slider Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Την πατήσαμε Μπάμπη μου; 13.8 εκατομμύρια πλεόνασμα έχει Δήμος Ξάνθης όμως με απόφαση του υπ. Οικονομικών της 21ης Ιανουαρίου 2019 όλα τα Ταμειακά Διαθέσιμα των Δήμων περνάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος!!!

Ο δήμαρχος Μπάμπης Δημαρχόπουλος ήταν περήφανος για τα ταμιακά διαθέσιμα που έχει στην Δήμο Ξάνθης τα οποία καταγράφονται στον απολογισμό του που θα μοιράσει την Πέμπτη και φτάνουν τα 13.8 εκατομμύρια ευρώ (τέλος 2018)… Αυτά δεν γίνανε έργα όπως θα περίμεναν οι δημότες αλλά παραμένουν σαν ρευστό στα ταμεία του Δήμου μας.

Πάμε στην είδηση που έσκασε χθες στην ΚΕΔΕ και έκανε όλους τους Δημάρχους σε όλη την Ελλάδα να είναι σε αναμμένα κάρβουνα.

Μετά την (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) του 2015, η κυβέρνηση, για ακόμη μια φορά, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/ 21-01-2019 ΥΑ), ζητά την μεταφορά των Ταμειακών Διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Την πρώτη φορά το 15, υπήρξε η επίκληση στην »έκτακτη περίπτωση κι εξαιρετικά επείγουσα κι απρόβλεπτη ανάγκη». Το 2019, με την »έξοδο» από τα Μνημόνια και με μια οικονομία »ακμάζουσα», σύμφωνα με τα λόγια των ιδίων, ποιος ο λόγος, η κυβέρνηση να ζητά να βάλει χέρι στα »ασημικά» των Δήμων;

Η αντίθεση της ΚΕΔΕ, όπως έχει αναφερθεί στο παρελθόν και αναμένεται να επαναληφθεί, οφείλει και ΠΡΕΠΕΙ να γίνει σεβαστή από την κεντρική εξουσία. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα γίνει!!!! Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να αποτελεί τον κατ’ απαίτηση οικονομικό αιμοδότη της εκάστοτε κυβέρνησης, ιδιαίτερα μετά τα απανωτά πλήγματα που δέχθηκε όλη την περίοδο των Μνημονίων.

Αναλυτικά η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προβλέπει:

α) Να ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας» (δηλαδή έως 21-02-2019),

β) Να μεταφέρουν, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα στον λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ

γ) Τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που κατανέμονται στους ΟΤΑ αποδίδονται, από 01/03/2019, υποχρεωτικά στον λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

σ.ε. Σε τοπικό επίπεδο, οφείλουν να πάρουν άμεσα θέση ο Δήμος Ξάνθης, η Περιφέρεια ΑΜΘ, αλλά και κάθε υποψήφιος/α για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο δήμαρχος Μπάμπης οφείλει να απαντήσει αν την πατήσαμε ή όχι, γιατί αν υλοποιηθούν αυτά που θέλει ο Σύριζα θα χα΄σουμε και τα λεφτά από τα ταμεία και τα έργα δεν θα έχουν γίνει…

Υπουργική Απόφαση οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/2019 – ΦΕΚ 104/Β/24-1-2019

Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει».

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/2019

ΦΕΚ 104/Β/24-1-2019

Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2015 (143Α’) όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 18, 19 & 20 του άρθρου 80 του ν. 4549/2018 (105Α’).

β) Των άρθρων 21, 24, 25 και 30 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν κατά περίπτωση με τα άρθρα 82, 83, 84 και 85 του ν. 4549/2018 (Α’ 105).

γ) Των άρθρων 46 και 47 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 του ν. 4549/2018 (Α’ 105).

δ) Της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997(Α’ 38) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4549/2018 (Α’ 105).

2.Του άρθρου 49 του ν. 4370/2016 (Α’ 37)

3.Την παρ. 5 του άρθρου 202 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

4.Την παρ. 26 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

5.Τον ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314).

6.Την αριθμ. οικ. 2/82198/ΔΛΔ/24122015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Β’ 2866).

7.Το άρθρο 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

8.Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

9.Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

10.Την αριθμ. Υ29/08102015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

11.Την ανάγκη αποτελεσματικής παρακολούθησης και διαχείρισης των διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της λειτουργίας του θεσμοθετημένου Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.

12.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων

1.Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει (εφεξής, Φορείς) ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για τους Φορείς οι οποίοι τηρούν ήδη λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2.Για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης, υποβάλλονται από τους Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Φορέα με απόφαση για:

το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και

τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.

β) Έγγραφα νομιμοποίησης των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Φορέα.

γ) Φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων των νομίμων εκπροσώπων του Φορέα.

δ) Δείγματα υπογραφών των νομίμων εκπροσώπων του Φορέα.

ε) Διαβιβαστικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους του Φορέα, το οποίο απευθύνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το έγγραφο αίτημα μπορεί να υποβάλλεται και μέσω Υποκαταστήματος, Πρακτορείου ή Θυρίδας του δικτύου της Τράπεζας της Ελλάδος

συνοδευόμενο με τα ανωτέρω έγγραφα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για την διευκόλυνση των Φορέων, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος επικαιροποιημένος κατάλογος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

3.Εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, οι Φορείς μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (εφεξής ΣΛΘ) στον λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4.Οι Φορείς δύνανται να υποβάλλουν, μέσω της εποπτεύουσας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ΓΔΟΥ), στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (εφεξής ΓΛΚ) αιτιολογημένη πρόταση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών τους διαθεσίμων το οποίο εκτείνεται χρονικά πέραν της προθεσμίας της παραγράφου 3. Το ΓΛΚ, εφόσον εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς, παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Φορέα με αυτό.

 

Άρθρο 2

Διαθέσιμα προς επένδυση

Τα προς επένδυση διαθέσιμα των Φορέων δύνανται να μεταφέρονται, με απόφαση των ίδιων των Φορέων, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σε μερίδες στο Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15του ν. 2469/1997 (εφεξής Κοινό Κεφάλαιο).

 

Άρθρο 3

Λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου

1.Οι Φορείς δύνανται να διατηρούν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΣΛΘ για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους. Η ορθή χρήση του όρου «διευκόλυνση των συναλλαγών» ελέγχεται και αξιολογείται από το ΓΛΚ και τις εποπτεύουσες ΓΔΟΥ με βάση τα εξής κριτήρια:

α) παροχή από το πιστωτικό ίδρυμα, της δυνατότητας στο Φορέα, να κάνει χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας,

β) να διενεργεί συναλλαγές εξ αποστάσεως μέσω δικτυακών ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Δε νοείται διευκόλυνση συναλλαγών για τις περιπτώσεις που η ίδια δυνατότητα παρέχεται από τα συστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος.

2.Οι Φορείς μεριμνούν για τον περιορισμό του πλήθους των λογαριασμών που διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο που απαιτείται για την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών τους. Επίσης άμεσα θα πρέπει να προβούν στο κλείσιμο των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών, των λογαριασμών με ιδιαίτερα χαμηλά ή μηδενικά υπόλοιπα, καθώς και λογαριασμών των οποίων έχει παύσει ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκαν και να μεταφέρουν τα υπόλοιπα τους στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Άρθρο 4

Υποχρεωτικές συναλλαγές των φορέων μέσω του λογαριασμού Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

1.Από 01/03/2019 και εφεξής, οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αιτήματα για τη καταβολή επιχορηγήσεων σε λογαριασμούς των Φορέων σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ δεν θα γίνονται δεκτά από την αρμόδια ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ. Τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, στους OTA Α’ και Β’ Βαθμού, αποδίδονται υποχρεωτικά από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Φορέα και τη σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ, δύναται να εξαιρεθεί ο Φορέας από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

 

Άρθρο 5

Ειδική δικτυακή εφαρμογή στην Τράπεζας της Ελλάδος

1.Για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά κεφαλαίων από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος προς λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα, ή προς λογαριασμούς τρίτων, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει ειδική προς τούτο διαδικτυακή εφαρμογή με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε., στην οποία οι Φορείς εντάσσονται σταδιακά, με την καθοδήγηση της αρμόδιας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ.

2.Γ ια τους σκοπούς της παρ. 1. του παρόντος άρθρου, οι Φορείς υποβάλουν προς την Τράπεζα της Ελλάδος ειδικό τυποποιημένο έντυπο αίτημα προσχώρησης, βάσει του οποίου δρομολογείται η πρόσβαση τους στη διαδικτυακή εφαρμογή. Για την προσχώρηση αυτή, οι Φορείς προσκομίζουν τα προκαθορισμένα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εξουσιοδοτώντας την Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους, όπως αυτό διαμορφώνεται από την ενιαία τιμολογιακή πολιτική της ΔΙΑΣ Α.Ε.

3.Στον κατάλογο των εγγράφων του Φορέα περιλαμβάνεται και η εξουσιοδότηση του, με τον ορισμό των χρηστών και των αντίστοιχων επιπέδων πρόσβασης στη διαδικασία εισαγωγής και καταχώρησης συναλλαγών.

4.Γ ια λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, η πρόσβαση και ο έλεγχος της ταυτότητας του φορέαχρήστη (TwoFactor Authentication) μπορεί να παρέχεται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Φορέα, με τη χρήση κινητού τηλεφώνου τύπου «Smart Phone» και σάρωσης τύπου «QR Code», ή τύπου «Yu Bi Key».

5.Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των συναλλαγών και του ελέγχου τους, παράγονται αναφορές ανά συναλλαγή από τη νέα διαδικτυακή εφαρμογή (με τη μορφή αρχείων pdf), οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά χρέωσης των λογαριασμών των Φορέων προκειμένου να συσχετιστούν με το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού που εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Άρθρο 6

Παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών στα Πιστωτικά Ιδρύματα

1.Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του ΓΛΚ παρακολουθεί τουλάχιστον σε μηνιαία βάση τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των λογαριασμών των Φορέων που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στην ταμειακή διαχείριση και στο κοινό κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος και τηρεί μητρώο των ανωτέρω λογαριασμών.

2.Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούνται να αποστέλλουν τα σχετικά στοιχεία στο ΓΛΚ σύμφωνα με τις οδηγίες του. Η αποστολή των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών των Φορέων διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο που υποδεικνύεται από το ΓΛΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

3.Από την αρμόδια Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του ΓΛΚ ενημερώνονται με τα στοιχεία της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους, ο προϊστάμενος της ΓΔΟΥ, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εποπτεία των Φορέων, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

 

Άρθρο 7

Ταμειακός προγραμματισμός Φορέων Διαδικασία υποβολής στοιχείων στην εποπτεύουσα ΓΔΟΥ

1.Το ΓΛΚ καταρτίζει και διαχειρίζεται για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών ενιαίο ταμειακό πρόγραμμα με σκοπό την παρακολούθηση της συνολικής ρευστότητας των Φορέων, την αποτελεσματική διαχείριση των πλεονασμάτων τους και τη διασφάλιση της ομαλής διενέργειας των πληρωμών τους. Το ενιαίο ταμειακό πρόγραμμα προκύπτει μέσω του ταμειακού προγραμματισμού που υποχρεωτικά διενεργούν οι Φορείς βάσει των σχετικών διατάξεων της παρούσας και των οδηγιών του ΓΛΚ και της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ.

2.Ο ταμειακός προγραμματισμός καθίσταται υποχρεωτικός για όλους τους Φορείς, καλύπτει τον ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους και αναλύεται σε μηνιαία και ημερήσια βάση. Σε ημερήσια βάση ο ταμειακός προγραμματισμός καλύπτει περίοδο τουλάχιστον ενενήντα ημερών.

3.Ο ετήσιος ταμειακός προγραμματισμός σε μηνιαία βάση υποβάλλεται από τον Φορέα στη ΓΔΟΥ το αργότερο μέχρι 15 Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους. Η ΓΔΟΥ αξιολογεί και εγκρίνει τον ετήσιο ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων βάσει των κριτηρίων του άρθρου 9. Σε περίπτωση μη έγκρισης του ταμειακού προγραμματισμού, η ΓΔΟΥ ενημερώνει τον Φορέα, ο οποίος υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου τον ταμειακό προγραμματισμό προς έγκριση εντός δύο εργάσιμων ημερών, βάσει των οδηγιών της ΓΔΟΥ. Η διαδικασία έγκρισης του ετήσιου ταμειακού προγραμματισμού των Φορέων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας με υπαιτιότητα του Φορέα, η ΓΔΟΥ ενημερώνει το ΓΛΚ, το οποίο δύναται να ενεργοποιήσει τις από τον νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

4.Ο ετήσιος ταμειακός προγραμματισμός σε μηνιαία βάση είναι κυλιόμενος στη βάση του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με τα απολογιστικά στοιχεία του μήνα. Οι Φορείς υποχρεούνται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από το τέλος κάθε μήνα, να υποβάλλουν στη ΓΔΟΥ τον ταμειακό προγραμματισμό ενημερωμένο α) με τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου μήνα και β) με τις προβλέψεις για τον υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του έτους στη βάση του προϋπολογισμού τους.

5.Ο ταμειακός προγραμματισμός σε ημερήσια βάση καλύπτει περίοδο ενενήντα ημερών και υποβάλλεται στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου αρχικά μαζί με τον ετήσιο προγραμματισμό. Είναι κυλιόμενος στη βάση του μηνιαίου προγραμματισμού και αναπροσαρμόζεται με τα απολογιστικά στοιχεία ανά δεκαπενθήμερο. Οι Φορείς δύνανται να αναθεωρούν τον ταμειακό τους προγραμματισμό σε τακτικότερη βάση εφ’ όσον υπάρχουν ουσιώδεις μεταβολές στις προβλέψεις τους αναφορικά με τις εκτιμώμενες εισπράξεις τους ή τις εκτιμώμενες πληρωμές τους. Στην περίπτωση αυτή οι Φορείς υποχρεούνται σε ενημέρωση της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ.

6.Κατά την αρχική υποβολή του ετήσιου ταμειακού προγραμματισμού και εφόσον δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός του Φορέα, ο ταμειακός προγραμματισμός συντάσσεται βάσει του συνοπτικού προϋπολογισμού του φορέα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού υποβάλλεται εκ νέου με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

7.Σε περίπτωση άμεσων αναγκών οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί, οι Φορείς δύνανται να πραγματοποιούν πληρωμές σε υπέρβαση του εγκεκριμένου ταμειακού τους προγραμματισμού χωρίς να υποχρεούνται σε επανυποβολή αυτού στη ΓΔΟΥ, υπό την αίρεση των διαλαμβανομένων στο άρθρο 13. Εάν οι πληρωμές αυτές επηρεάζουν το πραγματικό ή εκτιμώμενο ύψος των διαθεσίμων που οι Φορείς τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι Φορείς υποχρεούνται, άμεσα και πριν την πραγματοποίηση των πληρωμών να ενημερώσουν την εποπτεύουσα ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ.

8.Ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Φορέα και τη σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ, δύνανται να εξαιρεθούν Φορείς από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα ΓΔΟΥ.

 

Άρθρο 8

Πίνακες ταμειακού προγραμματισμού

1.Οι πίνακες του ταμειακού προγραμματισμού καταρτίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται κάθε φορά από το ΓΛΚ.

2.Οι πίνακες του ετήσιου ταμειακού προγραμματισμού σε μηνιαία βάση καθώς και οι πίνακες του μηνιαίου ταμειακού προγραμματισμού σε ημερήσια βάση έχουν ακριβώς την ίδια δομή τόσο για τα στοιχεία των προβλέψεων όσο και τα απολογιστικά στοιχεία.

 

Άρθρο 9

Κριτήρια αξιολόγησης ταμειακού προγραμματισμού Φορέων

1.Οι ΓΔΟΥ αξιολογούν τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων αρμοδιότητας τους βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

α) Έχει συνταχθεί με βάση τον ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φορέα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ο ταμειακός προγραμματισμός έχει συνταχθεί με βάση τον συνοπτικό προϋπολογισμό του φορέα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

β) Είναι σύμφωνος με τον μηνιαίο προγραμματισμό για την καταβολή των μεταβιβάσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

γ) Είναι αντικειμενικός αναφορικά με το εκτιμώμενο ύψος εισπράξεων και πληρωμών του Φορέα στη βάση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

δ) Τα απολογιστικά στοιχεία των εισπράξεων και πληρωμών δεν αποκλίνουν σημαντικά από τα στοιχεία των προβλέψεων.

 

Άρθρο 10

Υποβολή στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού στο ΓΛΚ

1.Οι ΓΔΟΥ υποβάλλουν στο ΓΛΚ ενοποιημένους τους πίνακες ταμειακού προγραμματισμού για το σύνολο των φορέων αρμοδιότητας τους. Οι ενοποιημένοι πίνακες καταρτίζονται από τις ΓΔΟΥ βάσει των εγκεκριμένων ταμειακών προβλέψεων και των απολογιστικών στοιχείων των Φορέων.

2.Αρχικά οι ενοποιημένοι πίνακες τόσο του ετήσιου σε μηνιαία βάση όσο και του μηνιαίου σε ημερήσια βάση ταμειακού προγραμματισμού των Φορέων υποβάλλονται από τις ΓΔΟΥ στο ΓΛΚ το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του έτους αναφοράς.

3.Κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς οι ενοποιημένοι πίνακες ενημερωμένοι με τα απολογιστικά στοιχεία και με αναθεωρημένες τις προβλέψεις για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα αναφοράς, υποβάλλονται στο ΓΛΚ το αργότερο δέκα εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας κάθε μήνα.

4.Ειδικότερα, τα στοιχεία των προβλέψεων του μηνιαίου σε ημερήσια βάση ταμειακού προγραμματισμού υποβάλλονται στο ΓΛΚ επικαιροποιημένα κάθε φορά που συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου 7 του άρθρου 7.

5.Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης του ταμειακού προγραμματισμού κάποιου Φορέα από τη ΓΔΟΥ, οι ενοποιημένοι πίνακες καταρτίζονται χρησιμοποιώντας τα μη εγκεκριμένα στοιχεία ταμειακών προβλέψεων για τον συγκεκριμένο φορέα και υποβάλλονται στο ΓΛΚ. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΔΟΥ ενημερώνει το ΓΛΚ αναφορικά με τη μη ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του ταμειακού προγραμματισμού των Φορέων αρμοδιότητας της και επανυποβάλλει αναθεωρημένους ενοποιημένους πίνακες ταμειακών προβλέψεων όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί.

6.Εφόσον ζητηθεί από το ΓΛΚ, οι ΓΔΟΥ είναι υποχρεωμένες να στείλουν τους πίνακες του ταμειακού προγραμματισμού για κάθε Φορέα αρμοδιότητος τους ξεχωριστά.

7.Οι Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες δεν εποπτεύονται από ΓΔΟΥ υποβάλλουν απευθείας στο ΓΛΚ τους πίνακες ταμειακού προγραμματισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

8.Οι πίνακες του ταμειακού προγραμματισμού καθορίζονται με οδηγίες του ΓΛΚ.

 

Άρθρο 11

Υποχρέωση υποβολής στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ

Υποχρέωση υποβολής στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ έχουν οι Φορείς των οποίων το ύψος του προϋπολογισμού δαπανών, κατά το προηγούμενο του έτους αναφοράς έτος, υπερβαίνει το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ.

 

Άρθρο 12

Όρια ρευστότητας σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ

1.Η αναγκαία ρευστότητα που οι Φορείς διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, προκύπτει από τον ταμειακό προγραμματισμό του Φορέα όπως αυτός αποτυπώνεται στους πίνακες ταμειακού προγραμματισμού.

2.Οι Φορείς που εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, παρακολουθούνται και ελέγχονται ως προς την αναγκαία ρευστότητα με βάση τα απολογιστικά μηνιαία ταμειακά στοιχεία και τα στοιχεία της κίνησης των τραπεζικών τους λογαριασμών.

3.Το μέγιστο όριο ρευστότητας που οι Φορείς επιτρέπεται να διατηρούν σε λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ υπολογίζεται σε καθημερινή βάση και ισούται με τις εκτιμώμενες καθαρές ταμειακές ανάγκες του Φορέα (εισπράξεις μείον πληρωμές) για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Το δεκαπενθήμερο νοείται σε ημερολογιακούς όρους.

4.Είναι δυνατή η εξαίρεση λογαριασμών που τηρούν οι Φορείς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΕΛΘ από τον υπολογισμό του μέγιστου ορίου ρευστότητας σε περιπτώσεις ύπαρξης σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων των Φορέων Η εξαίρεση χορηγείται από το ΓΛΚ κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Φορέα μέσω της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ.

5.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να εξαιρούνται λογαριασμοί που τηρούν οι Φορείς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΕΛΘ, από τον υπολογισμό του μέγιστου ορίου ρευστότητας, σε περιπτώσεις έκτακτου και εξαιρετικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

6.Γ ια τον υπολογισμό του μέγιστου ορίου ρευστότητας του Φορέα δεν περιλαμβάνονται στις εισπράξεις και τις πληρωμές, αυτές που σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, υποχρεωτικά διενεργούνται από τον λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

7.Εάν το αποτέλεσμα των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω των λογαριασμών της ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ (εισπράξεις μείον πληρωμές) για το διάστημα αναφοράς διαμορφώνεται θετικό, αποτελεί πλεόνασμα ρευστότητας και μεταφέρεται στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εάν το αποτέλεσμα των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω των λογαριασμών της ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ (εισπράξεις μείον πληρωμές) για το διάστημα αναφοράς διαμορφώνεται αρνητικό, αποτελεί έλλειμμα ρευστότητας και καλύπτεται με τη μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

8.Εναλλακτικά, το μέγιστο όριο ρευστότητας του Φορέα δύναται να οριστεί σε σταθερό ύψος κατόπιν σχετικής πρότασης του Φορέα και συμφωνίας της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ.

Δύναται δε να αναθεωρείται εάν και εφ’ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τη ΓΔΟΥ ή από το ΓΛΚ. Ο ορισμός του μέγιστου ορίου ρευστότητας του Φορέα σε σταθερό ύψος δεν απαλλάσσει τον Φορέα από την υποχρέωση κατάρτισης και υποβολής πινάκων ταμειακών προβλέψεων και πινάκων απολογιστικών στοιχείων.

9.Με απόφαση του ίδιου του Φορέα δύναται να οριστεί ο λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ ως λογαριασμός μηδενικού υπολοίπου υπό την έννοια ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέρεται στο τέλος της ημέρας στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Άρθρο 13

Παρακολούθηση και έλεγχος συμμόρφωσης της ρευστότητας του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ

  1. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του Φορέα προκύπτει συστηματική υπέρβαση του μέγιστου ορίου ρευστότητας, η ΓΔΟΥ ενημερώνει σχετικά το ΓΛΚ και παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στον συγκεκριμένο Φορέα. Το ΓΛΚ καταρτίζει χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Φορέα στην Ταμειακή Διαχείριση στην Τράπεζα της

Ελλάδος, το οποίο αποστέλλεται στον Φορέα και κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ. Ο Φορέας υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις για τη συμμόρφωση του με το εν λόγω χρονοδιάγραμμα.

2.Ο Φορέας μέσω της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ δύνανται να υποβάλλει στο ΓΛΚ αιτιολογημένες αντιρρήσεις και να προτείνει εναλλακτικό χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης το οποίο εγκρίνεται ή απορρίπτεται από το ΓΛΚ.

3.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Φορέα με το αρχικό ή το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων, το ΓΛΚ δύναται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 69Α του ν. 4270/2014.

 

Άρθρο 14

Υποχρέωση έγκαιρης προειδοποίησης

Οι Φορείς υποχρεούνται σε έγκαιρη προειδοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΓΛΚ και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σε περίπτωση απόληψης από την Ταμειακή Διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος ή το Κοινό Κεφάλαιο ποσού υψηλότερου των δέκα εκατομμυρίων ευρώ. Η προειδοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία απόληψης. Η υποχρέωση έγκαιρης προειδοποίησης δεν ισχύει για τις απολήψεις των Φορέων από την Ταμειακή Διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από το Κοινό Κεφάλαιο οι οποίες έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον ταμειακό προγραμματισμό και έχουν αποσταλεί στην εποπτεύουσα ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ.

 

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος Πιλοτική εφαρμογή

  1. Οι διατάξεις που προβλέπουν την υποβολή των πινάκων με τα στοιχεία του ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ ισχύουν πιλοτικά μόνο για τους Φορείς που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του ταμειακού προγραμματισμού, οι ημερομηνίες πρώτης υποβολής των εν λόγω πινάκων καθορίζονται με οδηγίες του ΓΛΚ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
A/AΑΦΜ ΦορέαΠεριγραφή φορέα
1099338405ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (πρώην ΕΤΕΡΠΣ)
2997072577ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ)
3090010376ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
4997379692ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΕΩΝ (ΑΚΑΓΕ)
5997422717ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ! ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
6997889852ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
7094325955ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
8997478553ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)
9090167877ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
10094449128ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
11090037978ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
12090038188ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
13090017680ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (NAT)
14998146360ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚ. ΑΣΦ. ΚΑΙ ΠΡΟΝ. ΑΠΑΣΧ. ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛ. (ΤΕΑΠΑΣΑ)
15090016633ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
16090012197ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
17090016762ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)
18090016645ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΜΤΑ)
19997476340ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
20090010364ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
21999681575ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ Κ’ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
22090016657ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΜΤΝ)
23997604027ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ
24999696736ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ
25090060693ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ- «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
26090044306ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
279993723611H ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΑΤΤΙΚΗΣ
28999387835ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
29999336270ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «»Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

 

 

2.Οι λοιπές διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

3.Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2019

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο