήσας Κύριος καί Θεός εἶναι ὁ αἰώνιος, ὁ «ἐπέκεινα χρόνου», πέρα καί πάνω ἀπό τό χρόνο, Αὐτός πού «νεοποιεῖ τούς γηγενεῖς». Κοντά Του δέν ὑπάρχουν ἡλικίες, χρόνοι καί καιροί πού προκαλοῦν φθορά. Ὑπάρχει αἰώνια νεότητα, ἀφοῦ Αὐτός εἶναι πού εἶπε ὅτι «ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ ἔχει ζωήν αἰώνιον». Ὑπάρχει ἐλπίδα τήν ὁποία σήμερα ἔχουμε περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά ἀνάγκη.

Ἔνας καινούργιος χρόνος λοιπόν ἄρχισε. Μᾶς προσφέρεται ὄχι γιά νά τόν ξοδεύουμε ἄσκοπα, οὔτε νά τόν κερδίσουμε γιά τή γῆ. Μᾶς προσφέρεται νά τόν χρησιμοποιήσουμε στή γῆ, γιά νά κατακτήσουμε τόν οὐρανό, γιά νά γίνει οὐρανός καί ἡ γῆ χωρίς πολέμους, χωρίς φανατισμούς, χωρίς ἀδικίες, προσβλέποντας ὅλοι στόν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριο, τόν Θεό τῆς ἀγάπης, τῆς συγχώρησης, τῆς καταλλαγῆς, τῆς δικαιοσύνης.

Καλή χρονιά καί εὐλογημένη.

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο